Om Sustainable Poetry

Hållbar poesi river murar och bygger broar mellan olika generationer, kulturer och språkför en hållbar framtid

Sustainable Poetry är ett samskapande kultur- och bildningsprojekt som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid och stärker deras medskapande i demokratin och samhällsutvecklingen. En viktig del i projektet är att ge lärande för hållbar utveckling och poesi en given plats i förskolans och skolans utbildning och undervisning.

Lyssna till presentationen här!

Poesiutmaningen – ett demokratiskt och kritiskt språkarbete som håller ihop kunskaper och värden

Hur kan förskolan och skolan arbeta med både kunskapsutvecklingen och den demokratiska värdegrunden som helhet? Hur kan lärare genom demokratiska processer i undervisningen ge barn och unga möjlighet att dels närma sig hållbarhetsfrågor på ett självständigt och reflekterande sätt, dels genom att skapa poesi uttrycka sig kring en hållbar framtid? Hur kan svenskämnet få en mer framträdande roll i ämnesövergripande undervisning? Det här är centrala frågeställningar som utforskas gemensamt i det samskapande projektet Sustainable Poetry.

Den årliga poesiutmaningen som presenteras i samband med den internationella demokratidagen den 15 september ger barn och unga möjlighet att engageras i ett lärande för hållbar utveckling där kritisk litteracitet, multimodalt textskapande och språklig mångfald är i fokus. Dels utforskas hållbar utveckling i allmänhet och de globala målen för hållbar utveckling i synnerhet, dels poesi som verktyg för att göra sin röst hörd och dels hur lärandet i skolan kan kopplas samman med demokrati och samhällsutvecklingen på hållbar väg.

Med bildning och det livslånga lärandet som ledstjärna

Genom fokus på läsning, samtal och poesiskapande kan barn och unga bli medskapare i ett kritiskt och demokratiskt språkarbete kring hållbarhetsfrågor som mynnar ut i att göra sina röster hörda – för en hållbar framtid. Det demokratiska och kritiska språkarbetet (kritisk litteracitet) syftar till att de ska få möta, läsa och utforska olika typer av texter och få ökad förståelse för att språk och texter aldrig är neutrala. Vidare kan de förstå sig själva och den värld de lever i och att de ska få en röst i den världen för att kunna påverka och förändra (Läs Bergöö, Kerstin (2015) Kritiskt textarbete – att förstå och kunna förändra. Ingår i Skolverkets modul: Kritiskt textarbete- läsa, samtala och skriva (om) världen. s. 1).

Genom att arbeta med poesiutmaningen i undervisningen kan lärare skapa möjligheter för barn och unga att bli nyfikna på att läsa, utforska och närma sig komplexa samhällsfrågor utan enkla svar, bland annat genom att läsa med kritisk och kreativ blick. Den gemensamma läsningen kan öppna för barn och unga att närma sig och granska olika perspektiv samt utforska olika handlingsmöjligheter tillsammans. På så vis stärks tilltron till den egna språkliga förmågan, värderingsförmågan och möjligheten att utveckla handlingskompetens. Poesiutmaningen öppnar också för att ge barn och unga, oavsett förutsättningar och behov, möjlighet att läsa och utforska poesi samt genom att skapa poesi få möjlighet att göra sina röster hörda för en hållbar framtid. Poesiutmaningen ger således möjligheter för barn och unga att utvecklas som kunniga, kritiska, engagerade och medmänskliga medborgare i en ständigt föränderlig och komplex värld. Barns och ungas demokratiska medskapande kan inte nog betonas för att hitta hållbara lösningar på komplexa samhällsutmaningar här och nu och i framtiden. Poesiutmaningen grundas i skolans dubbla uppdrag samt barnkonventionen och främjar och stärker barns och ungas perspektiv kring våra viktiga samtids- och framtidsfrågor. Det är både deras bildningsresa och kunskapsresa som är i fokus – med blicken riktad mot vår gemensamma framtid på hållbar väg.

Digitala resurser som stöd för lärande, utveckling och välbefinnande

Ytterligare en fråga som utforskas i det samskapande projektet är hur förskolan och skolan kan bli bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter som stimulans och stöd för barns och ungas lärande, utveckling och välbefinnande. Den årliga poesiutmaningen möjliggör ett digitalt samskapande som bland annat mynnar ut i en årlig digital poesiantologi som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid. Poesiantologin syftar till att väcka nyfikenheten för hållbarhet och att läsa och skapa poesi utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Dessutom arrangeras den digitala aktiviteten POP UP POETRY som möjliggör för barn och unga (samt vuxna som vill lyfta deras röster) att dela dikter med verkliga mottagare såväl i som utanför förskolan och skolan. De utvalda bidragen till den årliga poesiantologin presenteras också genom POP UP POETRY. Genom projektsidan kan barn och unga få en gemensam digital mötesplats där det dels är möjligt att hämta inspiration, dels testa på att skriva och berätta om lärande och skapande inom ramen för poesiutmaningen. Projektets Facebook – grupp finns också tillgänglig som arena för att inspirera och inspireras, dela lärandeupplevelser, dikter och mötas kring hållbarhetsfrågorna.

