Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Etikett: eTwinning

Ljusare tider väntar

Ring ut corona…allt det fruktansvärda; ensamhet, vårdkaos, konkurser, ett sista andetag…Nu vänder det… ring in ljusare tider…vad har vi lärt oss? vad säger “coronaåret” om oss människor? ring in hållbarheten…vi vaknar upp… ur idet…världen byter skepnad…längtan…kärlek…poesifestivalyra…

Orden och kreativiteten flödade fram när gymnasieelever från olika program möttes av orden “Nytt år – Nya möjligheter” i olika Breakout Rooms under veckan. Aktiviteten gick ut på att dels skriva personliga hälsningar till poesivänner i Serbien och Italien, dels skapa poesi med utgångspunkt i poeten Emil Jensens skräddarsydda version av dikten “Nyårsklockan” av Alfred Tennyson (1850), översättning/tolkning Edvard Fredin (1890).

Aktiviteter i loopar – dynamisk och skapande fjärrundervisning

Undervisningen inleddes med en gemensam stund i Google Meet (digital mötesplats) där vi blickade tillbaka till firandet av tolvslaget på Skansen 2020. Nyfikna elever lyssnade till Sofia Helin som lämnade plats för ljusare tider 2021 genom sin uppläsning av dikten “Nyårsklockan”. Utifrån inslaget, som visade sig vara något okänt för samtliga elever, hamnade vi i ett samtal kring olika sätt att fira tolvslaget i allmänhet och i coronatider i synnerhet, därefter växlade vi över till elevernas erfarenheter av året som gått och slutligen fördjupades samtalet kring deras förhoppningar inför 2021. Samtalet ramades in av kopplingar till Emils skräddarsydda version av “Nyårsklockan”, vilken utmanade eleverna i tanken om olika dimensioner av hållbar utveckling. Eleverna fick också med stöttning reflektera över likheter och skillnader mellan de olika versionerna av dikten både gällande innehåll och språk. Eleverna plockade ut ord som de betraktade som gammalmodiga, vilket öppnade upp för ett samtal om hur språket förändras över tid. De verkade vara rörande överens om att Emils ordval gjorde dikten mer tilltalande för ungdomarna.

Var och en fick därefter 15 minuter på egen hand för att lyssna ytterligare en gång på Emil Jensens skräddarsydda version följt av uppdraget att välja ut ord/meningar. Sedan samlades de två eller tre i Breakout Rooms (“digitala rum i rummet” så att eleverna kan arbeta i mindre grupper) för att nyansera och komma igång med utbyte av idéer och tankar. Fokus riktades på samskapande av en gemensam dikt där alla röster skulle få plats. Medan eleverna var aktiva och förde livliga diskussioner där tankarna gick kors och tvärs och idéer bollades fram och tillbaka fick jag som lärare rollen som “fluga på väggen” med möjlighet att inflika här och där. Jag rörde mig sömlöst in och ut ur dessa kreativa rum,”fångade upp” olika perspektiv och ställde frågor för att få eleverna att fördjupa/vidareutveckla idéerna som lyftes fram.

Det kreativa samskapandet bjöd på både skratt och allvar och gav alla möjlighet att komma till tals. – I Jamboard (digital whiteboard för samarbete) fanns agendan nära till hands för att hjälpa eleverna att hålla fokus på rätt sak, få tillgång till viktiga begrepp och bli påminda om förhållningsreglerna i Breakout Rooms. I chatten dök det upp frågor allteftersom, vilket gjorde att jag snabbt kunde växla mötesrum vid behov. Genom att arbeta så här fick eleverna möjlighet att samarbeta, lyssna till varandras förslag, ta tillvara på varandras idéer och ta ytterligare ett kliv i samskapandet.

Poesi som verktyg för språk- och kunskapsutveckling

Poesin är verkligen tillåtande, öppnar upp för eleverna att våga ta ut svängarna och stärker deras språk- och kunskapsutveckling. Bara tanken om att det inte finns ett “rätt” svar gör dessutom att eleverna utforskar mer och vågar experimentera och prova sig fram. De får syn på och pratar om hur språket fungerar, skapar nya ordkonstruktioner och innebörder samt ökar förståelsen för hållbar utveckling. Eleverna hjälper också till att se och bekräfta varandra samt bygga upp en tillåtande atmosfär där alla bidrar till ett gemensamt lärande och förverkligandet av ett gemensamt mål. Dikterna är nu inlämnade för respons, vilket innebär att poesiäventyret fortsätter nästa vecka med fokus på bearbetning och utveckling för att slutligen delas i Padlet (digital skrivyta för att samarbeta och skapa) med våra poesivänner i Italien och Serbien. Fortsättning följer…

Samskapande – ett kraftfullt verktyg för motivation och lärande

En bärande idé i projektet Sustainable Poetry är det samarbetsinriktade lärandet som ger elever möjligheter att arbeta tillsammans för att lära sig. I projektet har eleverna såväl egna som gemensamma mål att nå. Det handlar inte om grupparbete i den traditionella bemärkelsen utan om ett samskapande lärande som bygger på ett ömsesidigt beroende, där eleverna arbetar som partners snarare än att bara ingå i en grupp (där det finns risk att det är vissa som bidrar och inte andra). Genom samskapande processer (som motiverar och engagerar eleverna kring ett meningsfullt innehåll) tränas således eleverna i såväl individuellt som kollektivt ansvarstagande. I projektet krävs insatser från alla elever för att nå det gemensamma målet. Eller som Hjort & Furenhed (2016) uttrycker det;

Varje elev sitter på en form av resurs eller kunskap som krävs för att lyckas. Varje elev sitter med sin ‘pusselbit’. Om eleverna ska skriva en dikt tillsammans stärks det ömsesidiga beroendet om de behöver använda sådant som gruppmedlemmarna har skrivit tidigare, till exempel element från individuella dikter eller erfarenheter, ord de valt ut etc.

