#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin

Kategori: Lärande för hållbar utveckling Sida 2 av 28

Poesi som språkutvecklande kraft

Poesin är en av de få uttrycksformer som är tillgänglig för alla och en kraft som ger styrka till förändring förmedlar poeten Mats Söderlund som uppmuntrar till att uppmärksamma den internationella poesidagen som infaller varje är den 21 mars. Dagen instiftades av Unesco (1999) för att stödja språklig mångfald genom poetiskt uttryck. Det är en dag då vi i synnerhet främjar läsning, kreativt skapande och undervisning av poesi.

I år gick startskottet för den årliga poesifestivalen i Trelleborg som bygger på ett dynamiskt samarbete mellan förskolan, grundskolan och gymnasiet med stöd av omgivande samhällsaktörer. Projektet Sustainable Poetry är en del av kommunens arbete för att genomföra Agenda 2030 och samtidigt en kraft för att stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling. I projektet inbjuds hela världen till ett globalt samskapande där barns och ungas röster för en hållbar framtid är i fokus. I filmen berättar lärare och skolbibliotekarier i Trelleborg om ett aktivt medskapande som bygger på jämlikhet, mångfald och tillgänglighet.

Så bryter vi den enspråkiga normen

“Kort sagt kommer det kulturella, språkliga och intellektuella kapitalet i våra samhällen att öka dramatiskt när vi slutar se barn med kulturella och språkliga olikheter som ‘ett problem som ska lösas’ och istället öppnar våra ögon för de språkliga, kulturella och intellektuella tillgångar de för med sig från sina hem till våra skolor och samhällen.”

Jim Cummins, professor i språkvetenskap och föregångare inom forskning kring flerspråkighet (Ur bokenSpråklig mångfald i Klassrummet)

Under lång tid har den språkliga normen i svensk skola varit enspråkig. Den normen utmanar vi genom ett globalt samskapande där olika språkliga resurser tas till vara och berikar i lärandet. I projektet Sustainable Poetry arbetar vi framgångsrikt med transspråkande (Translanguaging), vilket är en metod där elevernas flerspråkighet ses som en resurs i undervisningen och lärandet. I filmen om Trelleborgs första poesifestival, som arrangerades i samband med World Poetry Day, berättar Dagmara från grundskolan och Alice och Riitta från gymnasiet att de arbetat med flerspråkighet som resurs i lärandet. När eleverna skapat poesi har de således utgått från sitt starkaste språk och egna erfarenheter samtidigt som de utmanats i tänkandet kring komplexa hållbarhetsfrågor. Undervisningssekvenserna har gjort eleverna språkligt aktiva och genom autentiska mottagare har ett meningsfullt lärande skapats. Modersmålsläraren Dagmara Dosz Nyberg berättar om det värdefulla arbetet med transspråkande:

Flerspråkig kompetens, fantasi och kreativitet, intresse och engagemang skapar konstverk målat med ord och bilder. Eleverna bygger upp medvetenhet om hållbar utveckling samtidigt som de inspireras och inspirerar, reflekterar och välkomnar alla läsare in i en egen skönlitterär värld. Modersmål är elevernas styrka och identitet. Poesi är deras frihet.

Lärande för hållbar utveckling – från förskolan till gymnasiet utifrån ett inkluderande perspektiv

I en värld av växande kunskap, ökad internationalisering och migration och med en arbetsmarknad som blir allt öppnare, är språkkunskaper viktigare än någonsin förut för att värna den egna identiteten och för att kunna förstå och respektera andras identitet. Dessutom är språkkunskaper avgörande för samarbete och utveckling. Språk är möjlighet.

hansen, Wagner, Strömqvist & Uppstad (2010) Den flerspråkiga männsikan.

Projektet som inkluderar barn och unga, från förskolan till gymnasiet, i en lärande gemenskap stärker och utvecklar ett ämnesövergripande förhållningssätt där språkutvecklingen och hållbarhetsfrågorna är navet. Cecilia berättar i filmen att de arbetat med Sustainable Poetry i förskolan och därmed förenat språk- och kunskapsutvecklingen och värdegrundsuppdraget i det vardagliga arbetet.