Nyskapande ung medborgardialog och samhällsengagemang – skolan blir en del av lokalsamhället

Att få vara med och skapa poesi för en hållbar framtid tycker jag är väldigt roligt, spännande och även lärorikt. Det här med att allas röster får vara med och påverka tycker jag är väldigt fint för det visar att alla är lika värda oavsett vad. Ingen ska behöva vara utanför. Elevcitat ur projektets första poesiantologi

Barns och ungas medskapande i såväl förskolan och skolan som i den lokala demokratin och samhällsutvecklingen är en viktig fråga för alla kommuner dels för att leva upp till barnkonventionen, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och dels för att utveckla ett tryggt och hållbart samhälle. Poesin som uttrycksform och dialog/kommunikationsverktyg är ett tillgängligt och nyskapande språk- och kunskapsutvecklande sätt att engagera barn och unga i den lokala demokratin och skapa ung medborgardialog kring komplexa samhällsutmaningar. Enligt barnkonventionen, som är svensk lag sedan 2020, har barn och unga rätt att göra sina röster hörda och bli hörda i frågor som berör deras liv och tillvaro i samhället. Deras kunskaper, idéer och erfarenheter ska dessutom tas tillvara som en resurs i de demokratiska processerna. Projektet öppnar för att främja barns och ungas intresse och engagemang för politiska frågor och att stödja deras bildningsresa och kunskapsresa samt ge möjligheter för dem att vara med och skapa nya mötesarenor där de kan mötas och förmedla sina tankar till varandra och till beslutsfattare.

Projektet inbjuder till samverkan mellan föreningslivet och förskola och skola samt med med olika omgivande samhällsaktörer. Initiativet går hand i hand med förskolans – och skolans styrdokument och de övergripande målen för den svenska ungdomspolitiken, likaså i de gemen­samma målen inom det ungdomspolitiska samarbetet i EU; alla barn och unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Läsning, konst och kultur spelar en betydande roll för en hållbar framtid

En viktig del i projektet är att särskilt värna om att barn och unga får tillgång till olika kulturella och konstnärliga uttrycksformer och möjligheter till eget skapande i förskolan och skolan. “Konst och kultur ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande. Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen” – (Kultur i skolan -Region Skåne). Konst och kultur har, vilket tidigare nämnts, en central roll i en demokratisk skola i ett demokratiskt samhälle och i samskapandet av en hållbar framtid. Ytterligare en betydande del i projektet är den läsfrämjande insatsen – att främja och stärka en likvärdig tillgång till litteratur, språk och läsning för barn och unga oavsett geografisk ort eller skolform. Låt oss tillsammans ta med alla barn och unga på ett poetiskt bildningsäventyr – för en hållbar framtid.

Professionella gemenskaper för undervisningsutveckling inom lärande för hållbar utveckling

Bildningen är vårt gemensamma kritiska samtal, på samma gång politiskt och demokratiskt. Att veta tillsammans innebär att möjliggöra. Att inte veta är ett hinder för kunskapsbaserad handling (Läs Sörlin, S (2019). Till bildningens försvar – Den svåra konsten att veta tillsammans. s. 175).

Sustainbale Poetry vidareutvecklas som ett resultat av professionella lärande gemenskaper för undervisningsutveckling inom lärande för hållbar utveckling. Ett gemensamt fokus är att utforska olika vägar till det gemensamma målet, bygga kunskaper och reflektera kring det som kan utveckla kvaliteten i undervisningen. Inom projektet sker det både enskilt och tillsammans med lärarkollegor. Fokus riktas mot att “förstå kopplingarna mellan undervisningens form och innehåll, hur olika elever reagerar på undervisningen och vad de faktiskt lär sig” (Skolverket (2023) Kollegialt lärande för ledarskap i undervisningen).

