Föreningens stadgar

Förening bildad 2021

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 § Ändamål

Sustainable Poetry är en politiskt och religiöst obunden ideell förening inriktad på bildning, demokrati och mänskliga rättigheter och har sitt säte i Trelleborgs kommun. Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av att driva det globala projektet Sustainable Poetry som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid och stärker deras medskapande i demokratin och samhällsutvecklingen. 

Vidare syftar projektet till att främja och stärka lärande för hållbar utveckling i förskolan och skolan samt bidra till genomförandet av Agenda 2030 – med ett särskilt fokus på mål 4 god utbildning för alla och delmål 4.7 utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap. Föreningen värnar också särskilt om barns och ungas hälsa och välbefinnande samt att stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturella aktiviteter och möta professionella kulturaktörer. 

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund och arbetar aktivt för att stärka jämlikhet och motverka all form av diskriminering. Det globala projektet Sustainable Poetry vänder sig till förskolor och skolor och unga vuxna upp till 25 år, kulturella verksamheter och andra omgivande samhällsaktörer som arbetar med hållbar utveckling. 

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är föreningsstämma, extra föreningsstämma och styrelsen.

4 § Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter: ordförande och kassör. 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 september – 31 augusti. 

6 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande föreningsstämma. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. 

7 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara föreningsstämma, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara föreningsstämma, med minst 2/3 av samtliga medlemmars röster eller 4/5 av dem som närvarar på föreningsstämman. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens överskott skänkas till Allmänna Arvsfonden och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras hos föreningens ordförande. 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer som delar föreningens värdegrund. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter 

Medlem

  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter
  • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan 
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
  • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
  • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen

FÖRENINGSSTÄMMA och EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

14 § Tidpunkt, kallelse

Föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till föreningsstämman och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via mail, i föreningens facebook grupp och på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före föreningsstämman. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 § Förslag till motioner att behandlas av föreningsstämman

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av föreningsstämman. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före föreningsstämman. Styrelsen skall till föreningsstämman avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt 

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

20 § Ärenden vid föreningsstämman

Vid föreningsstämman skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b) antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.

c) 1 revisor och 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

13.  Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på föreningsstämman. 

21 § Extra föreningsstämma

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsstämma. Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsstämma när styrelsen tycker det behövs, när revisorn begär det eller när minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsstämma skall den inom 14 dagar utlysa att sådant möte ska hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra föreningsstämma skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida, anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra föreningstämma får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra föreningsstämma får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra föreningsstämma och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

22 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av två ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före föreningsstämman tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före föreningstämman skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

23 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, föreningsstämma- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast två månader före föreningsstämman. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före föreningsstämman. 


STYRELSEN

24 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 2 övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män där ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av föreningsstämman fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande föreningsstämma. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen. 

25 § Styrelsens åligganden

När föreningsstämman inte är samlad är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

• verkställa av föreningsstämmans fattade beslut

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

• ansvara för och förvalta föreningens medel

• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §

• förbereda föreningsstämman

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.