Skolverkets två moduler vänder sig till arbetslag och lärare som vill närma sig området från ett ämnesövergripande perspektiv. Modulerna belyser de didaktiska frågorna; varför behövs en undervisning för hållbar utveckling, vad ska undervisningen innehålla samt hur ska den organiseras?

Bild: Skolverket, Lärportalen

Modul för grundskolan – Hållbar utveckling, årskurs 7-9

Modul för gymnasiet – Hållbar utveckling, gymnasiet

Modulerna tar upp det allra viktigaste uppdrag skolan har att hantera, – att undervisa för hållbar utveckling. I samhällsdebatten i stort florerar dock ofta en något förenklad bild av vad det skulle kunna innebära att undervisa om dessa frågor. – Bara eleverna delges relevanta fakta om sammanhangen, så kommer de socialiseras till adekvata beteenden. Men, skolan har även ett demokratiskt uppdrag, och ut- ”bildade” är de medborgare som på ett övervägt sätt kan använda sig av såväl kunskap sometiska avvägningar för att i stort och smått delta i beslutsfattanden om vår gemensamma framtid. Och det är i avvägningen mellan båda dessa uppdrag den mest framgångsrika undervisningen formas.

Skolverket

Fristorp & Johansson (red.) 2015. Professionellt lärande i förskolan med utgångspunkt i hållbar utveckling.

Utbyten.se/Den Globala Skolan – Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola.

Naturskyddsföreningen – Hållbar utveckling i skolan. Vi måste snabba på!