Klimathopp! – Läsårets poesiäventyr har startat

Människors yttrandefrihet är grundläggande i ett demokratiskt samhälle men det är långt ifrån självklart för alla. Gemensamma lösningar på globala problem kan grundas inom utbildning där unga människor tar plats och gör sina röster hörda. Så roligt att fredagens webbinarium “Klimathopp med poesi som verktyg” (arrangerat av Sustainable Poetry tillsammans med Den globala skolan/Sida) var inspirerande och uppskattat! Tack till alla som deltog och för trevlig respons. Tack till alla som inspirerande och delade med sig av kunskaper och erfarenheter!

Författare och poeter inspirerar

Webbinariet startade med journalisten och författaren Jesper Bengtsson som pratade om ordens kraft och vikten av det fria ordet. Han tog oss på en resa runt jorden där vi fick lyssna till ett antal verkliga berättelser kopplat till betydelsen av yttrandefrihet. Därefter inspirerade poeten och författaren Mats Söderlund kring hur lärare kan arbeta med poesi i undervisningen – om att ge elever möjlighet att fördjupa tankar och känslor i mötet med poesi. Han pratade om språkets makt och betydelse för samhällsutvecklingen. Om hur viktigt det är att elever får göra sina röster hörda – att de får känna sig viktiga i världen. Vi fick även lyssna till några utvalda dikter dels ur hans senaste diktsamling “Eskatos – Tystnaden tillhör inte oss”.

Vidare presenterade Emil Jensen, poet, artist och miljöaktivist läsårets poesiutmaning i Sustainable Poetry. Den finns att ta del av i efterhand: Klimathopp – Poesiutmaningen läsåret 2023/2024 Vi tittade också på läsårets inspirationsfilm som är kopplad till poesiutmaningen. Den går också att ta del av i efterhand: Klimathopp – Inspirationsfilm till årets poesiutmaning.

Röster från praktiken

En bärande del i Sustainable Poetry är det gränsöverskridande samskapandet där pedagoger och lärare i samarbete med skolans olika professioner och aktörer i samhället utforskar och delar den egna praktiken för att gynna barns och ungas lärande, utveckling och välbefinnande på hållbar väg. Genom samskapande kan vi tillsammans lyfta barns och ungas röster för en hållbar framtid och ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i förskolans och skolans undervisning. Sustainable Poetry öppnar således för att skapa ett “hela skolan – perspektiv” där professionella tar ett gemensamt ansvar för undervisningsutveckling med ett gemensamt fokus på poesi och lärande för hållbar utveckling. Att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter är en viktig del i ett sådant utvecklingsarbete. Det bidrar bland annat till beprövad erfarenhet. Under webbinariet fick vi lyssna till olika exempel från olika skolstadier:

Lärarna Anki Källman och Anneli Wahlsten, Mullsjö F-3 berättade om ”Ett läsäventyr jorden runt” där de särskilt spanar efter vänskap – att förstå hur andra människor tänker – om natur och djur på olika platser och om miljö och klimat. De ger varandra hopp och utforskar hur barn lever och tänker om miljön i olika delar av världen. Med utgångspunkt i ett spännande läsäventyr som tar barnen jorden runt kommer de att arbeta med poesiutmaningen i undervisningen och vara med och fira Världspoesidagen till våren. Här finns deras digitala presentation att ta del av i efterhand: Klimathopp – Mullsjö

Lärarna Emelie Hahn och George Tsarsitalidis, Gränbyskolan åk 8 i Uppsala presenterade hur de kommer att arbeta med poesiutmaningen tillsammans med elever i åk 8. De kommer att arbeta ämnesövergripande i so:ämnen och engelska med material som finns tillgängligt på globlamalen.se . De kommer även att arbeta med WWF:s material om ekologiska fotavtryck, bland annat kommer eleverna att få göra egna undersökningar. Tillsammans utforskas vad man kan göra i det lilla och i det stora för att inge klimathopp. Vidare engageras eleverna i olika utmaningar i engelska, däribland poesiutmaningen klimathopp. Emelie Hahn har skrivit boken “Världen i klassrummet – från det lokala till det globala.”

