Om att samskapa framtiden på hållbar väg

Hur kan utbildningen bidra till en värld där våra elever, oavsett var i utbildningssystemet de befinner sig, kan bli de som ska förändra världen?

Hilary Janks

Sustainable Poetry är ett globalt samskapande projekt som 1) lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid 2) ger hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i utbildningen och 3) bidrar till genomförandet av Agenda 2030 och stärker i synnerhet mål 4, god utbildning för alla samt delmål 4.7, utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap.

Projektets bärande idé bygger på ett normkritiskt perspektiv där barn och unga, oavsett förutsättningar och behov, ges möjlighet att ingå i en lärande gemenskap med fokus på att utveckla språk- och omvärldskunskaper, kritiskt tänkande och göra sina röster hörda för en hållbar framtid. Genom att förena värdegrundsfrågor med kunskapsuppdraget i kreativa lärmiljöer kan 21st Century Competencies utvecklas. Det handlar om kompetenser som kännetecknar bildade omsorgsfulla medborgare som är trygga i sig själva, kan styra sitt eget lärande och bli aktiva medskapare i samhällsutvecklingen. Ett betydande inslag i projektet är alla människors lika värde, barns rättigheter och vårt gemensamma fokus på att värna om yttrandefriheten och det demokratiska samtalet.

Från ett läranderum till en global rörelse

Projektet startade 2017 på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Elever från olika gymnasieprogram och årskurser utmanades att läsa, samtala, skapa och dela poesi med utgångspunkt i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. I samband med Världspoesidagen 2018 gjorde de sina röster hörda genom podpoesi som delades i sociala medier med hashtaggen #sustainablepoetry. Eleverna uppskattade att få ge röst kring betydande samhällsfrågor och blev samtidigt nyfikna på poesi. Dessutom upplevde de en ökad meningsfullhet eftersom dikterna delades med autentiska mottagare utanför skolan. Den omedelbara succén bidrog till att hela världen bjöds in till ett gränslöst dynamiskt samskapande läsåret därefter. Det blev således startskottet på den globala rörelse som växer fram där barn och unga från förskolan till gymnasiet, skapar poesi för en hållbar framtid: Poetry for a Sustainable Future

Läs reportaget i Läsliv av MTM, 2019 #3

Digitaliseringen öppnar upp för dynamiskt samskapande

Projektet har, genom internationalisering i skolan och genom digitalt samskapande, således letat sig ut från Trelleborgs gränser och spridit sig både nationellt och internationellt. Bland annat via olika sociala medier och eTwinning, som är ett digitalt samarbetsforum för skolor i Europa, har samarbetet mellan pedagogisk personal stärkts, likaså har möjligheter för elever att möta elever från olika länder möjliggjorts. Det internationella samskapandet rustar unga för att verka i samtidens och framtidens dynamiska samhälle där tätare kontakter över nations- och kulturgränser är vanligt. Det vidgar också ungas möjligheter att skaffa sig nya kontaktnät och verka mot fördomar och främja tolerans. Besök projektsidan Poetry for a Sustainable Future för att få inblick i hur lärare och elever i olika europeiska skolor skapat poesi med grund i de globala målen.

Vems röst får höras? – Poesi som empowerment

Genom ett kritiskt språk- och kunskapsutvecklande multimodalt textarbete ger vi barn och unga möjlighet att inte bara läsa och skriva om världen utan också bli aktiva, kritiska medskapare till en annorlunda och hållbar värld (Critical Literacy). Elevernas empowerment (egenmakt/självförmåga) befrämjas, vilket är ett led i att utvecklas som en ansvarsfull och kritisk världsmedborgare. Sustainable Poetry är samstämmigt med andemeningen i Agenda 2030, vilket innebär att ingen ska lämnas utanför. Löftet har ett särskilt fokus på de som lever i störst utsatthet. Alla barn och unga, oavsett förutsättningar och behov, ges således möjlighet att göra sin röst hörd och ta plats i samhällsutvecklingen. Genom FN:s barnkonvention som genomsyrar arbetet kan vi arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att erkänna och ge plats för barns och ungas olika kulturella och språkliga resurser, ge plats för deras livsvärldar och bygga upp tilltro till förmågan att vara med och påverka världen på hållbar väg.

