Att skapa en värld av poesi – Projektets syfte, mål och genomförande

En hållbar värld där alla barn och unga blir sedda, inkluderas i gemensamma lärupplevelser, kan läsa, uttrycka sig och ha förutsättningar att utvecklas till aktiva samhällsmedborgare. 

Sustainable Poetry är ett globalt samskapande språk- och kunskapsutvecklande projekt som lyfter barns- och ungas röster för en hållbar framtid, ger hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolan och stärker genomförandet av Agenda 2030.

Projektets bärande idé bygger på ett normkritiskt- och demokratiskt perspektiv där alla barn och unga, oavsett förutsättningar och behov, ges möjlighet att utveckla 21st Century Competencies; kompetenser som kännetecknar bildade omsorgsfulla medborgare som är trygga i sig själva, kan styra sitt eget lärande och vill bli aktiva medskapare i samhällsutvecklingen. Ett betydande inslag i projektet är alla människors lika värde, barns rättigheter och vårt gemensamma fokus på att värna om yttrandefriheten.

Samskapande (Co-Creation) visar vägen mot en hållbar framtid

Genom ett digitalt och kreativt samskapande frambringas en global arena för barn och unga att göra sina röster hörda kring viktiga samhällsfrågor som berör såväl nutid som framtid. Olika perspektiv knyts ihop genom poesi sammanlänkat med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Projektet bygger på ett helhetsinriktat perspektiv med världens gemensamma vision för en hållbar utveckling i grunden. Genom att arbeta ämnesövergripande verkar vi tillsammans för alla barns och ungas möjlighet till att använda språk och kunskaper i meningsfulla och berikande lärsituationer, i eget skapande och medskapande i kulturlivet. Tillsammans omsätter vi nya idéer till handling för att skapa ett verkligt, lustfyllt och meningsfullt lärande med barn och unga som medskapare genom hela processen. Projektet är tillika en läsfrämjande satsning för barn och unga.

Critical Literacy – Barns och ungas röster för en hållbar framtid

I kreativa lärmiljöer ges således barn och unga möjlighet att utveckla den kommunikativa förmågan, interkulturell medvetenhet, kulturella uttrycksformer, kritiskt tänkande, kreativitet, samarbete och digital kompetens, vilket alla är nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Genom ett kritiskt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ger vi barn och unga möjlighet att inte bara läsa och skriva om världen utan också bli aktiva, kritiska medskapare till en annorlunda och hållbar värld.

Leave no one behind – Alla behövs för att målen ska bli verklighet

Sustainable Poetry är samstämmigt med andemeningen i Agenda 2030, vilket innebär att ingen ska lämnas utanför. Löftet har ett särskilt fokus på de som lever i störst utsatthet. Målen i Agenda 2030 handlar bland annat om att utrota fattigdom, minska ojämlikheter, bekämpa klimatförändringar och säkerställa en fredlig och inkluderande värld. För att vi ska lyckas behöver således alla vara med! Bli medskapare du också! Läs mer om hur det går till.