Ytterligare ett viktigt perspektiv i projektet är samarbetet kring specialpedagogiken i förebyggande och hälsofrämjande syfte så att alla elever, utifrån olika förutsättningar och behov, kan bli medskapare och inkluderande i gemenskapen.

Inclusion is not bringing people into what already exists; it is making a new space, a better space for everyone.

Ett citat av George Dei, en i Kanada välkänd utbildningsforskare, antidiskriminerings- och likvärdighetsförespråkare (Ur inkludering och skolans kultur, Skolverkets modul Specialpedagogik

Skolbibliotek som pedagogisk resurs i undervisningen

I filmen berättar Sten och Magdalena om betydelsen av samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. I Sustainable Poetry arbetar vi inkluderande med skolbiblioteket som pedagogiska resurs i undervisningen; från förskolan till gymnasiet.

Skolbiblioteket har en utpekad roll i den reviderade läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet både när det gäller att stärka elevernas språkliga förmåga och den digitala kompetensen. Detta är viktigt för att öka elevernas förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Men också för att det är kompetenser och förmågor som behövs för att eleverna ska kunna vara aktiva samhällsmedborgare som värnar om det demokratiska samhället.

Skolverket

Globalt samskapande för en hållbar framtid – Digitaliseringen möjliggör den pedagogiska idén

Eftersom världen är mer sammankopplad än någonsin tidigare skapas möjligheter för ett dynamiskt globalt samarbete som stärker barns och ungas medskapande, kunskapande och meningsskapande. Sustainable Poetry utmanar genom att:

  • ge hållbarhetsfrågorna en central plats i skolans undervisning
  • koppla samman undervisningen med det omgivande samhället och bjuda in hela världen till ett kreativt samskapande där språklig och kulturell mångfald är i fokus
  • ge barn och unga en medskapande roll i undervisningen och en betydelsefull röst i skapandet av en hållbar framtid

Föreställ dig hur vi öppnar våra ögon, bekräftar de språkliga, kulturella och intellektuella tillgångar eleverna för med sig till undervisningen och hur vi genom samarbete skapar möjligheter för kreativt poesiskapande som bidrar till en hållbar framtid. Det frambringar, som poeten Mats Söderlund poängterar, en kraft som ger styrka till förändring. Välkommen att bli medskapare tillsammans med elever och kollegor! Inspirera och bli inspirerad #sustainablepoetry #Agenda2030 #WorldPoetryDay

Unga gör poesi för sin framtid – Trelleborgs Allehanda

Poesifestival med fokus på hållbar utveckling – Trelleborgs kommun

Poetisk torsdag väntar Trelleborgarna – Lokaltidningen

Unga höll poesimaraton – Trelleborgs Allehanda

Världspoesidagen med vikingar – Trelleborgs kommun

Sustainable Poetry gemenskapen växer

Genom ett globalt samskapande kan vi gemensamt bidra med tankar och idéer kring vår tids globala utmaningar och bli aktiva medskapare till en hållbar framtid.

Låt oss tillsammans göra världen lite bättre varje dag! #sustainablepoetry

Tillsammans för en hållbar framtid!

Nu fortsätter resan mot World Poetry Day 2020! Kulturprojektet Sustainable Poetry förenar människor i ett globalt samskapande för en hållbar framtid.

World Poetry Day celebrates one of humanity’s most treasured forms of cultural and linguistic expression and identity. Practiced throughout history – in every culture and on every continent – poetry speaks to our common humanity and our shared values, transforming the simplest of poems into a powerful catalyst for dialogue and peace.

UNESCO

Alla kan bli medskapare! #sustainablepoetry #Agenda2030 #WorldPoetryDay

Poesi från vänskolan i Rumänien

“Mihail Kogalniceanu” Economic College Focsani, Romania

Special for World Poetry Day, 21 March 2019, a gift from Romanian students.

Also read our poetry:  https://sofiaittu.wixsite.com/poetry/poetry

All the best

Corina

“Det är samma värld, exakt samma värld”

Kan estradpoesi väcka intresset för religionsämnet? Det är en fråga som undersöks i läraren Gunilla Lundquists klassrum. I texten Flyttar gränser och spräcker bubblor, publicerad i Tidningen Grundskolan, förmedlas hur ett nationellt prov fick henne att tänka om och ändra arbetssätt.

