Sustainable Poetry

Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Demokratin 100 år! – Utbildning om, genom och för demokrati

Hur mår demokratin i dag? Vad har barn och unga för idéer och tankar för att främja och stärka en levande demokrati? Vilken roll spelar demokratin i samskapandet av en hållbar framtid?

Att värna demokratin är viktigare än någonsin och barn och unga har rätt att göra sina röster hörda och bli lyssnade till i frågor som rör deras samtid och framtid. I samband med firandet av demokratin 100 år bjuder Sustainable Poetry in alla barn och unga i förskolan, grundskolan, gymnasiet och unga vuxna upp till 25 år till ett demokratiskt poesiäventyr som bland annat ska mynna ut i den digitala poesiantologin Tankar om demokratins framtid av barn och unga.

Var med och skapa rum för barns och ungas medskapande i demokratin! – Leave no one behind

Poesiutmaningen innebär att alla barn och unga ges möjlighet att lära sig om demokrati och mänskliga rättigheter, och genom demokratiska arbetsprocesser och elevinflytande öva sig i vad demokrati innebär samt göra sina röster hörda för demokratin genom att skapa dikter som skildrar deras tankar om demokratin nu och framåt. Det innebär att alla förskolor och skolor i Sverige kan samlas för en stark demokrati, lära av och med varandra och värna det demokratiska samtalet och demokratins utveckling och framtid.

En avgörande pusselbit i poesiutmaningen är vuxna förebilder såväl i som utanför skolan som kan skapa möjligheter för barn och unga att inkluderas i demokratin. I förskolans, skolans och fritidshemmets styrdokument framgår hur undervisningen och annat arbete i verksamheten ska skapa förutsättningar för barn och unga att utveckla demokratisk kompetens och därmed kunna påverka sina livsvillkor och aktivt delta i samhällsutvecklingen (se Skolverket). Vuxna utanför skolverksamheten är också viktiga aktörer för att stärka barns och ungas möjligheter till medskapande i demokratin. Det handlar bland annat om hur barnkonventionen kan förverkligas i praktiken. Hämta inspiration för hur ett sådant samskapande kan gå till: Främja livslångt lärande – Co-creation

Demokratiska lärprocesser – barn och unga får öva sig i vad demokrati innebär

Vad är viktigt för oss att tänka på och göra, för att våra barn och unga ska kunna leva ett bra liv idag och i framtiden? Lärande om demokrati måste förenas med att eleverna får uppleva och göra demokrati i trygga miljöer. Genom att arbeta med Sustainable Poetry i undervisningen förenas demokrati- och kunskapsuppdraget till en helhet. Samtidigt som demokratiska värderingar stärks utvecklas också kunskaper så att barn och unga aktivt kan delta i samskapandet av en hållbar framtid. Dessutom är det språkutvecklande – pedagoger, lärare och skolbibliotekarier kan tillsammans inkludera barn och unga i ett jämställt, demokratiskt och kritiskt språkarbete – critical literacy. Alla medskapare i projektet designar sin väg mot det gemensamma målet, vilket också öppnar upp för pedagogisk mångfald – flera vägar mot samma mål där en mångfald av åsikter och idéer får blomma ut.

Poesifestivalen – forum för demokrati och en demokratiskt mötesplats för alla

Den digitala poesifestivalen som arrangeras av Sustainable Poetry varje år i samband med firandet av Världspoesidagen den 21 mars knyter ihop alla medskapare i en lärande gemenskap och skapar nya berättelser om framtiden. Tillsammans lyfter vi barns och ungas röster i det offentliga samtalet så att deras olika perspektiv, åsikter och idéer synliggörs och blir lyssnade till. Alla medskapare ansluter på valfritt sätt till det gemensamma firandet av Världspoesidagen genom att dela aktiviteter i det fysiska rummet och i sociala medier såväl inför, under och efter firandet. Vi länkar samman oss med följande hashtag #sustainablepoetry. Meddela gärna ert medskapande här: kontakt så att vi inte missar att synliggöra ert värdefulla samskapande med barn och unga. Inspireras av olika exempel som tidigare genomförts: Världspoesidagen. Ett tips är att knyta poesiutmaningen till pågående aktiviteter som genomförs i olika kommuner för att uppmärksamma demokratin 100 år – en nationell kraftsamling för demokratins framtid.

