Samskapa framtiden

Hur kan utbildningen bidra till en värld där våra elever, oavsett var i utbildningssystemet de befinner sig, kan bli de som ska förändra världen?

Hilary Janks

Sustainable Poetry är ett globalt samskapande projekt som 1) lyfter barns- och ungas röster för en hållbar framtid 2) ger hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i utbildningen och 3) stärker genomförandet av Agenda 2030; i synnerhet mål 4, god utbildning för alla samt delmål 4.7, utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap.

Projektets bärande idé bygger på ett normkritiskt perspektiv där barn och unga runtom i världen, oavsett förutsättningar och behov, ges möjlighet att ingå i en lärande gemenskap med fokus på att utveckla omvärldskunskaper, kritiskt tänkande och göra sina röster hörda för en hållbar framtid. I projektet ges möjlighet för eleverna att utveckla 21st Century Competencies, vilket är kompetenser som kännetecknar bildade omsorgsfulla medborgare som är trygga i sig själva, kan styra sitt eget lärande och bli aktiva medskapare i samhällsutvecklingen. Ett betydande inslag i projektet är alla människors lika värde, barns rättigheter och vårt gemensamma fokus på att värna om yttrandefriheten och det demokratiska samtalet.

Från ett läranderum till en global rörelse

Projektet startade 2017 på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Elever från olika gymnasieprogram och årskurser utmanades att läsa, samtala, skapa och dela poesi med utgångspunkt i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. I samband med Världspoesidagen 2018 gjorde de sina röster hörda genom att dela dikterna i sociala medier med hashtaggen #sustainablepoetry. Eleverna uppskattade att få ge röst kring viktiga samhällsfrågor och blev samtidigt nyfikna på poesi. De upplevde en ökad meningsfullhet eftersom dikterna delades med autentiska mottagare utanför skolan. Den omedelbara succén bidrog till att hela världen bjöds in till ett gränslöst dynamiskt samskapande läsåret därefter. Det blev således startskottet för den globala rörelse som växer fram där barn och unga från förskolan till gymnasiet, runtom i världen, skapar poesi för en hållbar framtid: Poetry for a Sustainable Future

Läs reportaget i Läsliv av MTM, 2019 #3

Digitaliseringen öppnar upp för dynamiskt samskapande

Projektet har, genom internationalisering i skolan och genom digitalt samskapande, således letat sig ut från Trelleborgs gränser och spridit sig både nationellt och internationellt. Bland annat via eTwinning, som är ett digitalt samarbetsforum för skolor i Europa har samarbetet och det kollegiala lärandet stärkts, likaså har möjligheterna för elever att möta och samskapa med elever från olika länder blivit bättre. Det internationella samskapandet rustar eleverna för att verka i samtidens och framtidens dynamiska samhälle där tätare kontakter över nations- och kulturgränser är vanligt. Det vidgar ungas möjligheter att skaffa sig nya kontaktnät, skapa hållbara innovationer tillsammans, verka mot fördomar och främja tolerans. Projektet är designat för att inkludera alla och är samstämmigt med andemeningen i Agenda 2030; leave no one behind. Det nationella samskapandet tog fart genom olika grupper på Facebook och i andra sociala medier. Projektet har en Facebooksida Sustainable Poetry där inspiration delas och utbyte sker.

Samverkan skola, arbetsliv, samhälle

Genom ett dynamiskt samskapande mellan olika samhällsaktörer har samarbetet mellan skola och omgivande samhälle stärkts, likaså utmaningen att göra kulturverksamheter mer inkluderande i skolans lärmiljöer och undervisning. I projektet möjliggörs samskapande mellan skola och (skol)bibliotek, museum, kulturskola, organisationer, företag med flera. Genom ett digitalt och kreativt samskapande frambringas en global arena för barn och unga att göra sina röster hörda kring viktiga samhällsfrågor som berör såväl nutid som framtid. Lyssna till lärare och skolbibliotekarier som varit medskapare till Trelleborgs första poesifestival.

Poesi med kraft att förändra världen

Olika perspektiv knyts ihop genom poesi sammanlänkat med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Projektet bygger på ett holistiskt perspektiv med världens gemensamma vision för hållbar utveckling i grunden. Genom att samskapa (co-create) kan eleverna uppleva poesi på ett nytt sätt och använda sina kunskaper, språk, kultur och förmågor i meningsfulla och berikande lärsituationer, i eget skapande och medskapande i skol- och samhällsliv. Tillsammans omsätter vi nya idéer till handling för att skapa ett verkligt, lustfyllt och meningsfullt lärande. Projektet är tillika en läsfrämjande satsning för barn och unga. För att lära sig skapa poesi behöver de läsa och berikas av poesi.

Vi som undervisar måste överföra glädjen i att läsa dikter till eleverna – om jag är rädd för att utforska en dikt blir troligtvis också mina elever rädda.

Georgia Heard

Flera vägar mot samma mål

Projektet sträcker sig till 2030 och bygger på deltagande undervisningsmetoder och högkvalitativa inlärningsmiljöer som gör det möjligt för lärande att aktivt medskapa sin värld och framtid. (Education for a Sustainable Development ESD). Lärare och elever designar vägar fram till det gemensamma målet som är att läsa, samtala, skapa och dela poesi för en hållbar framtid i samband med Världspoesidagen som infaller den 21 mars varje år.

I översikten och tidslinjen som revideras varje läsår framgår vilka gemensamma digitala händelser som inträffar varje år. Projektet syftar till att frambringa den pedagogiska mångfalden och öppna upp för flera olika vägar mot samma mål. Syftet är att vi ska berikas av såväl lärandeprocesser som färdigt resultat och ge alla barn och unga, oavsett förutsättningar och behov, möjlighet att bli medskapare i ett meningsfullt kunskapande för en hållbar framtid. Tanken är att öppna upp för varje skola att hitta sitt eget upplägg utifrån en gemensam ram.

Översikt och tidslinje uppdateras och är på plats inom kort.

Vems röst får höras? -kritiskt och demokratiskt textarbete

I kreativa och inkluderande lärmiljöer ges således barn och unga; förskola, grundskola och gymnasium möjlighet att utifrån olika förutsättningar och behov ingå i en lärande gemenskap och utveckla den kommunikativa förmågan, interkulturell medvetenhet, kulturella uttrycksformer, kritiskt tänkande, kreativitet, samarbete och digital kompetens, vilket alla är nyckelkompetenser (21st Century Competencies) för ett livslångt lärande. Genom ett kritiskt språk- och kunskapsutvecklande textarbete ger vi barn och unga möjlighet att inte bara läsa och skriva om världen utan också bli aktiva, kritiska medskapare till en annorlunda och hållbar värld (Critical Literacy).

Sustainable Poetry är samstämmigt med andemeningen i Agenda 2030, vilket innebär att ingen ska lämnas utanför. Löftet har ett särskilt fokus på de som lever i störst utsatthet. Alla, oavsett förutsättningar, ska ha möjlighet att göra sin röst hörd och ta plats i samhällsutvecklingen. Målen i Agenda 2030 handlar bland annat om att utrota fattigdom, minska ojämlikheter, bekämpa klimatförändringar och säkerställa en fredlig och inkluderande värld. För att vi ska lyckas behöver alla vara med och stärka omvärldskunskaperna samt främja kompetenser som kritiskt tänkande, handlingskompetens, framtidsscenariekompetens och kollaborativt beslutsfattande. (ESD).

Varmt välkommen att bli medskapare i Sustainable Poetry!

Maria Glawe, Grundare och projektledare