Provet fokuserade mycket på etik- och livsfrågor och eleverna kände sig inte förberedda eftersom undervisningen enligt dem hade handlat mest om världsreligionerna. Gunilla Lundquist fick sig en tankeställare. Hur får man elever att inse att alla människor har en livsåskådning och funderar över existentiella frågor? 

Gunilla Lundquist

Det nya arbetssättet öppnade upp för elevernas erfarenheter att ta plats i undervisningen samtidigt som de utmanades med innehållsstoff som vände blicken utåt. I sammanhanget fick de möta estradpoeten Emil Jensens dikt Samma värld. En dikt som väckte nyfikenhet och fick igång elevernas tankar och reflekterande samtal.

Critical literacyperspektiv

Genom samtalen ges en bild av hur populärkulturen och elevernas kulturer ömsesidigt tar plats i undervisningen, vilket tycks väcka deras lust till medskapande. Genom att utgå från ett critical literacyperspektiv utmanas eleverna i sina föreställningar om andra, om sig själva och om världen. De får syn på det som hänger ihop respektive inte hänger ihop och utvecklas genom dialogen som bygger på gemensamt tänkande. Vidare kan deras utforskande fördjupas (genom att ställa kritiska frågor) och leda till att poetens perspektiv ifrågasättas och utmanas, vilket stärker elevernas kritiska medvetenhet och förståelse för att en text aldrig är neutral (Bergöö. K & Jönsson. K (2016) Ett öga på texten, ett öga på framtiden. I: Berg Nestlog, E & Larsson, N (red.) Svenska- Ett kritiskt ämne. SLÅ16).

Att arbeta med poesi och hållbarhetsfrågor utifrån ett critical literacyperspektiv har många fördelar, bland annat eftersom det är ett flerdimensionellt sätt att arbeta med språket. Genom fokus på hållbarhetsfrågorna utmanas eleverna från ytinlärning till allt större djup i sin förståelse av viktiga ämnen, företeelser och frågor (Bergöö & Jönsson (2012) Glädjen i att förstå – språk- och textarbete med barn).

Släpp fram elevernas röster!

Dikten Samma värld används tillfredställande i religionsundervisningen, och kan med fördel också användas i ämnesövergripande undervisning som slutligen mynnar ut i poesiskapande som kopplas till en/flera hållbarhetsfrågor.

Genom att använda filmklippet där barn läser samma dikt Samma värld kan de yngre barnen inkluderas i processen. Bergöö och Jönsson (2016) beskriver bland annat hur forskaren Stephanie Jones byggt upp avancerade läs- och skrivpraktiker för yngre barn som tar avstamp i deras erfarenheter sammanlänkat med poesi som berör ursprung, erfarenheter och liv. Utgångspunkten ger barnen möjlighet att samtala om hur uppväxten formar vårt språk, våra erfarenheter och vårt sätt att se på världen.

Genom att dekonstruera olika texter för att tydliggöra vilka utgångspunkter de är skrivna utifrån skulle vi kunna prata om skillnader i texterna utifrån att de uttrycker olika synpunkter på ett ämne. Det innebär inte att den ena synpunkten per automatik är sann och den andra falsk.

Edvardsson, Godhe och Magnusson (2018) Digitalisering, literacy och multimodalitet).

Läraren Gunilla Lundquists föreställning om att tonåringar har en tendens att se världen i svart eller vitt och det faktum att de inte lärt sig inse att alla människor har en livsåskådning och funderar över existentiella frågor fick henne att tänka om och förändra sitt arbetssätt. Hon lyfter fram en del av lärarens viktiga uppdrag, vilket är att utmana elever med flera perspektiv. Genom att ge det demokratiska och kritiska språkarbetet större utrymme i undervisningen, genom alla skolstadier, stärks elevers förmåga att förstå komplexa problem, föra resonemang och sätta in frågorna i ett större sammanhang. Det ger elever möjlighet att se världen i fler nyanser.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén