Sustainable Poetry

Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Ungas röster i kommunens trygghetsarbete

Samverkan mellan skolan och arbetslivet

Under ett antal fredagar har gymnasieelever från olika program på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg varit medskapande i olika workshops tillsammans med tjänstepersoner i kommunen. Syftet är att skapa en trygg och inkluderande kommun för alla där ungas tankar, idéer och handlingskraft tas till vara och berikar utvecklingsarbetet. 

Eleverna har fått lära sig om barnkonventionen, om kommunens arbete med tryggare Trelleborg, om kommunens hållbarhetsarbete, exempelvis kopplingen mellan trygga stadsmiljöer och biologisk mångfald/ekosystemtjänster samt kommunens arbete med målen i den gemensamma kretsloppsplanen. Vidare har de fått samtala om ungas psykiska hälsa och välbefinnande och slutligen fått veta mer om hur säkerhets- och trygghetsarbetet fungerar och hur trygghetsvärdarna arbetar i kommunen. De har samtidigt fått syn på många yrken och möjligheter inom arbetslivet. Lär mer om uppdraget här: “Gemensamma krafter skapar ett tryggare Trelleborg”  – Trelleborgs kommun

Miljödikter – att dikta om en plats

Framöver väntar ett poetiskt äventyr som syftar till att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling och lärande för hållbar utveckling samt stärka deras medskapande i kommunens förbyggande trygghetsarbete.

Eleverna, som läser svenska och svenska som andraspråk med en hållbarhetsprofil, ges förutsättningar att omsätta kunskaperna de tillägnat sig under olika workshopar i ett nytt sammanhang och genom diktandet ge röst kring hur de vill se framtidens säkra, trygga och inkluderande stad.

Eleverna kommer att läsa och samtala om dikter och därefter ge sig ut på vandring i staden och hitta platsen de vill utgå ifrån i sitt eget diktskapande – och känna in platsen med alla sinnen. De kommer också att läsa texter som berör trygghet i skolan och i samhället utifrån ett demokratiskt och jämlikt perspektiv (Agenda 2030). Eleverna får testa på att skriva sinnesdikter som kopplas till en trygg, säker och inkluderande stad. (Inspiration för miljödikter presenteras i boken “Guide till att läsa och skriva poesi” av Jenny Edvardsson) Eleverna skriver så kallade “tvillingdikter”, dvs. skriver dikterna både på modersmålet och på svenska respektive på svenska och på engelska. Under poesifestivalen våren 2022 kommer dikterna att ingå i en utställning och förmedlas muntligt på scen inför publik.

Diktens rubrik är platsen, exempelvis Stadsparken

Rad 1 ska handla om vad eleven ser

Rad 2 ska handla om vad eleven hör

Rad 3 ska handla om vad eleven känner

Rad 4 ska handla om vad eleven vill ska förändras

Rad 5 ska vara en sammanfattande mening

Elever blir medskapande läsare av poesi om de får kommunicera kring poesi som poesi genom gemensam läsning och samtal följt av kreativa uppgifter och eget skrivande. […] Flerspråkighet kan vara en tillgång i samband med poesiarbete. En av skolorna i projektet Intensivsvenska för nyanlända tonåringar (2016-2019) arbetade med temat ”Mina språk” och använde då så kallade tvillingdikter, det vill säga dikter på elevernas språk som var översatta till svenska.

Låt dikten komma till oss! Poesi och poesididaktik genom hela grundskolan av Ann Boglind och Anna Nordlund

“Bara få va mig själv” – Ett poetiskt möte med elevhälsan

”Det har varit väldigt roligt och lärorikt att få samspela med flera olika människor med olika bakgrund och olika jobb.” Elev, åk 3

Samskapande för hälsa och välbefinnande

Samskapandet för att främja ungas hälsa, trygghet och kunskap samt medskapande i såväl skolutveckling som stadsutveckling i Trelleborgs kommun fortsätter… Enligt skollagen ska elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande, vilket kan frambringas genom att lärare och elevhälsans personal arbetar tvärprofessionellt och bidrar på olika sätt till elevernas utveckling mot utbildningens mål – i en undervisning som har fokus på det som får eleverna att må bra. Det handlar således om “att kunna stötta det klassrumsnära förebyggande och hälsofrämjande arbetet” (Skolverket – Leda elevhälsan i skolan).

