Utbildning för hållbar utveckling kännetecknas av att arbeta kreativt och nära verkligheten med komplexa samhällsfrågor utan ett givet svar. Ett viktigt och grundläggande perspektiv i projektet Sustainable Poetry är att stärka barns och ungas omvärldskunskaper och globala kompetens. Det gör vi genom att ge hållbarhets- och framtidsfrågorna samt Agenda 2030 en naturlig plats i skolans utbildning.

Bild: Den Globala skolan

Genom att koppla ihop skolans ämneskunskaper med kritiskt språkutvecklande skapande där barn och unga får ge röst kring samtiden och framtiden kan vi öka förståelsen av helheter och komplexa samband, ge möjligheter till uppdaterade kunskaper om hur världens utvecklas, vilka utmaningar vi står inför samt hur handlingskompetens kan utvecklas. Det handlar om förmågan att med grund i kritiskt tänkande och uppdaterade faktakunskaper engagera sig tillsammans med andra, kommunicera och skapa för att bidra till en hållbar framtid.

Sustainable Poetry suddar ut gränserna mellan såväl skolans ämnen som åldersgrupper samt skolan och världen utanför. Projektet bidrar till ett lärande för hållbar utveckling som karakteriseras av demokratiska arbetsprocesser där de lärande är medskapande och samskapande med verkligt inflytande. Solkroppen; se bild symboliserar den demokratiska arbetsprocessen där dels skolans ämnen kopplas ihop och dels omgivande natur och samhälle kopplas ihop med skolan i autentiska projekt. Solstrålarna symboliserar innehållet, dvs. de komplexa frågor som är i fokus i lärande och handling. Lärandet inriktas mot problemlösning och stimulerar eleverna till kritiskt tänkande och handlingskraft. Ju fler strålar desto mer sammansatt och djup kan kunskapen bli. Vi arbetar således utifrån ett helhetsperspektiv där både arbetsprocess och det slutgiltiga resultatet har betydelse.

Vi arbetar bland annat aktivt med följande lärresurser:

Roslings (2018) Factfulness – Tio knep som hjälper dig att förstå världen
UNDP Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen

Övrigt material:

UNDP – Övningar för att arbeta med hållbar utveckling och de globala målen i undervisningen, från förskolan till gymnasiet. 

Rädda Barnen – Livets Lotteri Skolmaterial
Var skulle du hamna om du föddes på nytt och hur skulle ditt liv se ut?

WWF – Skola och utbildning

WWF – Kreativitet på hållbar väg: Bland annat lärarhandledning för pedagoger hur man kan arbeta kreativt och skapande med hållbar utveckling.

Håll Sverige Rent – Inspiration och material för förskola och skola.

FN-förbundet – Material om FN:s utvecklingsarbete samt Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Boka föreläsning eller workshop med FN-ambassadör. 

Unicef – Släpp in Barnkonventionen i Klassrummet. 

Glokala Sverige – Webbutbildning i Agenda 2030. 

Council of Europe – Undervisa I kontroversiella frågor.

Skolverket – Undervisa i kontroversiella frågor. 

Utbyten.se – Om globala målen på lätt svenska. 

Naturskyddsföreningen – Rösta på framtiden. 

Den globala Skolan/Utbyten.se – 17 etiska dilemman.

Den Globala Skolan/Utbyten.se – Övningar för förskolan o Hållbar utveckling.

Björneloo. I (2011) Hållbar utveckling – att undervisa utifrån helheter och sammanhang. 

Björklund. S (2014) Lärande för hållbar utveckling i förskolan. 

Sund. L & Sund. L (2017) Hållbar utveckling – ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan.