Sustainable Poetry är ett globalt samskapande projekt som stärker barns och ungas röster för en hållbar framtid och möjliggör deras medskapande i den lokala demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg.

Lyssna på presentationen

Hälsosamma levnadsvillkor – makt över sitt liv – medskapande i samhällsutvecklingen 

I projektet engageras barn och unga (förskola, grundskola och gymnasium samt unga vuxna upp till 25 år) i den årliga poesiutmaningen där de med utgångspunkt i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och poesi gör sina röster hörda för en hållbar framtid. Det är således barn och unga som bestämmer vilka samhällsfrågor de vill ge röst kring och vara med och påverka. Genom poesiutmaningen stärks deras kunskaper om den lokala demokratin och komplexa samhällsfrågor, likaså ges möjlighet att utveckla betydelsefulla demokratiska kompetenser, bland annat handlingskompetens. Genom demokratiska processer kan barn och unga, oavsett förutsättningar, utvecklas som kunniga, kritiska, engagerade och medmänskliga medborgare – för en hållbar framtid. Barns och ungas demokratiska medskapande kan inte nog betonas för att lösa komplexa samhällsutmaningar här och nu och i framtiden. I våra förskolor och skolor finns morgondagens beslutsfattare.

En bärande del i projektet är jämlikhet, trygghet, hälsa och välbefinnande. Det handlar om att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och unga, oavsett olikheter och förutsättningar, att må bra och få göra sina röster hörda, bli lyssnade till och få möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Lärande och hälsa går hand i hand! Det innebär bland annat att utifrån ett normkritiskt perspektiv och genom ett dynamiskt samskapande söka nya vägar för att inkludera barn och unga som av olika anledningar är svåra att nå eller som vanligtvis inte kommer till tals. Det innebär också att knyta det förebyggande och hälsofrämjande arbetet nära undervisningen.

Den årliga poesiutmaningen mynnar ut i samskapandet av:

  • En digital poesiantologi som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid. Boken väcker nyfikenhet och intresse för demokrati, hållbar utveckling och poesi och finns tillgänglig att ladda ner i samband med skolavslutning varje år. Det är en läsfrämjande antologi skapad för, av och med barn och unga som bland annat uppmuntrar barn och unga att läsa under sommarlovet.
  • Ett gemensamt firande av Världspoesidagen den 21 mars. Barn och unga engageras i att skapa en mötesplats/arena för alla unga poeter som varit medskapare i projektet. Alla inbjuds till att delta i POP UP POETRY, vilket är en digital aktivitet där barn, unga och vuxna läser dikter för verkliga mottagare i det offentliga rummet och i sociala medier.

Nyskapande ung medborgardialog – #Leave no one behind

Att få vara med och skapa poesi för en hållbar framtid tycker jag är väldigt roligt, spännande och även lärorikt. Det här med att allas röster får vara med och påverka tycker jag är väldigt fint för det visar att alla är lika värda oavsett vad. Ingen ska behöva vara utanför.Elevcitat ur projektets första poesiantologi

Unga medborgares möjlighet till delaktighet och inflytande i såväl skolan som den lokala demokratin och samhällsutvecklingen är en viktig fråga för alla kommuner och regioner, dels för att leva upp till barnkonventionen, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och dels för att utveckla ett hållbart samhälle. Poesin som uttrycksform och dialog/kommunikationsverktyg är ett tillgängligt och nyskapande språk- och kunskapsutvecklande sätt att engagera alla barn och unga i den lokala demokratin och skapa ung medborgardialog kring komplexa samhällsutmaningar. Enligt barnkonventionen, som är svensk lag sedan 2020, har barn och unga rätt att göra sina röster hörda och bli hörda i frågor som berör deras tillvaro i samhället. Deras kunskaper, idéer och erfarenheter ska dessutom tas tillvara som en resurs i de demokratiska processerna.

Sustainable Poetry är således ett innovativt samskapande projekt som i första hand riktar sig till förskolor och skolor i olika kommuner och regioner. Projektet inbjuder även samverkan med omgivande samhällsaktörer som arbetar för att barns och ungas röster och perspektiv får ta plats i samhällsdebatten. Syftet är att främja och stärka alla barns och ungas tilltro till sin egen röst och förmåga att påverka sina liv (empowerment) och samtidigt engageras i den lokala demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg. Initiativet går hand i hand med de övergripande målen för den svenska ungdomspolitiken, likaså i de gemen­samma målen inom det ungdomspolitiska samarbetet i EU; alla barn och unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Ett kritiskt och demokratiskt textarbete

Att engagera barn och unga i poesiutmaningen handlar om att lärare medvetet designar för ett inkluderande, kritiskt, demokratiskt och multimodalt textarbete i undervisningen som bidrar till att barn och unga ska förstå sig själva och den värld de lever i och att de ska få en röst i den världen för att kunna påverka och förändra (Bergöö, K. (2015) Kritiskt textarbete – att förstå och kunna förändra. Lärportalen. Skolverket, s. 1).

Genom undervisningen ges barn och unga möjlighet att lära sig om demokrati och hållbar utveckling och genom att skapa egna dikter synliggörs deras röster i frågor som berör deras liv och vår gemensamma framtid. De engageras i en positiv gemenskap kring frågor som de tycker är viktiga – med det gemensamma målet i sikte – samskapandet av en hållbar framtid.

Arbetet sker utifrån ett ämnesövergripande perspektiv med språklig mångfald som nav samt med nära samarbete med exempelvis föreningar, bibliotek, museum och näringsliv. Skolbibliotekarierna är exempelvis en självklar resurs i undervisningen och finns till för att bland annat stärka elevernas språkliga och digitala kompetens, likaså bidra till det demokratiska och bildande uppdraget.

Årshjul – Läsårets aktiviteter

I årshjulet framgår läsårets olika aktiviteter. Väl själv det som passar för just dina elever. Inspiration för undervisningen delas löpande här på projektsidan samt i projektets Facebook-grupp.

Praktikgemenskaper

Läs hur ett medskapande i projektet kan främja och stärka kollegialt lärande inom förskolan och skolan med syftet att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i undervisningen – med fokus på tillgänglighet, språklig mångfald och hälsa och välbefinnande.

Övrig information

Läs om hur projektet startade läsåret 2017/2018: Startskottet för Sustainable Poetry

Läs om den ideella föreningen som sedan 2021 driver vidareutvecklingen av projektet.