Vi måste komma ihåg att barn för första gången i mänsklighetens historia växer upp i kontakt med hela världen. Vid sju eller åtta års ålder är barn ganska medvetna om de större miljömässiga och sociala problem som råder i världen. De kan förstå hur saker och ting hänger ihop. De vet att de här problemställningarna kommer att forma den värld som de ska leva i. Vad de saknar mest är en känsla av att denna medvetenhet även finns i deras skolor och att de där kan få hjälp och förberedelse för att göra något åt dessa utmaningar.

GOLEMAN, D. & SENGE, P (2016) TRIPPELFOKUS – ETT NYTT SYNSÄTT PÅ UTBILDNING, (S. 108).

Med barns och ungas röster som drivkraft för en hållbar framtid

Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för samskapandet av ett hållbart samhälle. Mål 4 i Agenda 2030 handlar om god utbildning för alla och att främja livslångt lärande för alla. I delmål 4.7 framgår att en god utbildning handlar om en utbildning och lärande för hållbar utveckling. Senast 2030 ska Sverige säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling (Agenda 2030, Globala målen)

Sustainable Poetry är sedan 2021 en ideell förening som driver det globala samskapande språk- och kulturprojektet för barn, ungdomar och unga vuxna upp till 25 år. Projektet startade 2017 och har vidareutvecklats genom samskapande såväl i som utanför skolan. Läs hur projektet startade; Hur startade Sustainable Poetry?

Syftet är att bidra till genomförandet av mål 4 och bland annat delmål 4.7, vilket handlar om att stärka barns och ungas röster och medskapande i demokratin och samhällsutvecklingen och ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i förskolans och skolans undervisning. Vi värnar också särskilt om barn och ungas hälsa och välbefinnande. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. (Läs mer om det globala målet 3).

Om att stärka elevernas demokratiska handlingskompetens

Projektets bärande idé utgår från ett designorienterat perspektiv på lärande och bygger på ett normkritiskt perspektiv där barn och unga, oavsett bakgrund, förutsättningar och behov, ges möjlighet att ingå i en lärande gemenskap (community/nätverk) där de lär sig om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och gör sina röster hörda genom att läsa, skapa och dela poesi för verkliga mottagare. Projektet främjar således barns och ungas möjligheter att hitta sin unika röst, delta i kulturella aktiviteter och bli aktiva medskapare i demokratin och samhällsutvecklingen såväl nu som i framtiden. Det handlar exempelvis om att främja kompetenser som kritiskt tänkande, handlingskompetens, framtidsscenariekompetens och kollaborativt beslutsfattande (Lärande och utbildning för hållbar utveckling – Swedesd)

Förutom att utveckla dessa kompetenser så ges barn och unga, genom kulturella upplevelser, möjlighet till att vidga sina vyer och ägna sig åt eget skapande. Vi arbetar engagerat för att barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kultur och att de får mötas, lära och utvecklas in en miljö som är multimodal, mångsidig och språkligt tillgänglig – en lärmiljö som bygger upp barns och ungas tilltro till den egna språkliga förmågan samt utvecklar deras agentskap med fokus på inflytande och påverkan. Läs mer: Språklig mångfald i undervisningen.

Ett samskapande projekt – Om att bygga professionella gemenskaper och ekosystem för lärande

Sustainable Poetry är ett skal- och spridningsbart projekt som sedan starten 2017 utvecklats i en riktning där alla medskapare samlas kring en gemensam vision och målsättning. Genom samskapande aktiviteter och byggandet av professionella lärande gemenskaper stärks ett eftersatt område, dvs. utbildning och lärande för hållbar utveckling. Läs mer: Lärande för hållbar utveckling.

Principen ’Leave no one behind’ är vägledande i projektet, vilket innebär att särskilt värna om de barn och unga som är mest sårbara. Således riktar vi ett gemensamt fokus på att tillsammans skynda på och stärka undervisningen för hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasiet – stärka inkludering och barns och ungas handlingskompetens och förutsättningar att bli aktiva medskapare i demokratin och samskapandet av en hållbar framtid. Genom ett medskapande i Sustainable Poetry är det således möjligt för pedagoger, lärare, skolbibliotekarier med flera att engagera sig i en inkluderande samskapande kultur som främjar samarbete och stärker förbättringskapaciteter kring gemensamma utmaningar. Läs exempelvis mer om hur skolbibliotekarier och lärare kan samskapa i projektet: Skolbiblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen.

Barn och unga som aktiva medskapare – det viktiga barnperspektivet

Målgruppen, som är barn och unga upp till 25 år, har utifrån sina olika förutsättningar ett stort inflytande i projektet och är aktiva medskapare i såväl kreativa lärprocesser som i skapandet av innehållet. I projektet, som kopplas samman med barnkonventionen, ser vi till barns och ungas bästa, bejakar och tar tillvara på deras rättigheter och möjligheter att inkluderas i samskapandet av en hållbar framtid.

Globalt samskapande genom internationalisering

En allmänbildad person är inte endast bok-smart, utan behöver också ha utvecklat demokratiska värderingar och attityder, samt förmågan att göra saker och ting väl, till nytta och gagn också för andra.

VICTOR LIM FEI, PHD I PEDAGOGIK & ASSISTANT PROFESSOR VID NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION, NANYANG, SINGAPORE (CITAT HÄMTAT UR BOKEN ATT BLI LÄRARE AV INSULANDER, E. & SELANDER, S. (RED.)

Projektet öppnar också upp för möjligheter att skapa en internationell dimension i undervisningen/verksamheten (internationalisering) genom att samskapa med barn och unga, pedagoger, lärare och skolbibliotekarier i ett annat land. Ta reda på mer genom att läsa följande; Mot en samskapande skolkultur

Alla kan vara medskapare i Sustainable Poetry

Alla kan bli medskapare i projektet, så varmt välkomna att följa med på äventyret där utveckling och förändring associeras med samskapande, där vi gemensamt lyfter barns och ungas röster och gör poesin lättillgänglig och levande såväl i skolans utbildning som i samhällsutvecklingen för en hållbar framtid. Tillsammans rustar vi våra barn och unga till att bli medvetna, trygga, aktiva och hållbara samhällsmedborgare.

Bästa hälsningar

Sustainable Poetry

Kontakta Maria Glawe (projektets grundare och projektledare) om ni har frågor eller önskar mer information om projektet.