Att engagera barn och unga i poesiutmaningen handlar om att pedagoger och lärare med stöd i forskningen designar för ett inkluderande, kritiskt, demokratiskt och multimodalt textarbete i undervisningen som bidrar till att barn och unga ska förstå sig själva och den värld de lever i och att de ska få en röst i den världen för att kunna påverka och förändra (Bergöö, K. (2015) Kritiskt textarbete – att förstå och kunna förändra. Lärportalen. Skolverket, s. 1). Genom undervisningen ges barn och unga möjlighet att lära sig om demokrati och hållbar utveckling och genom att skapa egna dikter synliggörs deras röster i frågor som berör deras liv och vår gemensamma framtid. De engageras i en positiv gemenskap kring frågor som är viktiga i deras liv här och nu och i framtiden – med det gemensamma målet i sikte – samskapandet av en hållbar framtid.

Arbetet sker utifrån ett holistiskt och ämnesövergripande perspektiv med bildning, hållbarhet, språklig mångfald och digitala resurser som nav i undervisningen – med ett nära samarbete med omgivande samhällsaktörer exempelvis föreningar, bibliotek, museum och näringsliv. Undervisningen kännetecknas av relevans och är kopplad till verkligheten utanför skolan. Skolbibliotekarierna och bibliotekarier är exempelvis en självklar resurs i undervisningen och finns till för att bland annat stärka barns och ungas språkliga och digitala kompetens, likaså för att bidra till det demokratiska och bildande uppdraget. Elevhälsan är en annan professionell resurs som knyts till projektet, bland annat för att möta barns och ungas olika behov och förutsättningar och skapa rum för medskapande på lika villkor. Det multiprofessionella samskapandet som stärks genom projektet bidrar till beprövad erfarenhet – dvs. professionernas egen kunskap och erfarenhet som växer fram över tid. Det är också genom det multiprofesionella samskapandet som en digital lärresurs byggs upp. Projektet öppnar således upp för ett långsiktigt, systematiskt och hållbart samskapande med Barnkonventionen som grund där vi bemöter, kommunicerar och gör barn och unga delaktiga i samhällsutvecklingen utifrån deras perspektiv.

Möjligheten att skapa ett hela skolan perspektiv – få ihop skolans dubbla uppdrag till en helhet

Lyssna till presentationen!

Projektet skapar möjligheter för skolledare att tillsammans med pedagoger, lärare med flera skapa en “a whole school approach”, dvs. att få med hela skolan i ett dynamiskt samskapande kring skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag, kunskapsuppdraget och undervisningsutveckling inom lärande för hållbar utveckling. Med fokus på mål 4 – God utbildning för alla– att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla och delmål 4.7 som handlar specifikt om lärande för hållbar utveckling kan multiprofessionella lärandegemenskaper växa fram, vilket handlar om möten och samarbete mellan kollegor kring professionsrelaterade frågor och gemensamma mål som berör den lokala verksamheten och kopplas ihop med det globala perspektivet (Glawe, M. & Selander, S. (2021) Innovativ design för lärande; Lundahl, med flera. (2022) Skolutveckling för hållbart lärande – teoretiska och praktiska perspektiv). Läs mer om dessa möjligheter här: Utvecklingsprojekt för förskola och skola.

I årshjulet framgår läsårets olika aktiviteter. Alla förskolor och skolor kan anpassa upplägget utifrån lokala förutsättningar och barns och ungas olika behov. En viktig del i projektet är således friheten att designa upplägget utifrån den lokala kontexten. “Sustainable Poetry – som bygger på “delat ägandeskap” – är ett exempel på hur man kan bygga engagemang för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete över hela skolan och inte bara i vissa klassrum” (Läs Glawe & Selander, 2021. s. 153). Projektet möjliggör bland annat att gestalta undervisning så att den blir mer bildningsorienterad – “Det innebär att undervisningen bidrar till elevernas känsla av meningsfullhet och upplevelse av att bli berikade, både kunskapsmässigt och personligt” (Tyson, R. (2019) Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning).

Inspiration för undervisningen delas löpande på projektsidan samt i projektets Facebook-grupp och Instagram. Det är pedagoger, lärare, bibliotekarier, rektorer med flera som inspirerar och delar med sig av lärande exempel. Vill du och din förskola/skola inspirera och dela med er här på projektsidan? Ta kontakt med projektledare Maria Glawe.

Hur startade projektet och hur drivs det vidare?

Läs om hur projektet startade: Startskottet för Sustainable Poetry Läs också om den ideella föreningen som sedan 2021 driver vidareutvecklingen av projektet i samarbete med förskolor, skolor och omgivande kulturaktörer och andra samhällsaktörer.

Kontakta projektledare Maria Glawe (grundare av projektet och föreningens ordförande) om du vill veta mer om projektet, bli medskapare, har frågor, eller förslag på samarbeten.