Inspirera och inspireras – Delakulturen blomstrar

I samband med den internationella dagen för demokrati (15 september) publiceras en digital handledning för pedagoger och lärare som vill arbeta med poesiutmaningen Demokratin 100 år – Barns och ungas tankar om demokratins framtid i undervisningen. Det går redan nu att hitta inspiration och undervisningsexempel genom att läsa olika blogginlägg här på projektsidan. Skolverket har tillsammans med specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet valt att uppmärksamma jubileumsåret Demokrati 100 år – Skolverket. Hämta inspiration och stöd utifrån tre olika perspektiv på demokrati i skolan; Demokrati i undervisningen, Att organisera för demokrati och Demokratiska rättigheter för barn och elever. MUCF bidrar också med bland annat demokratipaket Prata demokrati som innehåller handledningar, inspirationsmaterial m.m.

Barns och ungas medskapande är avgörande för demokratins utveckling och framtid, så låt oss fråga dem; Hur mår demokratin i dag? Vad har de för idéer och tankar för att främja och stärka en levande demokrati och vilken roll spelar demokratin i samskapandet av en hållbar framtid? Hoppas ni följer med på äventyret och firar demokratin 100 år med Sustainable Poetry!

Den stora poesiresan

Under de senaste tre åren har barnen tillsammans med pedagogerna på avdelningen Aspen, Österlids förskola i Trelleborg (Gertrudsgårdens förskola) lämnat in bidrag till Sustainable Poetrys poesitävling. I år lämnade de in bidraget Klippan, vilket blev ett av de utvalda bidragen i den digitala poesiantologin Drömmar för en hållbar framtid – av barn och unga.

Juryn som valde ut bidragen i förskolan och årskurs 1-3 i grundskolan bestod av en grupp ungdomar som studerar på barn- och fritidsprogrammet på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. De fick läsa alla bidrag och använda de kunskaper de tillägnat sig under läsåret gällande att läsa, reflektera och resonera kring dikters innehåll och budskap och därefter lyfta fram sina olika motiveringar.

Hållbar språk-, kunskaps- och identitetsutveckling i förskolan

Den språkliga resan startar redan för det lilla spädbarnet för att sedan fortgå hela livet. Aspens verksamhet genomsyras av dagliga språkbad till planerad undervisning. I undervisningen inspireras vi av Bornholmsmoddellen som ger oss inspiration till barns  språkliga medvetenhet som är utformade efter forskning av Ingvar Lundberg. Givetvis finns det annan bra litteratur men vi valde Bornholmsmoddellen eftersom alla pedagoger gått utbildningen och boken ger oss uppslag till planerade språklekar över tid.

Cecilia Lindkvist, pedagog Gertrudsgårdens förskola

Barnen och pedagogerna började läsa dikten Klippan under en av höstens regnigaste och stormigaste dagar. För att äga orden i dikten använde de alla sinnen. Hur känns det i kroppen när stormen tar tag i en? Hur låter det når vågorna slår mot klippan? Hur ser det ut när spindelnätet fladdrar i vinden? Hur känns doften från havet? Hur gör vi när vi skyndar oss? I den här undervisningen skapade de även synonymer som kopplades till barnens erfarenheter. Pedagogerna ville att det skulle ske en reflektion utifrån såväl barnens som andras dikter och målningar och de märkte att barnen inspirerades av varandra samtidigt som de utvecklade sin förmåga att lyssna.

Med många olika uttrycksformer sker koppling till Lpfö 18, vilket bidrar till en helhet i undervisningen. I förskolan tror vi på att erbjuda barnen olika konstnärskap som i framtiden kan väcka barnets intresse för kultur. Poesin kan ge barnen ett litterärt intresse redan innan skolstarten.

CECILIA LINDKVIST, PEDAGOG GERTRUDSGÅRDENS FÖRSKOLA

Arbetet med de yngre barnen har genomsyrats av ett demokratiskt- och kritiskt språkarbete kring sociala rättvisefrågor. I ett nyskapande språkarbete kring dikten Klippan använde de sig av FN:s globala mål 4 God utbildning för alla, vilket handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla samt delmålet 4.6 som handlar om att alla har rätt till att lära sig läsa, skriva och räkna.

I femårsgruppen har vi pratat om vidden av utbildning och belyst de svårigheter som det innebär när man inte kan läsa, skriva och räkna. Detta har lett till många frågeställningar och diskussioner. Som motpol har vi pratat om den svenska skolan och förskolan och dess betydelse för barn och ungdomar i vårt land.

CECILIA LINDKVIST, PEDAGOG GERTRUDSGÅRDENS FÖRSKOLA

Barnkonventionen genomsyrar undervisningen

Pedagogerna berättar med glädje hur de har arbetat framgångsrikt med poesin för att få yngre barn att bekanta sig med FN:s globala mål för en hållbar utveckling. De förmedlar att det är barnen, våra unga medborgare, som vi behöver lyssna till och på riktigt ta till vara på deras idéer och drömmar för en hållbar framtid.