Hjort & Furenhed (2016)Effektiv undervisning – Meningsfullt lärande, s. 234f

Social interaktion och motivationshöjande inslag i fjärrundervisningen

I morgon när gymnasieeleverna återvänder till studierna och fjärrundervisning väntar en spännande digital kick off för arbetet i Sustainable Poetry. Elever i Serbien och Italien, som är medskapare i projektet, har skrivit personliga hälsningar till eleverna på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. I hälsningarna berättar de om sig själva, om hur livet ter sig i coronatider i en annan del av världen och om hur det är att ha fjärr- och distansundervisning. De berättar också om vad de gör på fritiden och om drömmarna de vill förverkliga när krisen är över. Vidare berättar de om glädjen att samarbeta i projektet, om att skapa dikter för en hållbar framtid och fira Världspoesidagen tillsammans. Eleverna i Trelleborg ska i sin tur skriva hälsningar tillbaka och samtidigt inspirera eleverna med dikter de själv skapat med syfte att gemensamt blicka framåt- mot ljusare tider – således sprida hopp och framtidstro i en orolig och oviss tid. Hur det hela fortlöper berättar vi mer om under veckan som kommer – både med fokus på utmaningar och möjligheter.

Undervisning som utvecklar digital kompetens

Ytterligare en bärande idé i projektet är att elever och lärare ges möjlighet att utveckla sin digitala kompetens.

Sammantaget handlar digital kompetens om elevers förmåga att använda digitala verktyg för att delta i lärandeprocesser tillsammans med andra eller självständigt på ett ansvarsfullt och kreativt sätt. Det är också en förmåga att använda digitala verktyg för att få tillgång till, använda och utvärdera information samt att producera och kommunicera information.

Winman, T. m.fl. (2018) “Digitaliseringen i skolan – Utmnaingar och möjligheter”, s. 45f

Eleverna får genom samskapandet möjligheter till att lära sig mer om komplexa samhällsutmaningar och “upptäcka” att dessa existerar såväl lokalt som globalt, inta ett kritiskt förhållningssätt och därmed få syn på olika perspektiv. De tränas i att vara lyhörda och lyssna på andra, utforska och vara kreativa för att tillsammans identifiera och kommunicera nya lösningar. De digitala verktygen är möjliggörare och helt nödvändiga för att genomföra undervisningen med eleverna som aktiva medskapare i en global gemenskap.

Digital kompetens (samtliga fyra aspekter: att kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen, att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik) är således något som stärks i detta sammanhang där elevernas kunskaper och kompetenser tränas och utvecklas i ett om, genom och för – perspektiv (kunskaps- och demokratiuppdraget integrerat).

Eleverna får syn på hur vårt sätt att kommunicera förändras på grund av digitaliseringen och samtidigt vilka etiska frågor som behöver diskuteras och problematiseras. Likaså hur de kan vara med och ge röst kring olika frågor och därmed vara med och påverka samhällsutvecklingen. Digital kompetens är helt enkelt en demokratifråga och ett förhållningssätt som ska genomsyra alla skolans ämnen och stadier. I samband med att eleverna skapar dikter med budskap och delar med autentiska mottagare samtalar vi om det egna ansvarstagandet vid digital kommunikation – såväl att bemöta andras bidrag som att själv producera och dela med sig. Genom arbetet rustas eleverna med strategier för att värna om det demokratiska samtalet på nätet.

Vi arbetar i eTwinnings plattform som är en digital samarbetsyta för lärare och elever och använder Padlet som ett verktyg för att möjliggöra för eleverna att interagera digitalt, flexibelt och medskapande med elever i andra länder. Att skapa poesi för en hållbar framtid handlar om att vara designskapande och sätter de entreprenöriella förmågorna i fokus. Att tänka ut nya lösningar på komplexa problem och kommunicera dessa genom poesi handlar om att vara nyfiken, tänka kritiskt, vara kreativ och att skapa utifrån egna idéer – med världens mångfald som inspiration och resurs i lärandet.

Ömsesidigt ansvar – Var med och utveckla kollektiv kapacitet

Är du nyfiken på att skapa en internationell dimension i undervisningen? Häng då med på poesiäventyret där lärare, bibliotekarier m. fl. i förskolan och skolan deltar och engagerar sig i nya praktiker – Länk till det globala samskapandet i eTwinning finns här: Sustainable Poetry Alla medskapare äger processen tillsammans, hjälps åt att identifiera utmaningar, skapa nya lösningar och skalar upp det som visar sig framgångsrikt i undervisningen.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén