Hur kan “treorna” rädda träden och grönområden i våra städer?

Elever som studerar på bygg- och anläggningsprogrammet (åk 1 och 2) på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg har undersökt cirkulärt byggande bland annat genom att läsa och granska artiklar, göra intervjuer i närsamhället och skriva reportage. Dessutom har de närmat sig och utforskat 3-30-300 regeln dels genom att läsa artiklar och skriva utredande texter, dels genom att gå stadsvandring med landskapsarkitekt och parkchef Mark Huisman och dels genom att skapa poesi (utifrån Black Out Poetry – metoden) med utgångspunkt i utredande texter.

Elevernas utredande texter om 3-30-300 re-designas genom Black Out Poetry – metoden.

Elever i kursen svenska 2 arbetade med de utredande texterna som sedan lämnades över till elever i kursen svenska 1. De fick i sin tur läsa och undersöka 3- 30-300-regeln samt genom Black Out Poetry – metoden omskapa texterna till poetiska konstverk där betydelsebärande ord och bild samspelar. Under processen riktades fokus mot hur träd, parker och grönområden påverkar hälsa, välbefinnande och hållbar stadsutveckling. Detta ingick i det övergripande tema som vi arbetat med inom Sustainable Poetry under läsåret; “Ömsesidighet – Lärande, hälsa och välbefinnande som drivkraft för hållbar samhällsutveckling”. Som inspiration och ytterligare en källa i utredningsarbetet av 3-30-300-regeln fick eleverna (som då läste svenska 2) gå på stadsvandring med Mark Huisman, landskapsarkitekt och parkchef i Trelleborgs kommun.

Stadsvandring i Trelleborg. Mark Huisman står på Stortorget i Trelleborg och berättar för eleverna om betydelsen av 3-30 300-regeln för utvecklandet av hållbara städer.

“Idag har vi varit ute på en promenad. Mark som är expert på 3 30 300 regeln berättar varför det är viktigt med träden och växtligheterna. Det var väldigt bra att vara ute och lära sig.” – Elev

Elevernas kunskapande och kreativa skapande mynnade bland annat ut i ett bidrag till medborgarutställningen “Vision Stortorget och Stadsparken – ungas perspektiv” som under sommaren finns att ta del av i närheten av Stortorget i Trelleborg. I september vandrar utställningen vidare in i Stadsparken och blir en del av innehållet i Hållbarhetsdagen som genomförs i Trelleborg den 20 september.

Det här är ett sätt att ta tillvara på elevernas kunskapande i skolan och integrera det i berättelsen om framtidens Trelleborg. När lärande för hållbar utveckling genomsyrar utbildningen i skolan signalerar vi till eleverna att det här inte är isolerade skolfrågor. Det är frågor som berör oss alla och livet i stort – med ett fokus på samskapandet av en hållbar framtid.

Illustratör: Nikki Schmidt som tolkat elevernas dikter och konstverk.

Genom ett lärande för hållbar utveckling som genomsyrar elevernas kurs i svenska har eleverna ökat förståelsen för byggindustrins roll i samhällets hållbarhetsarbete och samtidigt utvecklat kunskaper och förmågor inom ämnet svenska. Dessutom har de tillsammans skapat något av värde för medborgare och besökare i Trelleborgs kommun. Möjligheten har skapats genom samskapande mellan skola, föreningar (Sustainable Poetry och Sköna Trelleborg) näringsidkare (Citysamverkan) och Tryggare Trelleborg – fokusområden: barn och ungas delaktighet och meningsfull fritid.

Årets poesiantologi – behind the scenes….

Vad händer bakom kulisserna när årets poesiantologi skapas? I år är det illustratören Nikki Schmidt (Big Brain Agency) som tar fram illustrationer till boken. Det kreativa skapandet pågår just nu och vi är så nyfikna…

Den digitala poesiantologin som skapas varje år tillsammans med barn och unga som medskapare är en lässkatt och en bro till hållbarhetsfrågorna. Dessutom är det barnens perspektiv som får ta plats. Titeln på årets poesiantologi är: “Ömsesidighet – poesi för en hållbar framtid av barn och unga”. Förutom läsglädje så ger poesiboken inspiration för att prata om hur vi vill se samtiden och framtiden på hållbar väg. Vad tycker barn och unga är viktigt för att skapa framtidens hållbara samhälle? Hur vill de leva sina liv om 10, 20, 50 år? Hur hamnade vi i den här situationen och hur kan ett gott liv inom planetens gränser se ut? Vad behöver förändras och utvecklas?

Dikterna och illustrationerna öppnar upp för den gemensamma läsningen och det reflekterande samtalet. Vår förhoppning är att vuxna, barn och unga saktar ner, tar time out från alla krav och måsten och ger tid för att läsa och samtala såväl i förskolan och skolan som utanför. Vuxna är viktiga läsförebilder för barn och unga – så läs tillsammans! I samband med skolavslutningen finns poesiantologin tillgänglig för alla. Då får alla barn och unga en alldeles egen poesibok att bära med sig överallt…

Alla språk har samma värde – undervisning med flerspråkiga glasögon

Genom poesifestivalen och det gemensamma firandet av Världspoesidagen får barn och unga tillgång till en arena där deras röster och kreativa skapande får ta plats. I det här inlägget presenteras hur lärarna Alice Elkhouri och My Gustafsson på Söderslättsgymnasiet arbetat med årets poesiutmaning “Ömsesidighet” i undervisningen tillsammans med flerspråkiga elever på språkintroduktion. Genom ett translanguaging – perspektiv har de engagerat eleverna i nya sätt att språka och samskapa – med syftet att göra sina röster hörda en hållbar framtid.

Genom att skapa poesi för en hållbar framtid uppmuntrades eleverna att använda sin flerspråkighet i undervisningen, vilket är en tillgång i deras lärande och utveckling. De fick även möjlighet att använda multimodala uttryckssätt och digital teknik som stöd för att presentera sina dikter för autentiska mottagare på poesifestivalen. Att dela dikterna med autentiska mottagare – såväl i skolan som i det omgivande samhället – är ett sätt att visa att alla språk har samma värde (Läs Cummins, J. (2017) Flerspråkiga elever – Effektiv undervisning i en utmanande tid. Läs även Glawe, M. & Selander, S. (2021) Innovativ design för lärande och Garcia, O. & Wei, L.I. (2018) Translanguaging – Flerspråkighet som resurs i lärandet).

Professor Jim Cummins, som är världens ledande forskare om flerspråkiga elever, lyfter fram poesi som en “fantastisk språkgenre” som ger nyanlända och flerspråkiga möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer. “Poesi ger eleverna chans att förmedla djupare mening med relativt få ord.” (Cummins, 2017. s. 271. […] Vidare lyfter Cummins fram projekt som inbjuder eleverna till samskapande kring språklig mångfald – med fokus på frågor som exempelvis sociala rättvisa; ojämlikhet, miljöpolitik eller annat viktigt innehåll. Sustainable Poetry går hand i hand med dessa pedagogiska idéer – främja och stärka språklig mångfald samt bygga en lärande gemenskap kring hållbarhet.

Lyssna till elevernas dikter: