Om Sustainable Poetry

Sustainable Poetry är en ideell förening som brinner för alla barns och ungas rätt att få göra sina röster hörda i frågor som rör deras liv och vår gemensamma framtid på hållbar väg. Genom ett dynamiskt samskapande mellan föreningen och förskolor och skolor ges hållbarhetsfrågorna och elevernas medskapande en naturlig plats såväl i som utanför undervisningen. I samverkan med olika aktörer i det omgivande samhället stärks barns och ungas röster och medskapande i den lokala demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg.

Illustration: Nikki Schmidt

Poesiutmaningen – ett demokratiskt och kritiskt språkarbete som håller ihop kunskaper och värden

Hur kan förskolan och skolan arbeta med både kunskapsutvecklingen och den demokratiska värdegrunden som helhet såväl i som utanför i undervisningen? Hur kan lärare genom demokratiska lärprocesser ge barn och unga möjlighet att dels närma sig hållbarhetsfrågor på ett självständigt och reflekterande sätt, dels genom poesi uttrycka sig kring en hållbar framtid? Det är centrala frågeställningar som utforskas i projektet Sustainable Poetry.

Den årliga poesiutmaningen engagerar barn och unga i ett lärande för hållbar utveckling. Dels utforskas de globala målen för hållbar utveckling, dels poesi som verktyg för att göra sin röst hörd. Genom läsning, samtal och poesiskapande bli barn och unga medskapare i ett kritiskt och demokratiskt språkarbete kring hållbarhetsfrågor som mynnar ut i att göra sina röster hörda – för en hållbar framtid. Det demokratiska och kritiska språkarbetet (kritisk litteracitet) syftar till att de ska förstå sig själva och den värld de lever i och att de ska få en röst i den världen för att kunna påverka och förändra (Läs Bergöö, Kerstin (2015) Kritiskt textarbete – att förstå och kunna förändra. Ingår i Skolverkets modul: Kritiskt textarbete- läsa, samtala och skriva (om) världen. s. 1).

Genom att barn och unga närmar sig frågor utan enkla svar och kritiskt granskar olika perspektiv samt utforskar olika handlingsmöjligheter i en lärande gemenskap stärks tilltron till den egna språkliga förmågan och möjligheten att utveckla handlingskompetens. Det öppnar för att ge barn och unga, oavsett förutsättningar och behov, möjlighet att utvecklas som kunniga, kritiska, engagerade och medmänskliga medborgare. Barns och ungas demokratiska medskapande kan inte nog betonas för att lösa komplexa samhällsutmaningar här och nu och i framtiden. Poesiutmaningen grundas i skolans dubbla uppdrag samt barnkonventionen och främjar och stärker barns och ungas perspektiv kring våra viktiga samtids- och framtidsfrågor. Det är således både deras bildningsresa och kunskapsresa som är i fokus – med blicken riktad mot vår gemensamma framtid på hållbar väg.

Digitala resurser som stöd för lärande och utveckling

Hur kan förskolan och skolan bli bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter som stöd för undervisningsutveckling med fokus på barns och unga lärande, utveckling och välbefinnande? Det är även en fråga som utforskas gemensamt av pedagoger och lärare i samspel med elever och skolbibliotekarier inom projektet. Den årliga poesiutmaningen mynnar varje läsår ut i samskapandet av en digital poesiantologi som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid och väcker nyfikenheten kring både poesi och hållbarhetsfrågor. Dessutom arrangeras aktiviteten POP UP POETRY som möjliggör för barn och unga att dela sina dikter med mottagare i det offentliga rummet och i sociala medier i samband med uppmärksammandet av Världspoesidagen. POP UP POETRY involverar även vuxna som läser/förmedlar barns och ungas dikter. De utvalda bidragen till poesiantologin presenteras också genom POP UP POETRY.

