Poesiutmaningen 2022/2023

Ömsesidighet – Läsåret 2022/2023

Läsårets tema är Ömsesidighet – lärande, hälsa och välbefinnande som drivkraft för hållbar samhällsutveckling och handlar om att lyfta fram barns och ungas perspektiv på lärande, hälsa och välbefinnande i samskapandet av hållbara städer och samhällen. Barns och ungas rättigheter hänger tydligt ihop med arbetet för ett mer hållbart samhälle. Genom poesiutmaningen kan vi engagera barn och unga i frågor som berör deras liv såväl här och nu som i framtiden. Vad är god hälsa för barn och unga? Hur vill de att deras stad eller landsbygd ska utvecklas för att bli inkluderande, trygg och hälsofrämjande? Hur ser en god livsmiljö ut? Hur skapar vi trygga och stimulerande lärmiljöer för alla i förskolan och skolan? Hur skapar vi en meningsfull fritid? Vilka tankar har barn och unga om hur ett gott liv kan skapas inom planetens gränser?

Hur går det till?

Designa en utmanande och berikande undervisning där ni presenterar poesiutmaningen och utforskar FN:17 globala mål för hållbar utveckling – med extra fokus på mål 3 som handlar om hälsa och välbefinnande, mål 4 som handlar om god utbildning och mål 11 som handlar om hållbara städer och samhällen. Skapa därefter utrymme för kreativt poesiskapande. Synliggör möjligheten att skapa dikter på många olika sätt (lyft fram multimodala uttryckssätt) och på flera olika språk (lyft fram betydelsen av språklig mångfald).

Visa också möjligheten att bidra till samskapandet av årets poesiantologi. Det är barn och unga som på egen hand skickar in sina bidrag till juryn mellan perioden 1-31 januari.

Planera också för att delta i firandet av Världspoesidagen den 21 mars där alla dikter som skapats får möta verkliga mottagare utanför klassrummet. Ni vill kanske skapa en poesiutställning på skolan, arrangera Poetry Slam- tävling, poesifestival, poesivandringar i staden eller något annat spännande. Delta också gärna aktiviteten POP UP POETRY som kopplar samman alla medskapare i ett digitalt samskapande under Världspoesidagen. Den går ut på att läsa och dela poesi i digitala och sociala medier – att lyfta barns och ungas röster för en hållbar framtid.

Få med hela förskolan/skolan på det hälsofrämjande och kunskapshöjande poesiäventyret!

Forskning visar entydigt att det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. När barn och unga mår bra är det lättare att lära sig och när barn och unga lär sig stimuleras välmående. Lärande och hälsa går således hand i hand (Skolverket (2019) Hälsa för lärande – Lärande för hälsa).  I mål 3 i Agenda 2030 framgår även hälsans betydelse för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Genom poesiutmaningen kan vi knyta elevhälsans arbete nära undervisningen i olika ämnen och därmed arbeta framgångsrikt med skolans dubbla uppdrag tillsammans med barn och unga som aktiva medskapare (värdegrunds- och kunskapsuppdraget).

Inspiration för undervisningen

  • Ladda ner läsårets affisch och sätt upp den på exempelvis förskolan/skolan/fritidsgården eller på annan plats där barn och unga möts: Poesiutmaningen 2023
  • Lyssna också till inspirationsfilmen som är skapad speciellt för läsårets tema och som riktar sig till pedagoger, lärare, bibliotekarier med flera som arbetar för att barn och unga ska få de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. I filmen möter ni Germund Sellgren, författare och utbildare inom lärande för hållbar utveckling samt tidigare projektkoordinatör på Världsnaturfonden WWF.
  • Håll också utkik på projektsidans flöde – där delas också inspiration för undervisningen, likaså i projektets Facebook-grupp.