Lärande för hållbar utveckling

“Den mest och kanske bäst utbildade delen av jordens befolkning är den som påverkar jordens miljö mest negativt” (Charles Hopkins, Ordförande för Unescos Education for Sustainable Development. Hämtat i “Hållbar utveckling. Ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan. 2017, s. 26 ).

Behovet av en förändrad utbildning – fakta, känslor och handling 

Barn och unga växer upp i en kritisk tid där samhället förändras i en allt snabbare takt och de komplexa samhällsutmaningarna är många och ständigt närvarande. De globala utmaningarna genererar frågor om mänsklighetens och planetens framtid; Hur hamnade vi här och vad kan vi göra för en bättre morgondag?

Undervisning genom lärande för hållbar utveckling (LHU) ger dels kunskaper om utmaningarna, dels möjligheter att utforska olika sätt att bidra till en hållbar utveckling och en förståelse för hur människors livsstil påverkar hälsan, miljön och samhället (Skolverket (2024) Utveckla undervisningen inom lärande för hållbar utveckling). Undervisning genom LHU ger barn och unga förutsättningar att bygga kunskaper, utveckla kritiskt tänkande, reflektera över olika lösningar på komplexa samhällsutmaningar här och nu och i framtiden. De ges också möjlighet att utveckla handlingskompetens att utifrån kunskaper och värderingar, kunna agera för att främja ett demokratiskt samhälle och en global hållbar utveckling (Skolverket (2024) Utveckla undervisningen inom lärande för hållbar utveckling).

Ett gemensamt mål inom projektet Sustainable Poetry är att främja och stärka undervisning genom lärande för hållbar utveckling (LHU) i förskola och skola. Det handlar om att arbeta ämnesintegrerat med frågor om hållbarhet där svenskämnet har en mer framträdande roll och där poesi som estetisk uttrycksform är i fokus.

Genom ett dynamiskt samskapande inom projektet kan vi således ge fler barn och unga möjligheter att bygga kunskaper och utveckla värderingar och kompetenser så att de kan och vill bli aktiva demokratiska medborgare och medskapare till en hållbar framtid. Att utforska samtiden och olika framtider i en lärande gemenskap leder till insikt om olika vägar till hållbara lösningar. Barn och unga får syn på att det här inte är isolerade “skolfrågor” utan en samhällsprocess som berör oss alla. Lärande för hållbar utveckling (LHU) handlar således om ett processorienterat lärande kring ett tvärvetenskapligt innehåll som är “aktuellt, komplext, som väcker känslor och på många sätt är utmanande”( Bränberg, A. Holmgren, U. & Wester, M. (2020) En viktig del i ett sådant lärande är barns och ungas aktiva medskapande. Deras röster och delaktighet tas på allvar, inkluderas i utbildningen och i samhällsutvecklingen på hållbar väg.

Poesi som språk- och kunskapsutvecklande kraft

Sustainable Poetry har utvecklats inom ramen för kritisk litteracitet, vilket syftar till att ge barn och unga möjlighet att förstå och ifrågasätta maktförhållanden och ojämlikhet, vilket är en del av att verka som medborgare i en demokrati. […] Språk och texter är aldrig neutrala utan bör förstås i relation till makt. Med text avses även bilder, symboler, film och multimodala texter (Skolverket (2016) Kritisk litteracitet, s. 1).

Om barn och unga har ett rikt språk kan de bättre förstå, navigera och aktivt påverka världen omkring dem. Ord gör skillnad! I projektet används poesi som en didaktisk ingång till hållbarhetsfrågor. Genom poesi öppnas möjligheter för barn och unga att tänka kreativt och kritiskt kring dessa komplexa frågor som berör deras liv och vår gemensamma framtid. Genom ett kritiskt och demokratiskt språkarbete (kritisk litteracitet) kan de utforska komplexa samhällsutmaningar. och föreställa sig en annorlunda och mer hållbar morgondag. Genom utforskandet kan de förstå sig själva och den värld de lever i och genom att skapa poesi får de en röst i världen för att kunna påverka och förändra( Bergöö, Kerstin (2015) Kritiskt textarbete – att förstå och kunna förändra. Ingår i Skolverkets modul: Kritiskt textarbete- läsa, samtala och skriva (om) världen. s. 1). Poesi blir således en språk- och kunskapsutvecklande kraft – ett verktyg för att göra sin röst hörd. Genom poesin får också estetik, kultur och skapande en framträdande plats i utbildningen. 

En global gemenskap – att vara en del av ett större sammanhang

Utbildning och lärande för hållbar utveckling (LHU) har fått en framträdande roll i Agenda 2030 arbetet. Mål 4 och delmål 4.7 i Agenda 2030, handlar om att säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av hög kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Delmål 4.7 handlar om att senast 2030 säkerställa att alla barn och unga får de kunskaper och kompetenser som behövs för att främja hållbar utveckling. Genom Sustainable Poetry kan lärare skapa en internationell dimension i undervisningen och visa hur det lokala och globala hänger ihop. När lärare arbetar med globala målen tillsammans med elever i undervisningen är det samma mål och vision som lärare och elever arbetar med i hela världen (Globala målen i undervisningen av Lotta Dessen Jankell, Stockholms Universitet. Ingår i Skolverkets modul Hållbar utveckling åk 7-9. Del 9.)

Var med och skapa rum för ett lärande som berör, engagerar, berikar och ger mening!

Arbeta ämnesintegrerat med hållbarhetsfrågor tillsammans med kollegor

Här finns länkar till Skolverkets kompetensutveckling för lärare:

Hållbar utveckling åk 1-6 (I den här modulen finns Sustainable Poetry med som ett inslag i del 7 – Estetiska uttrycksformer, kreativitet och nya berättelser).

Hållbar utveckling åk 7-9

Hållbar utveckling gymnasiet