Livet är för kort för att…

Det ekar tomt i skolkorridorerna, men så dyker åk 2 eleverna upp och rummet fylls av liv, mångfald och skaparkraft. Vi läser, samtalar och samskapar. På tavlan ritar vi en gemensam heartmap, samlar ord från boken En droppe midnatt av Jason Timbuktu Diakité och reagerar på orden: Det bränns och det kännsGäst i någon annans hem, Kan jag slippa att reduceras till den andre? Var stolt över vem du är

Vi samtalar om normer, kopplar ihop tankar och erfarenheter med mål 10 som berör frågor om ett jämlikt samhälle och bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Vårt samtal övergår sedan i ett mer ingående samtal om elevernas drömmar och följande ord; Livet är för kort för attLivet är för långt för att inte våga drömma större än… (s. 20) Tanken är att eleverna så småningom ska placera orden i sina egna dikter.

Heartmaps som stöd för diktskapande

Genom att samla både ord och meningar från boken blandat med olika tankar och känslor i en gemensam heartmap ger en bra utgångspunkt för eleverna att skapa heartmaps på egen hand. Eleverna uppmanas att skriva från hjärtat när det gäller deras drömmar för en jämlik värld. Genom Heartmaps (jfr. tankekartor) kartlägger eleverna således sina tankar och känslor i en mall formad som ett hjärta och använder därefter kartan som stöd under diktskapandet. Genom att kartlägga får de möjligheter att reflektera över innehållet, omvärlden och få syn på sådant som de verkligen bryr sig om. Dessutom kan var och en hitta sin egen röst. (I inlägget Var själv den förändring du vill se i världen – poesi och heartmaps presenteras heartmaps och boken Heartmaps : Elevens väg till autentiskt och kreativt skrivande av Georgia Heard). Samtidigt som eleverna får syn på sina egna och varandras tankar, så ger det läraren inblick i den samlade kunskapen där och då. Det är en viktig utgångspunkt för att vidareutveckla undervisningen med fler representationer.

Heartmaps som stöd för boksamtal

Eleverna läser vidare i böckerna och alternerar mellan att kartlägga och skapa dikter. Tanken är också att deras heartmaps ska användas under kommande boksamtal, så eleverna fortsätter att fylla på med ord och meningar under läsningens gång, blandat med deras egna tankar och känslor. Genom att utgå från deras heartmaps under boksamtalet möjliggörs ett öppet samtal där alla tankar och idéer får ta plats. Lärarens heartmap (som tidigare modellerats) får också utrymme under samtalet och i den lyfts innehåll som kopplas till de litteraturvetenskapliga begrepp som ska användas under kommande övning i textanalys. Textanalysen ska vidga perspektiven ytterligare kring identitet, ursprung, etnicitet – om slitningar mellan borta och hemma. Kunskaperna som eleverna förväntas utveckla ska bidra till att de kan förstå och förhålla sig till såväl det förflutna som samtiden och framtiden.

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där.

Lgy 11, s.5 Under rubriken “Förståelse och medmänsklighet”

Mod, hopp och framtidstro!

”For there is always light,

if only we’re brave enough to see it

If only we’re brave enough to be it”

Ur dikten “The hill we climb” av Amanda Gorman

I dag inleddes fjärrundervisningen med ett samtal om Joe Bidens installation i Washington. Det visade sig att eleverna hade haft annat för sig än att följa ceremonin. Således hade de missat poeten Amanda Gormans uppläsning av dikten “The hill we climb”.

Vi började med att lyssna tillsammans för att sedan övergå i reflekterande samtal. EPA-modellen blev användbar, där varje elev fick reflektera ett kort ögonblick och därefter ansluta till ett digitalt parsamtal (vi använde Breakout rooms) för att sedan åter ansluta till huvudsamtalet. Varje grupp ansvarade för att dela med sig av sina tankar i Padlet (digital skrivyta för samskapande) och på så vis fick de inblick i varandras samtal. Eleverna blev berörda, som så många andra runt om i världen, och var överens om att dikten förmedlar mod, hopp och framtidstro. De hänvisade till olika ord och uttryck, tänkte högt, rörde sig framåt och bakåt i historien, lyfte fram ungas kraft att vara med och förändra, gjorde kopplingar till de globala målen, exempelvis jämlikhet, jämställdhet, fred, inkluderande samhällen osv.

Ytterligare en sak som fängslade eleverna var Amanda Gormans sätt att förmedla dikten. Vi har läst och samtalat mycket om retorik i poesiundervisningen, så eleverna hittade snabbt till betydelsefulla komponenter som det emotionella, det nyskapande och det minnesvärda (jfr. TED).