När lärare lyfter in frågorna på ett sätt som tillåter att elevernas tankar och känslor kommer till uttryck skapas förutsättningar för att frågorna, med hjälp av en vuxen, blir behandlade på ett strukturerat sätt.

Hopp och handling – att bidra till elevers politiska deltagande (Claes Malmberg och Anders Urbas – Hållbar utveckling – Lärportalen, Skolverket).

“De känner att de gör något viktigt och värdefullt…”

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. Undervisningen i olika ämnen ska ge eleverna kunskaper om Europeiska unionen och dess betydelse för Sverige samt förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser. Det internationella perspektivet ska också bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

GY11

Är du nyfiken och intresserad av att utforska en internationell dimension i undervisningen under nästa läsår? Vill du ta dig själv och dina barn/elever på ett kreativt och lärorikt äventyr som främjar goda kunskaper, kritiskt- och innovativt tänkande, globalt medvetande, interkulturellt samarbete och aktiv handlingskraft? En resa som mynnar ut i ett gemensamt lärande för hållbar utveckling.

I en föränderlig globaliserad värld med alltmer komplexa utmaningar behöver vi arbeta strategiskt med internationalisering. Sustainable Poetry möjliggör en sådan dimension i undervisningen. Det handlar om en lärorik dynamisk process där varje lärare/pedagog tillsammans med sina barn/ungdomar har stor frihet och handlingsutrymme att designa sin egen väg mot det gemensamma målet som är att läsa, samtala, skapa och dela poesi med hela världen i samband med Världspoesidagen varje år. Samtliga medskapare förenas kring det som kännetecknar ett lärande för hållbar utveckling: ett helhetsgrepp på frågor som rör hållbar utveckling, mångfald av pedagogiska metoder och demokratiska arbetssätt, kritiskt förhållningssätt, tvärfunktionella samarbeten och ett aktivt medskapande från barn och unga.

Två gymnasieskolor som för tredje året i rad haft ett berikande internationellt utbyte inom projektet är Söderslättsgymnasiet i Trelleborg och Uzicka Gimnazija i Serbien. Trots de utmanande omständigheterna i samband med Coronapandemin lyckades de slutföra nästan alla aktiviteter som planerades inom projektet.

Studenterna läste och samtalade om poesi från olika delar av världen och skapade egna dikter med utgångspunkt i FN: s 17 mål för hållbar utveckling, bland annat nyårsdikter med fokus på “ljusare tider” – tankar om livet under och efter pandemin, dikter om deras drömmar för en hållbar framtid och haikudikter som berörde mål 11, mål 13 och mål 15 – tankar om att bekämpa klimatförändringar, värna om biologisk mångfald och medskapande av en hållbar utveckling av våra städer. De kommunicerade bland annat via projektets samarbetsplattform eTwinning, och via en gemensam digital samarbetsyta (Padlet). Syftet var att lära känna varandra och utbyta tankar, erfarenheter och kunskaper kring hållbar utveckling, dels genom att skriva personliga hälsningar (digitala brev), dels genom att läsa, skapa och dela poesi med utgångspunkt i de globala målen. Dessutom firade de World Poetry Day 2021 tillsammans!

Förutom det medverkade studenterna i Trelleborg i den lokala och nationella poesitävlingen som mynnade ut i en digital poesiantologi för alla; Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga medan studenterna på Uzicka gimnazija i Serbien skapade en egen digital poesiantologi genom Book Creator. Läs och inspireras av dikterna som skapats av eleverna i Serbien: Poetry for a Sustainable Poetry – World Poetry Day 2021 – Uzicka gimnazija, Serbia.

We posted a lot of material on TwinSpace, school website, school Instagram profile, Sustainable Poetry Facebook page, around the school and around the city of Uzice. All the members of our eTwinning team are looking forward to the continuation of this project as they feel they are doing something important and worthwhile, and that is drawing people’s attention to global problems in a creative and engaging way.

Svetlana Gavrilovic, Teacher Uzicka Gimnazija, Serbia

Hoppas du blivit inspirerad och är nyfiken på att utforska Sustainable Poetry och en internationell dimension i undervisningen under nästa läsår. Det finns stora möjligheter att arbeta utifrån de lokala förutsättningar ni har på er förskola eller skola. Projektet bygger på ett samskapande lärande, vilket betyder att vi inspirerar och hjälper varandra framåt. Söderslättsgymnasiet och Uzicka gimnazija initierade samarbetet för tre år och har över tid förfinat och skalat upp samskapandet genom professionella lärande gemenskaper. När du vet ditt varför kommer du hitta ditt vad och hur. Hoppas ni följer med på poesiäventyret mot en hållbar framtid för alla!

Sida 1 av 138

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén