Sustainable Poetry är ett globalt samskapande språk- och kulturprojekt som inspirerar och engagerar barn och unga i samskapandet av en hållbar framtid. Projektet startade på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg 2017 och har vidareutvecklats genom ett dynamiskt samskapande mellan förskolan och skolan i samspel med föräldrar och omgivande samhällsaktörer. Sedan 2021 drivs projektet av den ideella föreningen Sustainable Poetry.

Med barns och ungas röster som drivkraft för en hållbar framtid

Projektets bärande idé utgår från ett normkritiskt (critical literacy) och designorienterat perspektiv på lärande. Barn och unga, oavsett bakgrund, förutsättningar och behov, inkluderas i en lärande gemenskap (community/nätverk) där de lär sig om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och gör sina röster hörda genom att läsa, skapa och dela poesi med verkliga mottagare utanför skolan. Projektet främjar och stärker barns och ungas möjligheter att hitta sin unika röst, delta i kulturella aktiviteter och bli aktiva medskapare i demokratin och samhällsutvecklingen såväl nu som i framtiden.

Förutom att utveckla kunskaper och kompetenser så ges barn och unga, genom kulturella upplevelser, möjlighet till att vidga sina vyer och ägna sig åt eget skapande. Vi arbetar engagerat för att barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kultur och att de får mötas, lära och utvecklas i en miljö som är multimodal, mångsidig och språkligt tillgänglig – en lärmiljö som bygger upp barns och ungas tilltro till den egna språkliga förmågan samt utvecklar deras agentskap med fokus på inflytande och påverkan. Dessutom utforskar vi gemensamt kulturens möjligheter att bidra till att hitta nya vägar in i en hållbar framtid.

Utbildning och lärande för hållbar utveckling

Syftet är att stärka och barns och ungas röster och medskapande i demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg samt bidra till genomförandet av mål 4 och delmål 4.7 i Agenda 2030, vilket handlar om att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i förskolan och skolan. En viktig del i projektet är att främja, stärka och skydda barns och ungas hälsa och välbefinnande. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. (Läs mer om det globala målet 3).

Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för samskapandet av ett hållbart samhälle. Mål 4 i Agenda 2030 handlar om rätten till god utbildning och främjandet av livslångt lärande för alla. I delmål 4.7 framgår att god utbildning handlar om utbildning och lärande för hållbar utveckling och att Sverige senast 2030 ska säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling.

Ett samskapande ekosystem för lärande

Sustainable Poetry är ett digitalt skal- och spridningsbart projekt som sedan starten 2017 utvecklats i en riktning där alla medskapare samlas kring en gemensam vision och målsättning. Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter, samskapande aktiviteter och byggandet av professionella lärande gemenskaper i förskolan och skolan främjas och stärks utbildning och lärande för hållbar utveckling. Lärandet får ytterligare en dimension genom att undervisningen och lärandet i förskolan och skolan knyts nära föräldrar och aktörer i det omgivande samhället.

Principen ’Leave no one behind’ är vägledande, vilket innebär att särskilt värna om de barn och unga som är mest sårbara. Genom ett medskapande i Sustainable Poetry är det således möjligt för pedagoger, lärare, skolbibliotekarier med flera att engagera sig i en inkluderande samskapande kultur som främjar samarbete och stärker förbättringskapaciteter kring gemensamma utmaningar. Den huvudsakliga målgruppen, som är barn och unga upp till 25 år, har ett stort inflytande i projektet och är aktiva medskapare i såväl kreativa lärprocesser som i skapandet av innehåll och resultat. I projektet, som kopplas samman med barnkonventionen, är således barns och ungas bästa i fokus.

Projektet öppnar också upp för möjligheter att skapa en internationell dimension i undervisningen (internationalisering) genom att samskapa med barn och unga, pedagoger, lärare och skolbibliotekarier i ett annat land. Via eTwinning, som är en digital samarbetsyta för skolor i Europa, kan medskapare i Sustainable Poetry utveckla internationella partnerskap.

Varmt välkomna att följa med på äventyret där förändring och utveckling associeras med samskapande, där vi gemensamt lyfter barns och ungas röster och gör poesi och hållbarhet lättillgängligt och levande såväl i skolans utbildning som i samhällsutvecklingen. Tillsammans rustar vi barn och unga till medvetna, trygga, aktiva och hållbara samhällsmedborgare som vill och kan vara med och skapa en hållbar framtid.

Bästa hälsningar

Sustainable Poetry Teamet

Kontakta Maria Glawe (projektets grundare och projektledare) om ni har frågor eller önskar mer information om projektet.