Elever från olika gymnasieprogram på Söderslättsgymnasiet träffade Trelleborgs samordnare för barnrättsfrågor Karin, samordnare för trygghetsfrågor Sara och Trelleborgs skolläkare Caroline och skolpsykolog Sergio i en kreativ workshop om hälsa och välbefinnande. (Söderslättsgymnasiets kurator Maria skulle också ha varit med). Samtalet mynnade ut i en Cut Up Poetry – aktivitet där de skapade en hållbar dikt tillsammans och läste upp dikterna för varandra. 💫 Orden de experimenterade med var hämtade från elevernas egna dikter som handlar om en tryggare skola och från texter inom temat som vi arbetat med i undervisningen.

Kreativt skapande med cut-ups

Vi inledde workshopen med att eleverna fick inblick i hur elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande och fick mer information om hur det är att arbeta som skolläkare och skolpsykolog. Därefter fick eleverna presentera sig och berätta om sina tankar kring hälsa och välbefinnande. Samtalet övergick till ett fördjupat samtal som fortlöpte under tiden eleverna och tjänstepersonerna skapade Cut Up Poetry tillsammans. Poesitekniken är ett sätt att skapa dikt av ord som redan finns. Orden hämtades, som tidigare nämnts, från elevernas dikter om en tryggare skola och från texter vi läst och samtalat om i undervisningen. Diktskaparna fick veta att just den här poesimetoden har används av en del kända musiker… Tekniken gör att man snabbt kommer igång med skapandet och öppnar upp för att experimentera med orden och göra nya kombinationer. Här är ett litet utdrag ur den poetiska workshopen som förutom det kreativa inslaget fördjupade samtalet om hälsa mellan eleverna och tjänstepersonerna.

hälsosamma liv

göra min röst hörd

möjlighet att delta och påverka

hitta min plats i världen

fälla tårar

öva, öva, öva

kämpa för att vara sig själv

svårt…

Ett medryckande avslut

Den poetiska workshopen avslutades med att eleverna skrev reflektion i loggboken medan Lalehs ord strömmade ut ur högtalarna;

Jag tittar upp mot himlen

Så, finns det nån här, finns du ens

För, idag ska de höra sanningen

Jag ska aldrig ta skit igen

Jag ska bara vara mig själv…

Poesi för psykisk hälsa och välbefinnande

”Efterlysning. Stadsfiskalen i Alingsås har begärt efterlysning av 40-åriga Karin Boye från Stockholm som tillfälligt vistas i Alingsås och som i dag försvunnit från sin bostad…” (Karin Boye – dikter, damer och depression – P3 Historia). Elever, som läser svenska på Söderslättsgymnasiet, lyssnar uppmärksamt på de inledande orden och blir nyfikna på vad dagens undervisning ska handla om. Det är Innovationsvecka, men även Skåneveckan för psykisk hälsa och inom kort ”Världsdagen för psykisk hälsa”, som äger rum den 10 oktober. Det uppmärksammar vi genom att rikta ljuset på barns och ungas tankar och känslor om psykisk hälsa och välbefinnande.

Vi måste våga prata om psykisk ohälsa, för att öka kunskapen och få fördjupad förståelse för våra olikheter. När vi vet mer vågar vi också fråga mer.

Psykisk hälsa och ohälsa – funktionssätt och olikheter – Riksförbundet Hjärnkoll

Det poetiska mötet som väcker tankar och känslor

Berättelsen om Karin Boye blir en utgångspunkt för att dels rama in frågan om psykisk hälsa och välbefinnande, dels för att visa hur kreativa uttryckssätt som poesi kan frigöra tankar och känslor om egna upplevelser, dels ge avtryck i samtiden och dels hur de kan påverka framtiden. Vad vet eleverna om Karin Boyes liv och författarskap? Vi övergår till gemensam läsning av dikten “Ja visst gör det ont när knoppar brister” följt av ett reflekterande samtal kring deras upplevelse av diktens innehåll och budskap. Några elever reagerar omedelbart medan andra sitter avvaktande och funderar;” vi läste dikten i våras och såg en kort film om Karin Boyes liv”, svarar en elev. Vi pratade också om rösträttskvinnan Elin Wägner och att dikten är en hyllningsdikt till henne, berättar läraren. Det är få som vet det. En av eleverna har tidigare skrivit en hyllningsdikt till journalisten Kim Wall, vilket vi pratar om en kort stund för att helt enkelt få syn på hur man kan närma sig och tänka kring en hyllningsdikt.

