Ungas delaktighet i kommunens utvecklingsarbete

Under ett antal fredagar har gymnasieelever från olika program på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg varit medskapande i olika workshops tillsammans med tjänstepersoner i kommunen. Inom ramen för satsningen Tryggare Trelleborg har ungdomar således fått möjligheten att lära sig mer om lokal demokrati och om kommunens pågående utvecklingsarbete.

Eleverna har utökat kunskapen om följande områden:

  • barnkonventionen
  • kommunens arbete med ett tryggare Trelleborg
  • kommunens hållbarhetsarbete, exempelvis kopplingen mellan trygga stadsmiljöer och biologisk mångfald/ekosystemtjänster samt kommunens arbete med målen i den gemensamma kretsloppsplanen och miljömålen
  • ungas psykiska hälsa
  • säkerhets- och trygghetsarbete i kommunen, exempelvis hur trygghetsvärdarna arbetar i kommunen.

De har samtidigt fått syn på många yrken och möjligheter inom arbetslivet. Lär mer om uppdraget här: “Gemensamma krafter skapar ett tryggare Trelleborg”  – Trelleborgs kommun

Miljödikter – att dikta om en stad i förvandling

Framöver väntar ett poetiskt äventyr som syftar till att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling och lärande för hållbar utveckling samt stärka deras medskapande i kommunens förbyggande trygghetsarbete.

Eleverna, som läser svenska och svenska som andraspråk med en hållbarhetsprofil, ges förutsättningar att omsätta kunskaperna de tillägnat sig under olika workshopar i ett nytt sammanhang och genom diktandet ge röst kring hur de vill se framtidens säkra, trygga och inkluderande stad.

Vi läser och samtalar om dikter, bland annat några utvalda dikter som ungdomar i Trelleborg tidigare skrivit (De finns i poesianatolgin “Poesi för en hållbar framtid av barn och unga i Trelleborg”, därefter ger vi oss ut på vandring i staden och hittar platserna de vill utgå ifrån i sitt eget diktskapande.

Elever blir medskapande läsare av poesi om de får kommunicera kring poesi som poesi genom gemensam läsning och samtal följt av kreativa uppgifter och eget skrivande. […] Flerspråkighet kan vara en tillgång i samband med poesiarbete. En av skolorna i projektet Intensivsvenska för nyanlända tonåringar (2016-2019) arbetade med temat ”Mina språk” och använde då så kallade tvillingdikter, det vill säga dikter på elevernas språk som var översatta till svenska.

Låt dikten komma till oss! Poesi och poesididaktik genom hela grundskolan av Ann Boglind och Anna Nordlund