Läraren Johan Sköld på ForshagaAkademin i Forshaga berättade om arbetet med poesiutmaningen i undervisningen under ett antal år. Vi fick följa med på en resa där nyanlända och flerspråkiga elever gjort framsteg i svenska genom poesi. Johan presenterade flera konkreta exempel på hur lärare kan arbeta med estetiska och multimodala uttryckssätt i undervisningen. Eleverna stärks som medskapare i en undervisning som främjar språk- och kunskapsutveckling samtidigt som de får arbeta med många olika uttryckssätt i berättelser som når långt utanför skolans väggar. Johan och eleverna har en egen blogg: Framsteg i svenska – Språkintroduktion på ForshagaAkademin.

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen

Sten Ivarsson, Mediatekssamordare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg berättade om hur det är möjligt att på ett framgångsrikt sätt integrera skolbiblioteksverksamheten i undervisningen och generera en ökad måluppfyllelse samt mervärde för eleverna. Sten ger tips på olika poesiworkshops, utställningar, boksamtal och bok-attacker som skolbiblioteken kan genomföra på skolan tillsammans med elever och lärare. Presentationen är inspelad och går därför att ta del av i efterhand: Skolbiblioteket som pedagogiska resurs

Leda lärande för hållbar utveckling

Anna Mogren, regionansvarig för Den globala skolan i Syd presenterade svenskt utvecklingssamarbete med fokus på globala hållbarhetsfrågor. Hon pratade om ett holistiskt perspektiv att se på utbildning och förändringsledning i förskolors och skolors arbete med lärande för hållbar utveckling. Anna gjorde kopplingen mellan Sustainable Poetry och att arbeta utifrån en gemensam idé med lärande för hållbar utveckling på hela skolan där poesin är ett sätt för barn och unga att göra sina röster hörda och ta plats i demokratin och samhällsutvecklingen. Genom forskningsstudier och praktiknära verksamhet har Anna undersökt hur rektorer uppfattar skolans kvalitetsbegrepp i relation till lärande för hållbar utveckling. Forskningen har bland annat mynnat ut i Skolverkets modul: Leda förändring, Del 6: Leda lärande för hållbar utveckling. Anna är också utbildningsledare vid Karlstads universitet, bland annat för utbildningen Att leda för hållbar utveckling som riktar sig till rektorer.

I webbinariet nyttjas digitaliseringens möjligheter för att frambringa samarbetsytor och utbyten av kunskaper och erfarenheter. Det är således möjligt för förskolor och skolor i hela landet att vara en del av en större gemenskap, inspireras av varandras arbete, utbyta idéer och samskapa. Den gemensamma nämnaren är praktikutveckling – det vill säga pedagoger och lärare, i samspel med till exempel skolbibliotekarier, utforskar och delar den egna praktiken kring lärande för hållbar utveckling och arbetet med Sustainable Poetry. Det öppnar således för många olika perspektiv och pedagogisk mångfald. Genom ett multiprofessionellt samskapande kan hållbarhetsfrågorna få en naturlig plats i förskolans och skolans undervisning. Genom webbinariet kan god undervisning spridas och skalas upp i fler pedagogiska rum – med hänsyn till olika verksamheters förutsättningar.

Illustration: Ingrid Skåre

Poeten Emil Jensen presenterar årets poesiutmaning

Idag har vi haft en inspirerande kick off för läsårets samskapande i Sustainable Poetry! Här presenterar poeten, artisten och miljöaktivisten Emil Jensen läsårets poesiutmaning “Klimathopp” för barn och unga. Varmt välkomna att bli medskapare och följa med på poesiäventyret för en hållbar framtid.

Bestäm själv när det passar att introducera poesiutmaningen och arbeta med de tre stegen i poesiutmaningen tillsammans med barn och unga:

UTFORSKA: Barn och unga utforskar och lär sig om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

SKAPA: Med utgångspunkt i årets tema och de globala målen skapar barn och unga poesi på valfritt sätt och gärna på flera språk.

DELA: I samband med Världspoesidagen den 21 mars öppnas möjligheter att dela dikterna med andra. Genom aktiviteten POP UP POETRY når barns och ungas röster långt utanför skolans väggar.