Främja livslångt lärande för alla

Ett samskapande ekosystem för lärande

De globala målen för hållbar utveckling är världens gemensamma agenda för att samskapa framtiden på hållbar väg. Civilsamhället, offentlig sektor, näringslivet och politiken är gemensamt ansvariga för genomförandet av agendan, vilket öppnar upp för fantastiska möjligheter och utmaningar!

Utbildning och lärande är en nyckel för hållbar utveckling

Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och att främja livslångt lärande för alla och delmål 4.7 handlar utbildningens roll för en hållbar utveckling. Sustainable Poetry möjliggör för ett kreativt samskapande mellan skolan och olika samhällsaktörer, vilket sker genom dynamiska processer där alla medskapare kan lära av och med varandra. Kontakta oss om ni vill vara med och bidra till projektets långsiktiga utveckling – främjandet av ett livslångt lärande för alla och samskapandet av en hållbar samhällsutveckling.

Exempel på samarbeten mellan förskolan/skolan och närsamhället

Hälsofrämjande poesivandringar i staden – samarbete mellan skolan och näringslivet

Poesi för hälsa och välbefinnande – samverkan mellan skolan och arbetslivet

Barns och ungas röster och medskapande i kommunens utvecklingsarbete

Barnens konstkalender – Sköna Trelleborgs 100 års jubileum – Samverkan mellan skolan och föreningslivet

Att vara delaktig och att ha inflytande har stor betydelse för en persons utveckling. Möjlighet att kunna påverka ger ett större självförtroende och en känsla av att man som människa är värd något, att man har en åsikt att tillföra och att det går att förändra. Att vara delaktig ger också en känsla av att bli tagen i anspråk och av att vara respekterad. Detta är inte minst viktigt i barn- och ungdomsåren.

Barnombudsmannen