Vidare drog vi paralleller till boken “En droppe midnatt” som vi läser just nu och elevernas fängslande möte med poeten Maya Angelou och dikten “Still I Rise”; se följande inlägg Dikten i ett critical literacyarbete. Det ena ledde till det andra och snart fördjupades samtalet kring textkopplingar och intertextualitet. Vi pratade om hur andra presidenter före Biden valt att låta poeter inspirera under installationen, exempelvis Maya Angelou som en av dessa utvalda poeter. Dock har ingen varit så ung som Amanda Gorman. Vi blickade ut i medierna och den ena efter den andra notisen berättar om “världens nya favoritpoet”. Dagens samtal ska framöver fördjupas ytterligare med fler spännande texter som skildrar olika perspektiv. Det ska så småningom mynna ut i elevernas egna poesiskapelser – deras drömmar för en ljusare framtid.

“Ringar på vattnet – undervisning” – Häng med på poesiäventyr…

När bollen är satt i rullning, när eleverna börjar tänka, börjar orda och ner de börjar skriva, då vet jag åt vilket håll vi ska och vilket tempo vi ska hålla på vår färd. Jag har vidöppna ögon för jag vet att ett ynka litet citat kan få oanade följder. Ett ynka ord kan vara början på något oändligt stort. En fråga från en elev kan få undervisningen att flyga i veckor.

Malin Larsson, Ur “Skriv för livet – Kreativt skrivande i svenskundervisningen och utanför”, s. 105

Läraren och författaren Malin Larsson berättar i sin bok “Skriv för livet” om ringar på vattnet – undervisning och mycket annat spännande som rör kreativt skrivande tillsammans med elever, bland annat hur man får eleverna att viska och ryta med pennan, åstadkomma konst med bokstäver och får eleverna att våga skapa något operfekt som delas med autentiska mottagare. Bland annat har Malin läst och arbetat med boken “En droppe midnatt” av Timbuktu, vilket är en av flera böcker som lärare arbetar med i läsårets poesiskapande. Genom Malins arbete tillsammans med eleverna som aktiva medskapare framträder just “ringar på vattnet – undervisning” – en varierad undervisning där olika genrer, aktiviteter och förmågor krokar i varandra och samspelar dynamiskt för att ge varje elev möjlighet att hitta sitt unika uttryck och samtidigt bygga kunskaper tillsammans. Här finns inspiration att hämta: Malins bokprojekt EN DROPPE MIDNATT

Jenny Edvardsson, lärare och författare, har också arbetat med boken i undervisningen och kopplat ihop den med utställningen We have a dream – där Timbuktu medverkar. Läs mer här: En läroplan, en utställning, en bok. Eleverna kan exempelvis kortskriva utifrån frågorna som Jenny förmedlar och därefter re-designa sina tankar till en dikt: vad drömmer du om? vad vill du förändra och förbättra? vilka förändringar är du beredd att kämpa för? skulle du riskera livet för dina drömmar? Utifrån dessa frågeställningar kan man med fördel lyfta in personer som gjort avtryck i historien gällande jämlikhet och på så vis nyansera och vidga perspektiven än mer.

Läser ni också boken “En droppe midnatt” och vill följa med på poesiäventyr? – Samskapande visar vägen

Med utgångspunkt i boken “En droppe midnatt” och i det globala målet 10 – minskad ojämlikhet välkomnas lärare och elever i ett medskapande där ungas drömmar för en jämlik värld lyfts fram genom poesi och delas med autentiska mottagare. Detta sker bland annat under Sustainable Poetrys digitala poesifestival den 19 mars och POP UP POETRY den 21 mars då det är Världspoesidagen – digitala event för alla.

Tillsammans tar vi oss an två svåra utmaningar under fjärr- och distansundervisningen, dvs. elevernas motivation och social interaktion. Genom att samskapa, utbyta erfarenheter och bygga på varandras idéer kan vi gemensamt skala upp den pedagogiska utvecklingen kring dessa två utmaningar. Dessutom utforskar vi hur vi kan undervisa för mångfald och medskapande samt hur hållbarhetsfrågorna kan bli en naturlig del av undervisningen oavsett ämne – eller som Bergöö & Jönsson förmedlar i boken “Glädjen i att förstå”: hur vi på ett jämställt och demokratiskt sätt kan ge alla elever möjlighet att inte bara läsa och skriva om världen utan också att samtala, läsa och skriva fram (skapa) en annorlunda och förändrad värld. […] (Critical Literacy) Genom samskapande utforskar vi hur läroplanernas språk-, kunskaps-, identitets-, och demokratiuppdrag kan hållas samman som ett och samma uppdrag. Håll utkik här och i projektets FB-grupp framöver för att ta del av inspirerande undervisningsexempel som lärare delar med sig av.

I Youtube – klippet finns en hälsning till eleverna från Timbuktu och via följande länk kan eleverna få mer information om poesitävlingen: Poesitävling

If your dreams do not scare you, they are not big enough.

Ellen Johnson Sirleaf