How can education contribute to a world in which our students at all levels of education become agents for change? How can we produce students who can contribute to greater equity, who can respect difference and live in harmony with others, and who can play a part in protecting the environment? – JANKS, H. (2013) CRITICAL LITERACY IN TEACHING AND RESEARCH

Med barns och ungas röster som drivkraft för en hållbar framtid

Sustainable Poetry är ett icke vinstdrivande globalt samskapande språk- och kulturprojekt för barn, ungdomar och unga vuxna upp till 25 år. Projektet lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid, ger hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i utbildningen och lärandet samt stärker genomförandet av mål 4 god utbildning för alla i Agenda 2030.

Projektets bärande idé bygger på ett normkritiskt perspektiv där barn och unga, oavsett bakgrund, förutsättningar och behov, ges möjlighet att ingå i en lärande gemenskap (community/nätverk) där de lär sig om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och gör sina röster hörda genom att läsa, skapa och dela poesi med verkliga mottagare. Projektet främjar således barns och ungas möjligheter att hitta sin unika röst, delta i kulturella aktiviteter och bli aktiva medskapare i demokratin och samhällsutvecklingen såväl nu som i framtiden. Det handlar exempelvis om att främja kompetenser som kritiskt tänkande, handlingskompetens, framtidsscenariekompetens och kollaborativt beslutsfattande (Lärande och utbildning för hållbar utveckling – Swedesd) Till projektet knyts den rikstäckande poesitävlingen Poesi för en hållbar framtid.

Förutom att utveckla dessa kompetenser så ges barn och unga, genom kulturella upplevelser, möjlighet till att vidga sina vyer och ägna sig åt eget skapande. Vi arbetar engagerat för att barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kultur och att de får mötas, lära och utvecklas in en miljö som är multimodal, mångsidig och språkligt tillgänglig – en lärmiljö som bygger upp barns och ungas tilltro till den egna språkliga förmågan samt utvecklar deras agentskap med fokus på inflytande och påverkan. Läs mer: Språklig mångfald i undervisningen.

Ett samskapande projekt som bidrar till god utbildning för alla

Sustainable Poetry är ett skal- och spridningsbart projekt som sedan starten 2017 utvecklats i en riktning där alla medskapare samlas kring en gemensam vision och målsättning, vilket handlar om att bidra till det globala målet 4: att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Projektet berör också Agendans olika delmål med ett särskilt fokus på delmål 4.7, som innebär att senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. Således handlar det bland annat om att genom samskapande aktiviteter och professionella nätverk stärka ett eftersatt område, dvs. utbildning och lärande för hållbar utveckling. Läs mer: Lärande för hållbar utveckling.

Principen ’Leave no one behind’ är vägledande i projektet, vilket innebär att särskilt värna om de barn och unga som är mest sårbara. Således riktar vi ett gemensamt fokus på att tillsammans skynda på och stärka undervisningen om hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasiet – stärka inkludering och barns och ungas handlingskompetens och förutsättningar att bli aktiva medskapare i demokratin och samskapandet av en hållbar framtid. Genom ett medskapande i Sustainable Poetry är det således möjligt för pedagoger, lärare, skolbibliotekarier med flera att engagera sig i en inkluderande samskapande kultur som främjar samarbete och stärker förbättringskapaciteter kring gemensamma utmaningar. Läs exempelvis mer om hur skolbibliotekarier och lärare kan samskapa i projektet: Skolbiblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen.

Barn och unga som aktiva medskapare – det viktiga barnperspektivet

Målgruppen, som är barn och unga upp till 25 år, har utifrån sina olika förutsättningar ett stort inflytande i projektet och är aktiva medskapare i såväl kreativa lärprocesser som i skapandet av innehållet. I projektet, som kopplas samman med barnkonventionen, ser vi till barns och ungas bästa, bejakar och tar tillvara på deras rättigheter och möjligheter att inkluderas i samskapandet av en hållbar framtid.

Globalt samskapande genom internationalisering

En allmänbildad person är inte endast bok-smart, utan behöver också ha utvecklat demokratiska värderingar och attityder, samt förmågan att göra saker och ting väl, till nytta och gagn också för andra.

VICTOR LIM FEI, PHD I PEDAGOGIK & ASSISTANT PROFESSOR VID NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION, NANYANG, SINGAPORE (CITAT HÄMTAT UR BOKEN ATT BLI LÄRARE AV INSULANDER, E. & SELANDER, S. (RED.)

Projektet öppnar också upp för möjligheter att skapa en internationell dimension i undervisningen/verksamheten genom att samskapa med barn och unga, pedagoger, lärare och skolbibliotekarier i ett annat land. Ta reda på mer genom att läsa följande; Mot en samskapande skolkultur

En hållbarhetssatsning för barn och unga – Alla kan bli medskapare

Du påverkar världen omkring dig varje dag. Alla dina val gör skillnad och du måste bestämma dig för vilken skillnad du vill att de ska göra.

Jane Goddall

Följ med på äventyret där utveckling och förändring associeras med samskapande, där vi gemensamt lyfter barns och ungas röster och gör poesin lättillgänglig och levande såväl i skolans utbildning som i samhällsutvecklingen för en hållbar framtid. Tillsammans rustar vi våra barn och unga till att bli medvetna, trygga, aktiva och hållbara samhällsmedborgare.

Bästa hälsningar

Sustainable Poetry Teamet

Kontakta Maria Glawe (projektets grundare och projektledare) om ni har frågor eller önskar mer information om projektet.