Samverkan skola-arbetsliv och omgivande samhälle

Projektet bygger på samskapande processer och dialog utifrån ett holistiskt perspektiv.