Poetisk “nudging” – för en renare och tryggare stad

Kan poesi förändra världen? Det var en fråga elever på Söderslättsgymnasiet och barnen på Gertrudsgårdens förskola i Trelleborg fick utforska genom att bli medskapare i kommunens miljöarbete för en renare och tryggare stad.

Hur kan det omgivande samhället bidra och inspirera till lärande? Hur kan lärande i förskolan och skolan bidra till att göra skillnad i det omgivande samhället? Hur kan barn och unga bli medskapare i frågor som är viktiga i deras och liv och framtid? Det är några fler frågor som utforskas i projektet “Visionen om ett fimpfritt Trelleborg 2030” – där kommunen bjudit in barn och unga till samskapandet av en renare och tryggare stad. “2030 ska Trelleborgs kommuns gator och torg vara helt rena från fimpar och snus”.

Genom poetisk “nudging” får rökare och snusare “lätt att göra rätt” och därmed bidra till att Trelleborg blir en renare och tryggare stad fri från fimpar och snus på marken och i havet. I samband med poesifestivalen i Trelleborg 2022 placerades 30 poetiska askkoppar ut i stadskärnan. Dikterna som finns på askkopparna är skapade av elever på Söderslättsgymnasiet inom ramen för deras studier i svenska.

Illustration: Nikki Schmidt

Ett projekt där barn och unga är med och förändrar lokalsamhället i hållbar riktning

“Fler än någonsin tycker att nedskräpningen skapar otrivsel och ser fult ut, men att minska nedskräpningen i hav, vattendrag och på stränder är det som flest svenskar tycker är viktigast. ” – Ur Skräprapporten 2024 – av Håll Sverige Rent

Inom tema renare och tryggare städer, med bland annat fokus på skräp ur ett trygghetsperspektiv har elever, från olika programinriktningar, på Söderslättsgymnasiet och barn på Gertrudsgårdens förskola i Trelleborg engagerats i kommunens strategiska miljöarbete. De har fått inblick i hur Trelleborgs kommun arbetar för en bättre miljö som ska göra det lättare för trelleborgarna att göra rätt och bidra till en renare och tryggare stad.

Inom ramen för utbildningen har eleverna i gymnasiet ökat kunskaperna om nedskräpning och dess konsekvenser, bland annat via material från Håll Sverige Rent. De har dels läst olika texter och samtalat, dels lyssnat till kommunens sakkunniga som förmedlat fakta inom följande områden: nedskräpning och miljögifter, ANDTS ( i det här sammanhanget rökning och snusning) samt trygghetsarbete i staden (Tryggare Trelleborg) och dels genom konkreta exempel i olika kommuner har de utforskat vad “nudging” innebär och hur det kan användas som ett verktyg för att främja ett önskvärt beteende. I detta sammanhang blev kritiskt tänkande en viktig del. Vilka möjligheter och risker finns med att använda “nudging” som verktyg? En viktig del i lärande för hållbar utveckling är det kritiska förhållningssättet och elevernas självständiga tänkande.

Skräpkunskaper och poesi med kraft att förändra

Som en del i svenskundervisningen, som genomsyras av lärande för hållbar utveckling, utforskade eleverna poesi som uttrycksform. Genom samverkan mellan kulturföreningen Sustainable Poetry, läraren Maria Glawe och den prisade haikupoeten Anna Maris fick eleverna i gymnasiet uppleva ett författarbesök med kreativ poesiworkshop. I workshopen hämtades inspiration från Anna Maris diktskapande.