Målen i Agenda 2030 handlar bland annat om att utrota fattigdom, minska ojämlikheter, bekämpa klimatförändringar och säkerställa en fredlig och inkluderande värld. För att vi ska lyckas behöver vi med barn och unga som aktiva medskapare stärka språk- och omvärldskunskaper samt främja kompetenser som kritiskt tänkande, handlingskompetens, framtidsscenariekompetens och kollaborativt beslutsfattande. (ESD).

FN:s barnkonvention genomsyrar för ökat inflytande, delaktighet och medskapande

Genom ett dynamiskt samskapande mellan olika samhällsaktörer har samarbetet mellan skola och omgivande samhälle stärkts, likaså utmaningen att göra kulturverksamheter mer inkluderande i skolans lärmiljöer och undervisning. I projektet möjliggörs samskapande mellan skola och (skol)bibliotek, museum, kulturskola, organisationer, företag med flera, vilket också signalerar att lärande för hållbar utveckling pågår inom samhällets alla områden och skildrar ett exempel på hur olika verksamheter kan samverka för att stärka barns och ungas medskapande i samhällsutvecklingen.

När poesin öppnar världen

Olika perspektiv knyts alltså ihop genom poesi sammanlänkat med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Projektet som bygger på ett holistiskt perspektiv med världens gemensamma vision för hållbar utveckling i grunden visar på möjligheterna att bygga en ny gemensam lärandekultur. Genom ett samskapande (co-creation) kan eleverna uppleva poesi på många olika sätt och använda sina kunskaper, språk, kultur och förmågor i meningsfulla och berikande lärsituationer, i eget skapande och medskapande i skol- och samhällsliv. Tillsammans omsätter vi nya idéer till handling för att skapa ett verkligt, lustfyllt och meningsfullt lärande. Projektet är tillika en läsfrämjande satsning för barn och unga. För att lära sig skapa poesi behöver de således läsa och berikas av poesi.

Vi som undervisar måste överföra glädjen i att läsa dikter till eleverna – om jag är rädd för att utforska en dikt blir troligtvis också mina elever rädda.

Georgia Heard

Flera vägar mot samma mål – om att utveckla professionella lärande gemenskaper

Projektet sträcker sig till 2030 och bygger på deltagande undervisningsmetoder och högkvalitativa inlärningsmiljöer som gör det möjligt för lärande att aktivt medskapa sin värld och framtid. (Education for a Sustainable Development ESD). Lärare och barn/elever designar vägar fram till det gemensamma målet som är att läsa, samtala, skapa och dela poesi för en hållbar framtid i samband med Världspoesidagen som infaller den 21 mars varje år.

I översikten och tidslinjen, som revideras inför varje läsår, framgår vilka gemensamma digitala händelser som inträffar och dessa är frivilliga att ansluta till. Projektet syftar till att frambringa den pedagogiska mångfalden och öppna upp för flera olika vägar mot samma mål. Syftet är att vi ska berikas av varandras såväl lärandeprocesser som färdigt resultat och ge alla barn och unga, oavsett förutsättningar och behov, möjlighet att bli medskapare i ett meningsfullt kunskapande för en hållbar framtid. Tanken är således att öppna upp för varje förskola och skola att hitta sin ingång utifrån den gemensamma utgångspunkten. Tillsammans visar vi att det är möjligt att bygga professionella lärande gemenskaper som vågar lära nytt tillsammans, där vi reflekterar kring olika didaktiska val och insamlar designmönster som kan vägleda vårt gemensamma utvecklingsarbete framåt. På så vi kan vi exempelvis synliggöra det som gör stor skillnad för elevernas lärande och utveckling och undvika att hela tiden “uppfinna hjulet på nytt”. Ett exempel kan vara hur vi kan arbeta med transspråkande och olika teckenvärldar för att ge alla barn och unga möjlighet att bli medskapare i gemenskapen på lika villkor. Varje läsår arrangeras en gemensam kick off (på hösten) där pedagogisk personal, elever, poeter med flera bidrar med inspiration; se information om kommande webbinarium.

Översikt och tidslinje för låsåret 2020/2021 uppdateras och är på plats inom kort. Lämna gärna förslag och synpunkter via kontaktformuläret.

Följ med i allt spännande som händer via projektets Facebooksida Sustainable Poetry och en Instagramsida sustainablepoetry.

Varmt välkommen att bli medskapare i Sustainable Poetry.

Maria Glawe, Grundare och projektledare