När eleverna ges möjlighet och stimuleras att använda sina varierade språkfärdigheter i skolarbetet blir den språkliga mångfalden en tillgång.

Åsa Wedin (Wedin, Å. (Red.) Språklig mångfald i klassrummet, s. 9)

Språkligt tillgänglig undervisning som är språkutvecklande för alla

I projektet utforskas nya vägar för att skapa en språkligt tillgänglig undervisning som är språkutvecklande för alla elever och då blir begreppen literacy och sårbarhet centralt. Att uppmärksamma svårigheter och den sårbarhet som uppstår i mötet mellan eleven, pedagogik och språket är viktigt och därmed försöka utforska nya vägar till språkutvecklande möjligheter. Poesi är en sådan möjlighet – en tillåtande form som ger barn och unga upplevelsen av att få lyckas, att få utforska, experimentera och leka med språket och orden bortom rätt och fel.

Flerspråkig undervisning

I texten Agentskap och handlingsutrymme – ett kritiskt förhållningssätt till texter i skola och samhälle av Qarin Franker (Göteborgs universitet) betonas vikten av en undervisning som ger eleverna möjlighet att utveckla förmågan att kritiskt förhålla sig till såväl skolans som samhällets texter. Franker argumenterar för en multimodal och mångsidig undervisning som bygger upp elevernas “självförtroende och utvecklar deras agentskap, dvs. känsla av att själv kunna ta initiativ och påverka. För att lyckas med det behöver undervisningen ge eleverna ett handlingsutrymme, genom att göra dem delaktiga i sin egen och samhällets förändring (s.1). I projektet tar vi oss an denna utmaning och utforskar nya sätt att arbeta för att ta till vara elevernas språkliga repertoarer som en resurs i undervisningen.

Projektsidans syfte är att öppna upp för en digital mötesplats där inspirerande exempel som kan testas, skalas upp, vidareutvecklas av pedagoger/lärare i olika förskolor och skolor delas (se kategorier i bloggen). Framgångsrika undervisningsexempel kan på så sätt växlas upp i större omfattning – så att de når utanför ett klassrum, en skola, en kommun osv. Det handlar inte om att kopiera och sprida färdiga lektionsplaneringar utan om att inspireras av undervisningsexempel, anpassa utifrån lokala förutsättningar, vidareutveckla/skala upp, vilket är ett sätt att själv bli “ägare” av insatsen som prövas i undervisningen. Här blir det pedagogen/ lärarens sätt att tänka och agera som står i fokus – ett mer hållbart sätt än att bara “testa något nytt” som någon annan skapat och sedan återgå till det ursprungliga när det är gjort. (jfr. Coburn, 2003; Håkansson & Sundberg, 2018) I projektet utforskar således pedagoger och lärare hur man kan gå bortom den traditionella uppdelningen av språkförmågor och öppna upp för flerspråkiga praktiker där flera språk används som undervisningsverktyg.

Förhållningssätt och undervisningsstrategier – som kopplas till forskning

Jim Cummins, ledande forskare inom flerspråkig undervisning, lyfter bland annat fram flerspråkiga projektarbeten som ett sätt att designa undervisning med “flerspråkiga glasögon” på. Han nämner poesi som en “fantastisk språkgenre” som ger nyanlända och flerspråkiga elever möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer.

Poesi ger eleverna chans att förmedla djupare mening med relativt få ord. De skulle först kunna skriva på svenska eller på sitt modersmål, beroende på hur bekväma de är med dem. Sedan kan de översätta från ett språk till ett annat, kanske i samarbete med andra elever som talar samma språk.

Cummins, J (2017) Flerspråkiga elever – Effektiv undervisning i en utmanande tid

Gárcia & Wei (2018) lyfter fram samskapande i projekt och translanguaging i undervisningen som värdefullt och skriver att “lärare som använder translanguaging som pedagogik deltar som en som också är inbegripen i en lärandeprocess” (s.135). Elevers möjligheter att använda hela sin språkliga repertoar i undervisningen ökar deltagandet och att många röster frigörs och blir hörda. De röster, som i ett enspråkigt rum skulle tystas, bejakas och blir en resurs i en undervisningen som präglas av språklig mångfald.

Även Bruce, B. Red. (2020) lyfter fram möjligheterna med transspråkande i undervisningen – som ett sätt att optimera möjlighetskartan […] lyssna, berätta, samtala, diskutera, läsa, skriva…på många olika språk och i många olika sammanhang (s. 234).

Vikten av ledare som stödjer samskapandet och växlar upp i större skala

Rektors ledarskap har förstås en viktig funktion i sammanhanget och det är att vara närvarande, identifiera och bygga in dessa nya initiativ som lärare skapar och skala upp/växla upp dessa i organisationen. Det handlar om att skapa förutsättningar för pedagoger och lärare att engagera sig i gemensamma komplexa utmaningar och pröva nya sätt att arbeta, lära av och med varandra för att utveckla undervisning som är språkligt tillgänglig och språk- och kunskapsutvecklande för alla.

I följande två filmklipp berättar pedagoger, lärare och skolbibliotekarier om sina erfarenheter:

Trelleborgs kommunPoesifestivalen i Trelleborg 2019

Forshaga kommun Hållbar julkalender av elever på språkintroduktion på Forshaga Akademin

Lästips!

Bruce, B. Red. (2020) Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning

Cummins, J (2017) Flerspråkiga elever – Effektiv undervisning i en utmanande tid

Franker, Q. (2018) Agentskap och handlingsutrymme – ett kritiskt förhållningssätt till texter i skola och samhälle. Ingår i Skolverkets modul för kollegialt lärande Nyanländas språkutveckling

Gárcia, O & Wei, L (2018) Translanguaging – Flerspråkighet som resurs i lärandet

Wedin, Å. Red. (2017) Språklig mångfald i klassrummet