Utifrån nya lärandeupplevelser inom poesi och i synnerhet haiku (japansk kortdikt) samt hållbarhet har eleverna således skrivit egna dikter (fri haiku). I skrivprocessen utgick eleverna från “skräpkunskaperna” de tillägnat sig inom temat. De fick först skriva i grupp och sedan individuellt. De individuella dikterna (30 st) delades därefter digitalt med Anna Maris som lämnade vägledande respons. De fick på så vis en möjlighet att tänka kring sina dikter på nytt och eventuellt bearbeta innan “skarpt läge.” Det var även möjligt för eleverna att läsa och ge respons på varandras dikter. Att få skriva dikter för verkliga mottagare fick fart på elevernas motivation och engagemang. Dessutom var det språkutvecklande eftersom de fick experimentera med orden och väga dessa på en “guldvåg” som poeterna gör. En av eleverna sammanfattade det hela så bra; “Tänk att så många ska läsa våra dikter. Då är det bra att göra det där lilla extra.”

Deras ord och röster får genom det här projektet ta plats i det omgivande samhället och signalerar att barn och unga är viktiga medskapare till en hållbar framtid. Det får stor betydelse för barns och ungas möjlighet till att utforska och tänka om hållbarhet samt utveckla handlingskompetens kring viktiga frågor som rör deras liv och vår gemensamma framtid på hållbar väg.

Kreativt samskapande mellan förskola och gymnasieskola

Barnen i förskolan fick därefter lyssna till gymnasieelevernas dikter och skapa konstverk utifrån dikterna. Barnen hade god “skräpkunskap” och var väl insatta i nedskräpningens konsekvenser genom ett pågående utforskande lärande i det omgivande samhället. Förskolan är certifierade med Grön Flagg, vilket ger barnen “fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt samtidigt som man arbetar med läroplanen” (GRÖN FLAGG – Handbok för förskolan 2022 – Håll Sverige rent, s. 2) Gymnasieelevernas dikter och barnens konstverk har sedan legat till grund för illustratören Nikki Schmidts arbete och motiv som pryder askkopparna. Sedan invigningen i samband med Poesifestivalen och Trelleborgs första Framtids- och innovationsdag 2022 är askkopparna väl synliga inslag i gatubilden i centrum.

Barnens konstverk inspirerar till motivet på askkoppen. Bilder: Privat

Viktigt på riktigt – fler askkoppar efterfrågas i kommunen

Poetisk nudging och medborgarnas handling gör skillnad i Trelleborg. Askkopparna fylls med fimpar och snus istället för att slängas på gatorna och förgifta vår natur. Nu satsar kommunen ytterligare för att minska mängden fimpar och snus i stadsmiljön genom att sätta upp 30 nya askoppar på olika platser. Askkopparna efterfrågas av såväl medborgare som näringsidkare i kommunen. I samband med Hållbarhetsdagen den 20 september 2023 (fortsättning på Framtids- och innovationsdagen) invigdes de nya askkopparna.

Bilder: Citysamverkan, Trelleborg.

Samskapande mellan förskola och skola och aktörer i det omgivande samhället

Samverkan med aktörer i det omgivande samhället gör utbildningen mer relevant, vilket stärker både elevernas förståelse och samhällsengagemang. Kunskaper och handlingskompetens utvecklas inom ramen för ett verkligt projekt som gör skillnad på riktigt. Genom samverkan med kommunens experter har det varit möjligt för eleverna att ta del av kraftfull kunskap. Deras lärande har också kopplats till kommunens lokala hållbarhetsarbete med fokus på att omsätta barnkonventionen i praktisk handling. På köpet har också eleverna fått möjlighet att få syn på en rad olika arbetsmöjligheter efter skolan. I projektet har det således pågått en dynamisk samverkan mellan Bildningsförvaltningen (förskola och skola) Kulturföreningen Sustainable Poetry, det lokala näringslivet genom Citysamverkan Trelleborg, Kultur- och fritidsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska serviceförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen.

Bilder: Privat

Läs mer:

De vill få trelleborgarna att fimpa rätt – Trelleborgs Allehanda

Poesi ska få rökare att fimpa rätt – SVT

Fimpa rätt med poesi av Håll Sverige Rent.

Hur gör man i andra kommuner? Läs rapporten: Nudgeguide för minskad nedskräpning av fimpar och snusprillor av Håll Sverige Rent.

Läs även Skräprapporten 2024 – av Håll Sverige Rent.