Nyskapande ung medborgardialog

Barns och ungas medskapande i skolans-, stadens- och samhällets utveckling: Att få vara med och skapa poesi för en hållbar framtid tycker jag är väldigt roligt, spännande och även lärorikt. Det här med att allas röster får vara med och påverka tycker jag är väldigt fint för det visar att alla är lika värda oavsett vad. Ingen ska behöva vara utanför. Elevcitat ur projektets första poesiantologi

Unga medborgares möjlighet till delaktighet och inflytande i såväl skolan som i den lokala demokratin och samhällsutvecklingen är en viktig fråga för alla kommuner och regioner, dels för att leva upp till barnkonventionen, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och dels för att utveckla ett tryggt och hållbart samhälle. Poesin som uttrycksform och dialog/kommunikationsverktyg är ett tillgängligt och nyskapande språk- och kunskapsutvecklande sätt att engagera alla barn och unga i den lokala demokratin och skapa ung medborgardialog kring komplexa samhällsutmaningar. Enligt barnkonventionen, som är svensk lag sedan 2020, har barn och unga rätt att göra sina röster hörda och bli hörda i frågor som berör deras liv och tillvaro i samhället. Deras kunskaper, idéer och erfarenheter ska dessutom tas tillvara som en resurs i de demokratiska processerna. Projektet öppnar för att främja ungas intresse och engagemang för politiska frågor och att stödja deras bildningsresa och kunskapsresa samt att ge möjligheter för dem att vara med och skapa nya mötesarenor där de kan möta och förmedla sina tankar till beslutsfattare.

Sustainable Poetry är således ett innovativt samskapande projekt som i första hand riktar sig till förskolor och skolor i alla kommuner och regioner i Sverige samt internationellt. Projektet inbjuder även till samverkan med omgivande samhällsaktörer som vill engagera sig i att främja och stärka barns och ungas röster och deras möjligheter att ta plats i samhällsdebatten och utvecklingen av ett tryggt och hållbart samhälle. Tillsammans kan vi främja och stärka alla barns och ungas tilltro till sin egen röst, förmåga att påverka sina liv och samtidigt öppna möjligheter för dem att engageras i samskapandet av en hållbar framtid. Initiativet går hand i hand med förskolans – och skolans styrdokument och de övergripande målen för den svenska ungdomspolitiken, likaså i de gemen­samma målen inom det ungdomspolitiska samarbetet i EU; alla barn och unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Konsten och kulturen spelar en betydande roll för en hållbar framtid

“Konst och kultur ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande. Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen” – (Kultur i skolan -Region Skåne). Projektet grundas också i att främja och stärka en likvärdig tillgång till konst och kultur för barn och unga i förskolan och skolan oavsett geografisk ort eller skolform. Konst och kultur har, vilket tidigare nämnts, en central roll i en demokratisk skola i ett demokratiskt samhälle och i samskapandet av en hållbar framtid. Sustainable Poetry värnar särskilt om att barn och unga ska få tillgång till olika uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar i förskolan och skolan.

Professionella gemenskaper för lärande

Bildningen är vårt gemensamma kritiska samtal, på samma gång politiskt och demokratiskt. Att veta tillsammans innebär att möjliggöra. Att inte veta är ett hinder för kunskapsbaserad handling (Läs Sörlin, S (2019). Till bildningens försvar – Den svåra konsten att veta tillsammans. s. 175).

Att engagera barn och unga i poesiutmaningen handlar om att lärare med stöd i forskningen medvetet designar för ett inkluderande, kritiskt, demokratiskt och multimodalt textarbete i undervisningen som bidrar till att barn och unga ska förstå sig själva och den värld de lever i och att de ska få en röst i den världen för att kunna påverka och förändra (Bergöö, K. (2015) Kritiskt textarbete – att förstå och kunna förändra. Lärportalen. Skolverket, s. 1). Genom undervisningen ges barn och unga möjlighet att lära sig om demokrati och hållbar utveckling och genom att skapa egna dikter synliggörs deras röster i frågor som berör deras liv och vår gemensamma framtid. De engageras i en positiv gemenskap kring frågor som är viktiga i deras liv här och nu och i framtiden – med det gemensamma målet i sikte – samskapandet av en hållbar framtid.

