Ömsesidighet

I samband med den internationella demokratidagen den 15 september presenterades läsårets poesiutmaning. Läsårets tema är Ömsesidighet – lärande, hälsa och välbefinnande som drivkraft för hållbar samhällsutveckling, vilket handlar om att lyfta fram barns och ungas perspektiv på lärande, hälsa och välbefinnande i hållbara städer och samhällen.

Barns och ungas rättigheter hänger tydligt ihop med arbetet för ett mer hållbart samhälle. Genom poesiutmaningen kan vi engagera barn och unga i frågor som exempelvis: Hur vill de att deras stad eller landsbygd ska utvecklas för att bli inkluderande, trygg och hälsofrämjande? Hur ser en god livsmiljö ut? Hur skapar vi trygga och stimulerande lärmiljöer för alla i förskolan och skolan? Vilka tankar har barn och unga om hur ett gott liv kan skapas inom planetens gränser?

Öka kunskaperna – Barn och unga utforskar FN:17 globala mål för hållbar utveckling.

Skapa poesi – Barn och unga engageras i kreativt poesiskapande. Skapa dikter på olika sätt och på flera språk.

Bidra till poesiantologin – Skicka in bidrag till juryn mellan perioden 1-31 januari.

Delta i firandet av Världspoesidagen – Barn och unga skapar en poesutställning, deltar i POP UP POETRY, poesifestival, poesivandring eller något annat.

Forskning visar entydigt att det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. När barn och unga mår bra är det lättare att lära sig och när barn och unga lär sig stimuleras välmående. Lärande och hälsa går således hand i hand (Skolverket (2019) Hälsa för lärande – Lärande för hälsa).  I mål 3 i Agenda 2030 framgår även hälsans betydelse för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Ta del av inspirationsfilmen som är skapad speciellt för läsårets tema och som riktar sig till pedagoger, lärare, bibliotekarier med flera som arbetar för att alla barn och unga ska få de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. I filmen möter ni Germund Sellgren, författare och utbildare inom lärande för hållbar utveckling samt tidigare projektkoordinatör på Världsnaturfonden WWF.