Med barns och ungas drömmar som drivkraft för en hållbar framtid

Hur kan utbildningen bidra till en värld där våra elever, oavsett var i utbildningssystemet de befinner sig, kan bli de som ska förändra världen?

Hilary Janks

Sustainable Poetry är ett globalt samskapande språk- och kulturprojekt som 1) lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid 2) ger hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i utbildningen och 3) bidrar till genomförandet av Agenda 2030 med ett särskilt fokus på mål 4, god utbildning för alla samt delmål 4.7, utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap.

Projektets bärande idé bygger på ett normkritiskt perspektiv där barn och unga, oavsett förutsättningar och behov, ges möjlighet att ingå i en lärande gemenskap med fokus på att utveckla språk- och omvärldskunskaper, kritiskt tänkande och göra sina röster hörda för en hållbar framtid.

Genom att förena värdegrundsfrågor med kunskapsuppdraget i kreativa lärmiljöer kan 21st Century Skills utvecklas. Det handlar om kompetenser som kännetecknar omsorgsfulla medborgare som är trygga i sig själva, kan styra sitt eget lärande och är aktiva medskapare i samhällsutvecklingen.

Ett betydande inslag i projektet är alla människors lika värde och barns rättigheter och lika möjlighet att påverka skolans undervisning och vår gemensamma framtid. Genom samskapande suddar vi ut gränser och bygger broar för att värna mänskliga rättigheter, tolerans, yttrandefrihet och demokrati.

Från ett läranderum till en global rörelse

Projektet grundades av Maria Glawe 2017 på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Elever från olika gymnasieprogram och årskurser utmanades att läsa, samtala, skapa och dela poesi med utgångspunkt i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. I samband med Världspoesidagen 2018 gjorde de sina röster hörda genom podpoesi som delades med autentiska mottagare i sociala medier: #sustainablepoetry. Eleverna uppskattade att få ge röst kring betydande samhällsfrågor och blev samtidigt nyfikna på poesi. Dessutom upplevde de en ökad meningsfullhet eftersom språk- och kunskapsutvecklingen mynnade ut i egna dikter som delades med autentiska mottagare utanför skolan. Den omedelbara succén bidrog till att hela världen bjöds in till ett gränslöst dynamiskt samskapande läsåret därefter. Det blev således startskottet på den globala rörelse som växer fram där barn och unga från förskolan till gymnasiet, ingår i en lärande gemenskap och skapar poesi för en hållbar framtid.

Digitaliseringen öppnar upp för dynamiskt samskapande

Projektet har, genom internationalisering i skolan och genom digitalt samskapande, således letat sig ut från Trelleborgs gränser och spridit sig såväl lokalt som nationellt och internationellt. Genom sociala medier och eTwinning, som är ett digitalt samarbetsforum för skolor i Europa, har samarbetet mellan pedagogisk personal stärkts, likaså har möjligheter för elever att möta elever från olika länder möjliggjorts. Det globala samskapandet rustar unga för att verka i samtidens och framtidens dynamiska samhälle där tätare kontakter över nations- och kulturgränser är vanligt. Det vidgar också ungas möjligheter att skaffa sig nya kontaktnät och verka mot fördomar och främja tolerans. Besök projektsidan Poetry for a Sustainable Future för att få inblick i hur lärare och elever i olika europeiska skolor skapat poesi med utgångspunkt i de globala målen och elevernas livsvärldar.

Vems röst får höras? – Poesi som empowerment och gemensamt fokus på literacyutveckling

Genom ett kritiskt språk- och kunskapsutvecklande multimodalt textarbete ger vi barn och unga möjlighet att inte bara läsa och skriva om världen utan också bli aktiva, kritiska medskapare till en annorlunda och hållbar värld (Critical Literacy). Elevernas empowerment (egenmakt/självförmåga) befrämjas, vilket är ett led i att utvecklas som en ansvarsfull och kritisk världsmedborgare.

Sustainable Poetry är samstämmigt med andemeningen i Agenda 2030, vilket innebär att ingen ska lämnas utanför. Löftet har ett särskilt fokus på de som lever i störst utsatthet eller utanförskap. Alla barn och unga, oavsett förutsättningar och behov, ges således möjlighet att göra sin röst hörd och ta plats i samhällsutvecklingen. Genom FN:s barnkonvention som genomsyrar projektet kan vi arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att ge plats för mångfald, barns och ungas olika kulturella och språkliga resurser, ge plats för deras livsvärldar och bidra till att de kan utveckla tilltro till den egna förmågan, känna framtidstro och vara med och påverka världen på hållbar väg.

