Livet är för kort för att…

Det ekar tomt i skolkorridorerna, men så dyker åk 2 eleverna upp och rummet fylls av liv, mångfald och skaparkraft. Vi läser, samtalar och samskapar. På tavlan ritar vi en gemensam heartmap, samlar ord från boken En droppe midnatt av Jason Timbuktu Diakité och reagerar på orden: Det bränns och det kännsGäst i någon annans hem, Kan jag slippa att reduceras till den andre? Var stolt över vem du är

Vi samtalar om normer, kopplar ihop tankar och erfarenheter med mål 10 som berör frågor om ett jämlikt samhälle och bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Vårt samtal övergår sedan i ett mer ingående samtal om elevernas drömmar och följande ord; Livet är för kort för attLivet är för långt för att inte våga drömma större än… (s. 20) Tanken är att eleverna så småningom ska placera orden i sina egna dikter.

Heartmaps som stöd för diktskapande

Genom att samla både ord och meningar från boken blandat med olika tankar och känslor i en gemensam heartmap ger en bra utgångspunkt för eleverna att skapa heartmaps på egen hand. Eleverna uppmanas att skriva från hjärtat när det gäller deras drömmar för en jämlik värld. Genom Heartmaps (jfr. tankekartor) kartlägger eleverna således sina tankar och känslor i en mall formad som ett hjärta och använder därefter kartan som stöd under diktskapandet. Genom att kartlägga får de möjligheter att reflektera över innehållet, omvärlden och få syn på sådant som de verkligen bryr sig om. Dessutom kan var och en hitta sin egen röst. (I inlägget Var själv den förändring du vill se i världen – poesi och heartmaps presenteras heartmaps och boken Heartmaps : Elevens väg till autentiskt och kreativt skrivande av Georgia Heard). Samtidigt som eleverna får syn på sina egna och varandras tankar, så ger det läraren inblick i den samlade kunskapen där och då. Det är en viktig utgångspunkt för att vidareutveckla undervisningen med fler representationer.

Heartmaps som stöd för boksamtal

Eleverna läser vidare i böckerna och alternerar mellan att kartlägga och skapa dikter. Tanken är också att deras heartmaps ska användas under kommande boksamtal, så eleverna fortsätter att fylla på med ord och meningar under läsningens gång, blandat med deras egna tankar och känslor. Genom att utgå från deras heartmaps under boksamtalet möjliggörs ett öppet samtal där alla tankar och idéer får ta plats. Lärarens heartmap (som tidigare modellerats) får också utrymme under samtalet och i den lyfts innehåll som kopplas till de litteraturvetenskapliga begrepp som ska användas under kommande övning i textanalys. Textanalysen ska vidga perspektiven ytterligare kring identitet, ursprung, etnicitet – om slitningar mellan borta och hemma. Kunskaperna som eleverna förväntas utveckla ska bidra till att de kan förstå och förhålla sig till såväl det förflutna som samtiden och framtiden.

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där.

Lgy 11, s.5 Under rubriken “Förståelse och medmänsklighet”