Kunskapshöjande Co-Creation som ger hopp och framtidstro

Sustainable Poetry är ett globalt samskapande projekt som 1) lyfter barns- och ungas röster för en hållbar framtid, 2) ger hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i utbildningen och 3) stärker genomförandet av Agenda 2030.

Projektets bärande idé bygger på ett normkritiskt perspektiv där barn och unga världen över, oavsett förutsättningar och behov, ges möjlighet att stärka sina omvärldskunskaper och göra sina röster hörda för en hållbar framtid. Genom utbildningen kan de utveckla 21st Century Competencies; kompetenser som kännetecknar bildade omsorgsfulla medborgare som är trygga i sig själva, kan styra sitt eget lärande och bli aktiva medskapare i samhällsutvecklingen. Ett betydande inslag i projektet är alla människors lika värde, barns rättigheter och vårt gemensamma fokus på att värna om det demokratiska samtalet.

Från ett klassrum till en global rörelse

Projektet startade 2017 på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Elever från olika gymnasieprogram och årskurser utmanades att läsa, samtala och skapa poesi med utgångspunkt i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och gjorde sina röster hörda i samband med Världspoesidagen 2018. Deras dikter delades i bloggen och samtidigt i sociala medier med hashtaggen #sustainablepoetry. Eleverna uppskattade att få ge röst kring viktiga samhällsfrågor, blev samtidigt nyfikna på poesi och upplevde ökad meningsfullhet eftersom deras dikter fick autentiska mottagare utanför skolan. Deras engagemang och målmedvetenhet bidrog till att hela världen bjöds in till ett gränslöst dynamiskt samskapande. Det blev således startskottet för den globala rörelse som vuxit fram där barn och unga från förskolan till gymnasiet, runtom i världen, skapar poesi för en hållbar framtid.

Internationellt samarbete och Internationalisering i skolan

Projektet har, genom internationalisering i skolan och genom digitalt samskapande, således letat sig ut från Trelleborgs gränser och spridit sig både nationellt och internationellt. Genom bland annat eTwinning, som är ett digitalt samarbetsforum för skolor i Europa har samarbetet och det kollegiala lärandet stärkts, likaså möjligheterna för elever att möta och samskapa med elever från olika länder. Det internationella samskapandet rustar eleverna för att verka i samtidens och framtidens dynamiska samhälle där tätare kontakter över nations- och kulturgränser är vanligt. Det vidgar ungas möjligheter att skaffa sig nya kontaktnät, skapa hållbara lösningar tillsammans, verka mot fördomar och främja tolerans. Projektet öppnar upp för alla att bli medskapare oavsett språk, skolämne eller förutsättningar.

Samverkan skola, arbetsliv, samhälle

Genom samskapande med olika samhällsaktörer har samarbetet mellan skola och omgivande samhälle stärkts, likaså utmaningen att göra kulturverksamheter mer inkluderande i skolans lärmiljöer och undervisning. I projektet möjliggörs samskapande mellan skola och (skol)bibliotek, museum, kulturskola, organisationer, företag med flera. Genom ett digitalt och kreativt samskapande frambringas en global arena för barn och unga att göra sina röster hörda kring viktiga samhällsfrågor som berör såväl nutid som framtid.

Olika perspektiv knyts ihop genom poesi sammanlänkat med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Projektet bygger på ett helhetsinriktat perspektiv med världens gemensamma vision för en hållbar utveckling i grunden. Genom att arbeta ämnesövergripande verkar vi tillsammans för alla barns och ungas möjlighet till att använda språk, kultur och kunskaper i meningsfulla och berikande lärsituationer, i eget skapande och medskapande i skol- och samhällsliv. Tillsammans omsätter vi nya idéer till handling för att skapa ett verkligt, lustfyllt och meningsfullt lärande med barn och unga som medskapare genom hela processen. Projektet är tillika en läsfrämjande satsning för barn och unga.

Flera vägar mot samma mål

Projektet sträcker sig till 2030 då vi tillsammans ska ha lyckats nå de globala målen. Det är ett ständigt pågående projekt som har ett antal gemensamma händelser varje läsår. Den stora gemensamma finalen är Världspoesidagen den 21 mars då vi läser, samtalar, skapar och delar poesi för en hållbar framtid; #sustainablepoetry. I översikten och tidslinjen framgår vilka gemensamma händelser som inträffar varje år. Projektet syftar till att frambringa den pedagogiska mångfalden och öppna upp för flera olika vägar mot samma mål. Syftet är att vi ska berikas av såväl lärandeprocesser som färdigt resultat och ge alla barn och unga, oavsett förutsättningar och behov, möjlighet att bli medskapare i ett meningsfullt kunskapande för en hållbar framtid.

Översikt och tidslinje uppdateras och är på plats inom kort.

Vems röst får höras? Leave no one behind

I kreativa lärmiljöer ges således barn och unga; förskola, grundskola och gymnasium möjlighet att utifrån olika förutsättningar och behov ingå i en lärande gemenskap och utveckla den kommunikativa förmågan, interkulturell medvetenhet, kulturella uttrycksformer, kritiskt tänkande, kreativitet, samarbete och digital kompetens, vilket alla är nyckelkompetenser (21st Century Competencies) för ett livslångt lärande. Genom ett kritiskt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ger vi barn och unga möjlighet att inte bara läsa och skriva om världen utan också bli aktiva, kritiska medskapare till en annorlunda och hållbar värld (Critical Literacy).

Sustainable Poetry är samstämmigt med andemeningen i Agenda 2030, vilket innebär att ingen ska lämnas utanför. Löftet har ett särskilt fokus på de som lever i störst utsatthet. Alla, oavsett förutsättningar, ska ha möjlighet att göra sin röst hörd för en hållbar framtid! Målen i Agenda 2030 handlar bland annat om att utrota fattigdom, minska ojämlikheter, bekämpa klimatförändringar och säkerställa en fredlig och inkluderande värld. För att vi ska lyckas behöver alla vara med. Bli medskapare ni också!

Maria Glawe, Grundare och projektledare

Förstelärare, speciallärare och ämnesansvarig i svenska och svenska som andraspråk på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.