Tillsammans bygger vi hållbara och inkluderande samhällen

Genom ett dynamiskt samskapande mellan olika samhällsaktörer har samarbetet mellan skola och omgivande samhälle också stärkts, likaså utmaningen att göra kulturverksamheter mer inkluderande i skolans lärmiljöer och undervisning och vice versa. I projektet möjliggörs samskapande mellan skola och (skol)bibliotek, museum, kulturskola, organisationer, företag med flera, vilket också signalerar att lärande för hållbar utveckling pågår inom samhällets alla områden och skildrar ett exempel på hur olika verksamheter kan samverka för att stärka barns och ungas medskapande i samhällsutvecklingen. Exempel på sådana samarbeten finns att ta del av i projektets webbinarium från hösten 2020.

Poesin öppnar världen och främjar det demokratiska samtalet

Olika perspektiv knyts således ihop genom poesi sammanlänkat med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Projektet som bygger på ett holistiskt perspektiv med världens gemensamma vision för hållbar utveckling i grunden visar på möjligheterna att bygga en ny gemensam lärandekultur. Genom ett samskapande (co-creation) kan eleverna uppleva poesi på många olika sätt och använda sina kunskaper, språk, kultur och kompetenser i meningsfulla och berikande lärsituationer, i eget skapande och medskapande i skol- och samhällsliv. Tillsammans omsätter vi nya idéer till handling för att skapa ett verkligt, lustfyllt och meningsfullt lärande.

Projektet är också en läsfrämjande satsning för barn och unga. För att de ska lära sig att skapa poesi behöver de således läsa och berikas av poesi både i och utanför skolan. Det finns således ett samband mellan läskompetens och välmående, delaktighet i samhällslivet och upplevelse av att kunna påverka (Kulturrådet (2019) Främja läsning. Handlingsprogram för läsfrämjande 2019.)

Vi som undervisar måste överföra glädjen i att läsa dikter till eleverna – om jag är rädd för att utforska en dikt blir troligtvis också mina elever rädda.

Georgia Heard

Den gemensamma inriktningen på kunskapshöjande insatser och kreativt samskapande bidrar också till att förebygga näthat, stärka barns och ungas förmåga att genomskåda vilseledande information, utvecklas till goda lyssnare och stimulera deras inneboende kraft att våga uttrycka sig i demokratisk anda. Genom poesin sätter barn och unga ord på sina tankar och känslor, lyssnar och respekterar andras åsikter och genom att knyta retorik till poesiarbetet lär sig eleverna att kommunicera och värna det demokratiska samtalet. 

Flera vägar mot samma mål – om att utveckla professionella lärande gemenskaper

Projektet sträcker sig till 2030 och bygger på deltagande undervisningsmetoder och högkvalitativa inlärningsmiljöer som gör det möjligt för lärande att aktivt medskapa sin värld och framtid. (Education for a Sustainable Development ESD). Lärare/pedagoger och barn/elever designar vägar fram till det gemensamma målet som är att läsa, samtala, skapa och dela poesi för en hållbar framtid i samband med Världspoesidagen som infaller den 21 mars varje år.

Projektet syftar till att frambringa den pedagogiska mångfalden och öppna upp för flera olika vägar mot samma mål. Syftet är att vi ska berikas av varandras såväl lärandeprocesser som färdigt resultat och ge alla barn och unga, oavsett förutsättningar och behov, möjlighet att bli medskapare i ett meningsfullt kunskapande för en hållbar framtid. Tanken är således att öppna upp för varje förskola och skola att hitta sin ingång i samskapandet kring lärande för hållbar utveckling.

Tillsammans visar vi att det är möjligt att bygga professionella lärande gemenskaper som vågar lära nytt tillsammans, där vi reflekterar kring olika didaktiska val och insamlar designmönster som kan vägleda vårt gemensamma utvecklingsarbete framåt. På så vi kan vi exempelvis synliggöra det som gör stor skillnad för elevernas lärande och utveckling och skala upp och därmed undvika att hela tiden “uppfinna hjulet på nytt”. Ett exempel är hur vi kan arbeta med transspråkande och olika teckenvärldar för att ge alla barn och unga möjlighet att bli medskapare i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet på lika villkor. Varje läsår (på hösten) arrangeras en gemensam kick off där pedagogisk personal, elever, poeter med flera bidrar med inspiration för att sätta igång läsårets samskapande. (se tidigare länk: webbinarium från hösten 2020)

Alla kan bli medskapare

Följ med på äventyret där vi genom samskapande bidrar till barns och ungas måluppfyllelse och gör samtidigt poesin lättillgänglig och levande för en hållbar framtid. Varmt välkomna!

Sustainable Poetry Teamet

Projektets Facebooksida Sustainable Poetry

Illustration: Liam Rayner Åkeson