Arbetet sker utifrån ett holistiskt och ämnesövergripande perspektiv med bildning, hållbarhet, språklig mångfald och digitala resurser som nav i undervisningen – med ett nära samarbete med omgivande samhällsaktörer exempelvis föreningar, bibliotek, museum och näringsliv. Undervisningen kännetecknas av relevans och är kopplad till verkligheten utanför skolan. Skolbibliotekarierna och bibliotekarier är exempelvis en självklar resurs i undervisningen och finns till för att bland annat stärka barns och ungas språkliga och digitala kompetens, likaså för att bidra till det demokratiska och bildande uppdraget. Elevhälsan är en annan professionell resurs som knyts till projektet, bland annat för att möta barns och ungas olika behov och förutsättningar och skapa rum för medskapande på lika villkor. Det multiprofessionella samskapandet som stärks genom projektet bidrar till beprövad erfarenhet – dvs. professionernas egen kunskap och erfarenhet som växer fram över tid. Det är också genom det multiprofesionella samskapandet som en digital lärresurs byggs upp. Projektet öppnar således upp för ett långsiktigt, systematiskt och hållbart samskapande med Barnkonventionen som grund där vi bemöter, kommunicerar och gör barn och unga delaktiga i samhällsutvecklingen utifrån deras perspektiv.

Skapa ett hela skolan perspektiv

Projektet skapar möjligheter för skolledare att tillsammans med medarbetare skapa en “a whole school approach”, dvs. att få med hela skolan i ett dynamiskt samskapande kring skolans demokrati- och värdegrundsarbete och lärande för hållbar utveckling. Med fokus på mål 4 – God utbildning för alla– att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla och delmål 4.7 som handlar specifikt om lärande för hållbar utveckling kan multiprofessionella lärandegemenskaper växa fram, vilket handlar om möten och samarbete mellan kollegor kring professionsrelaterade frågor och gemensamma mål som berör den lokala verksamheten och kopplas ihop med det globala perspektivet (Glawe, M. & Selander, S. (2021) Innovativ design för lärande; Lundahl, med flera. (2022) Skolutveckling för hållbart lärande – teoretiska och praktiska perspektiv). Läs mer om dessa möjligheter här: Utvecklingsprojekt för förskola och skola. I årshjulet framgår läsårets olika aktiviteter. Välj det som passar i er verksamhet/undervisning och era barngrupper/elevgrupper. En viktig del i projektet är friheten att designa upplägget utifrån olika lokala mål i förskolan eller skolan. “Sustainable Poetry – som bygger på “delat ägandeskap” – är ett exempel på hur man kan bygga engagemang för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete över hela skolan och inte bara i vissa klassrum” Glawe & Selander, 2021. s. 153). Projektet möjliggör bland annat att gestalta undervisning så att den blir mer bildningsorienterad – “Det innebär att undervisningen bidrar till elevernas känsla av meningsfullhet och upplevelse av att bli berikade, både kunskapsmässigt och personligt” (Tyson, R. (2019) Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning).

Inspiration för undervisningen delas löpande på projektsidan samt i projektets Facebook-grupp och Instagram. Det är pedagoger, lärare, bibliotekarier, rektorer med flera som inspirerar och delar med sig av lärande exempel. Här är några exempel att inspireras av: Lärarnas röster. Vill du och din förskola/skola inspirera och dela med er här på projektsidan? Ta kontakt med projektledare Maria Glawe. Det går även bra att inspirera och dela i projektets Facebook-grupp. Det är också där vi delar POP UP POETRY – barn och unga samt vuxna läser och delar poesi för en hållbar framtid.

Hur startade projektet och hur drivs det vidare?

Läs om hur projektet startade: Startskottet för Sustainable Poetry Läs också om den ideella föreningen som sedan 2021 driver vidareutvecklingen av projektet i samarbete med förskolor, skolor och omgivande kulturaktörer och andra samhällsaktörer.

Kontakta projektledare Maria Glawe (grundare av projektet och föreningens ordförande) om du vill veta mer om projektet, bli medskapare, har frågor, eller förslag på samarbeten. Låt oss samskapa för barns och ungas medskapande kring samtiden och framtiden på hållbar väg.