Genom Sustainable Poetry ökar vi kunskapen om barns rättigheter

Unicef arbetar världen över för att fler barn ska överleva, nå sin potential och få sina rättigheter tillgodosedda. Detta är centralt om vi ska nå målen i Agenda 2030 för global hållbar utveckling. Klimatförändringarna har lett till ett enormt engagemang världen över. Barn och unga driver på för att nå förändring och de kräver delaktighet i frågor som i allra högsta grad rör deras framtid. Vi behöver lyssna på barnens röster, ta vara på deras kompetens och involvera dem i beslut som rör dem.”

Pernilla Baralt, Generalsekreterare, Unicef, Sverige. (Citat ur projektets e-poesiantologi)

Barn och unga får sätta ord på sina tankar och känslor – de får drömma stort och bli lyssnade på

Sustainable Poetry är ett initiativ som ökar möjligheten för barn och unga att lära sig om om barns rättigheter och i synnerhet bli stärkta i sin rätt att göra sina röster hörda och bli medskapare i viktiga frågor som rör deras samtid och framtid.

I samband med att barnkonventionen blivit svensk lag 2020 innebär det en ökad skyldighet och möjlighet för lärare att arbeta med barnkonventionen i utbildningen och i undervisningen. Det innebär också en ökad skyldighet och möjlighet för kommuner att sätta barns och ungas rättigheter i fokus och involvera dem i viktiga frågor och beslutsfattande.

Sustainable Poetry är ett exempel på hur pedagogisk personal och omgivande samhällsaktörer kan arbeta med barnkonventionen på ett meningsfullt, kunskapande och medskapande sätt som gör skillnad för barn och unga och vår gemensamma framtid på hållbar väg.

Bild: Barnombudsmannen. Laddas ner här: Affisch om barnkonventionen