Därefter tittar eleverna på filmklippet Karin Boye förklarad (UR). De antecknar och börjar småprata. En del reagerar när de får höra att på den tiden ansåg man att homosexualitet var något brottsligt och senare sjukligt. De reagerar också på Karin Boyes mående som de fick veta genom källorna pendlade fram och tillbaka. Genom att gå igenom anteckningarna parvis fick eleverna hjälpas åt att bygga en samlad förståelse och ökad kännedom för att sedan ta nästa kliv in i analysarbetet. De får bland annat veta att Karin Boye hittats död vid en sten, därefter inleds ett undersökande perspektiv. Vem var hon? Vad skrev hon om? Vilka idéströmningar i samhället, vid den här tiden, påverkade hennes liv – och hennes verk? Eleverna reagerar på hur Karin Boye fick hålla sin sexualitet hemlig och hur hon fick upp ögonen för hur ojämlikt kvinnor behandlades. De lyssnar med stort intresse när författaren Johan Svedjedal (som har skrivit boken Den nya dagen gryr : Karin Boyes författarliv) berättar hur Karin Boyes upplevelser av det mansdominerade universitetet “skärpte hennes blick för orättvisor i samhället.”

Dela tankar och känslor i trygga lärmiljöer

En elev börjar att dela med sig av tankar kring hur viktigt det är att människor som mår psykiskt dåligt får veta att det finns hjälp att få och att vi behöver hjälpas åt att förändra normer som ofta begränsar människors livsmöjligheter. Det är också viktigt att bara få vara den man är, tycker en annan elev, vilket gav läraren en idé om att lyfta in Lalehs låt “Bara få va mig själv” i ett senare skede. Att samtala om hälsa och välmående i förskolan och skolan är viktigt. Hälsa och lärande går hand i hand. Det är också viktigt att barn och unga får möjligheter att sätta ord på tankar och känslor, exempelvis genom kreativa uttrycksformer som poesi. Vi behöver exempelvis våga prata om ensamhet, om depression, om olikheter, om sexualitet och om livets berg och dalbana och gemensamt utforska nya vägar för att främja och bidra till en jämlik god hälsa och välmående (mål 3). Vad kan en dikt berätta för oss om hur unga mår i dag och vilka tankar de har för att främja och bidra till psykisk hälsa och välbefinnande? Det kommer vi att ta reda på genom en kreativ workshop under innovationsveckan där eleverna får möta tjänstepersoner som arbetar för god och jämlik hälsa inom Trelleborgs kommun.

Poesi för hälsa och välbefinnande

Innan poesiskapandet tar fart på fredag har eleverna fått i uppdrag att under veckan ge sig ut på en hälsofrämjande och kunskapsutvecklande promenad. I lurarna fortsätter poddavsnittet som började med en efterlysning av Karin Boye som försvunnit från sin bostad i Alingsås…Vem var “modernistpionjären som trotsade tidens konventioner och bröt ny mark i både konsten och livet? Ett liv fyllt av skapande, men också mörker, olycka och hjärtesorg, som till slut blev för tung att bära.” Eleverna plockar med sig 3 Take Aways till nästa lärsekvens…och poesiäventyret fortsätter…

Om man har svårt att sätta ord på känslorna så kan det underlätta att skriva ner dem först. Man kan också testa andra kreativa uttryckssätt, som poesi.

Folkhälsomyndigheten – Fokus psykisk hälsa

Tips: Besök www.skaneveckan.com för att ta del av programmet som erbjuds under Skåneveckan för psykisk hälsa och/eller www.ungavuxnatrelleborg.nu för inspiration.

Häng på poesiäventyret under Innovationsveckan! Mer information finns här: Barn och unga ger röst för en hållbar framtid – Innovationsveckan

Tips: Här finns två olika undervisningstips på hur lärare och elever i samarbete med författare och poeter samt andra omgivande samhällsaktörer skapat poesi för hälsa och välbefinnande som når mottagare även utanför skolans väggar: Poesi för hälsa och välbefinnande (2020) Att vara en hållbar människa är att ha makten att påverka (2019)

Sida 1 av 146

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén