Samskapande – ett kraftfullt verktyg för motivation och lärande

En bärande idé i projektet Sustainable Poetry är det samarbetsinriktade lärandet som ger elever möjligheter att arbeta tillsammans för att lära sig. I projektet har eleverna såväl egna som gemensamma mål att nå. Det handlar inte om grupparbete i den traditionella bemärkelsen utan om ett samskapande lärande som bygger på ett ömsesidigt beroende, där eleverna arbetar som partners snarare än att bara ingå i en grupp (där det finns risk att det är vissa som bidrar och inte andra). Genom samskapande processer (som motiverar och engagerar eleverna kring ett meningsfullt innehåll) tränas således eleverna i såväl individuellt som kollektivt ansvarstagande. I projektet krävs insatser från alla elever för att nå det gemensamma målet. Eller som Hjort & Furenhed (2016) uttrycker det;

Varje elev sitter på en form av resurs eller kunskap som krävs för att lyckas. Varje elev sitter med sin ‘pusselbit’. Om eleverna ska skriva en dikt tillsammans stärks det ömsesidiga beroendet om de behöver använda sådant som gruppmedlemmarna har skrivit tidigare, till exempel element från individuella dikter eller erfarenheter, ord de valt ut etc.

Hjort & Furenhed (2016)Effektiv undervisning – Meningsfullt lärande, s. 234f

Social interaktion och motivationshöjande inslag i fjärrundervisningen

I morgon när gymnasieeleverna återvänder till studierna och fjärrundervisning väntar en spännande digital kick off för arbetet i Sustainable Poetry. Elever i Serbien och Italien, som är medskapare i projektet, har skrivit personliga hälsningar till eleverna på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. I hälsningarna berättar de om sig själva, om hur livet ter sig i coronatider i en annan del av världen och om hur det är att ha fjärr- och distansundervisning. De berättar också om vad de gör på fritiden och om drömmarna de vill förverkliga när krisen är över. Vidare berättar de om glädjen att samarbeta i projektet, om att skapa dikter för en hållbar framtid och fira Världspoesidagen tillsammans. Eleverna i Trelleborg ska i sin tur skriva hälsningar tillbaka och samtidigt inspirera eleverna med dikter de själv skapat med syfte att gemensamt blicka framåt- mot ljusare tider – således sprida hopp och framtidstro i en orolig och oviss tid. Hur det hela fortlöper berättar vi mer om under veckan som kommer – både med fokus på utmaningar och möjligheter.

Undervisning som utvecklar digital kompetens

Ytterligare en bärande idé i projektet är att elever och lärare ges möjlighet att utveckla sin digitala kompetens.

Sammantaget handlar digital kompetens om elevers förmåga att använda digitala verktyg för att delta i lärandeprocesser tillsammans med andra eller självständigt på ett ansvarsfullt och kreativt sätt. Det är också en förmåga att använda digitala verktyg för att få tillgång till, använda och utvärdera information samt att producera och kommunicera information.

Winman, T. m.fl. (2018) “Digitaliseringen i skolan – Utmnaingar och möjligheter”, s. 45f

Eleverna får genom samskapandet möjligheter till att lära sig mer om komplexa samhällsutmaningar och “upptäcka” att dessa existerar såväl lokalt som globalt, inta ett kritiskt förhållningssätt och därmed få syn på olika perspektiv. De tränas i att vara lyhörda och lyssna på andra, utforska och vara kreativa för att tillsammans identifiera och kommunicera nya lösningar. De digitala verktygen är möjliggörare och helt nödvändiga för att genomföra undervisningen med eleverna som aktiva medskapare i en global gemenskap.

Digital kompetens (samtliga fyra aspekter: att kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen, att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik) är således något som stärks i detta sammanhang där elevernas kunskaper och kompetenser tränas och utvecklas i ett om, genom och för – perspektiv (kunskaps- och demokratiuppdraget integrerat).

Eleverna får syn på hur vårt sätt att kommunicera förändras på grund av digitaliseringen och samtidigt vilka etiska frågor som behöver diskuteras och problematiseras. Likaså hur de kan vara med och ge röst kring olika frågor och därmed vara med och påverka samhällsutvecklingen. Digital kompetens är helt enkelt en demokratifråga och ett förhållningssätt som ska genomsyra alla skolans ämnen och stadier. I samband med att eleverna skapar dikter med budskap och delar med autentiska mottagare samtalar vi om det egna ansvarstagandet vid digital kommunikation – såväl att bemöta andras bidrag som att själv producera och dela med sig. Genom arbetet rustas eleverna med strategier för att värna om det demokratiska samtalet på nätet.

Vi arbetar i eTwinnings plattform som är en digital samarbetsyta för lärare och elever och använder Padlet som ett verktyg för att möjliggöra för eleverna att interagera digitalt, flexibelt och medskapande med elever i andra länder. Att skapa poesi för en hållbar framtid handlar om att vara designskapande och sätter de entreprenöriella förmågorna i fokus. Att tänka ut nya lösningar på komplexa problem och kommunicera dessa genom poesi handlar om att vara nyfiken, tänka kritiskt, vara kreativ och att skapa utifrån egna idéer – med världens mångfald som inspiration och resurs i lärandet.

Ömsesidigt ansvar – Var med och utveckla kollektiv kapacitet

Är du nyfiken på att skapa en internationell dimension i undervisningen? Häng då med på poesiäventyret där lärare, bibliotekarier m. fl. i förskolan och skolan deltar och engagerar sig i nya praktiker – Länk till det globala samskapandet i eTwinning finns här: Sustainable Poetry Alla medskapare äger processen tillsammans, hjälps åt att identifiera utmaningar, skapa nya lösningar och skalar upp det som visar sig framgångsrikt i undervisningen.