Sustainable Poetry

Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Hur kan man använda poesi för att lära barn och unga om hållbar utveckling?

Sustainable Poetry handlar om att använda poesi för att lära barn och unga om hållbar utveckling och inkludera dem i demokratiska lärprocesser där deras röster når långt utanför klassrummets väggar i syfte att bli hörda för en hållbar framtid. Antologin Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman i barn- och ungdomslitteratur av Corina Löwe och Åsa Nilsson Skåve (red.) lyfter bland annat fram “den komplexa och mångtydiga poesin” som ett välfungerande sätt att närma sig hållbarhetsfrågor.

I bokens första kapitel “Didaktik, estetik, antropocentrism” – ekopoesi för barn” delar Emma Tornberg med sig av hur vi genom poesi kan lära barn och unga om de hotande klimatförändringarna. När det inte fungerar så väl med pekpinnar, hittar vi en väg genom poesin. Den talar till våra hjärtan, frambringar starka känslor och erbjuder samtidigt inga enkla svar. Läsaren äger tolkningsföreträdet och kan känna efter som hen vill eller som det förmedlas i boken;

Kanske kan därför den komplexa och mångtydiga poesin fungera väl: en typ av litteratur som inte skriver sin läsare på näsan, som kan frammana starka känslor inför ett tema samtidigt som den kan upplysa om sakförhållanden, som kan möta sin läsare där hen är och låta hen själv ta till sig det som är viktigast för just hen: en källa att ösa ur men inte att drunkna i.

sid. 21

Kapitlet berör ekopoesi med exempel ur Ingrid Sjöstrands och Ulf Starks verk. Ekopoesi kan kortfattat beskrivas som “poesi som intar en estetisk hållning till miljöfrågorna”. Fältet ekokritik lyfts fram, därefter aktivism som didaktik och slutligen några diktanalyser som kan inspirera. Kapitlet berör också det viktiga barnperspektivet som är centralt i Sustainable Poetry, dvs. att minska ojämlikheten i barnlitteraturen. Det är vuxna som skriver för barn; “den som har makten skriver åt den maktlösa” (sid. 20). De diktanalyser som lyfts fram är intressanta att ta del av och kan inspirera lärare till undervisningsupplägg med givande samtal med barn och unga om människans relation till djur och natur samt om hur vi kan ta ett gemensamt ansvar för vår gemensamma framtid. Som det förmedlas i boken är det viktigt att hjälpa barnen och eleverna att tolka och samtala om budskap och dikternas olika lager.

Förutom ekopoesi så finns det andra spännande berättelser och genrer att utforska i boken. En bärande idé är att designa en undervisning som fördjupar elevernas kunskaper om hållbar utveckling samtidigt som estetiska upplevelser som bearbetas i ett samskapande perspektiv erbjuds. Att ta del av berättelser är ett givet inslag i ämnet svenska, men öppnar också upp för ämnesövergripande samarbeten. Ekologi i dramatiken, bilderboken som läromedel, matmotiv i framtidsskildringar, glokalitet, naturvetenskaplig kunskap och litteraturundervisning och mycket mer. Boken är inspirerande och ger många intressanta uppslag som utgångspunkt för att skapa hållbar poesi tillsammans med barn och unga.

Genom berättelser formar vi vår förståelse för världen och skapar sammanhang och framtidsvisioner.

sid. 9

Sustainable Poetry – poeter firades i Mullsjö!

Det var så högtidligt och fint idag. Hela årskurs 2 ABC i Mullsjö samlades utomhus för att dela ut diplom till Eman och alla eleverna som deltog i Sustainable Poetrys poesifestival och tävling 2021.

Vårvinden lekte med ballongerna medan barnen sjöng Vår på Saltkråkan. Alla elevers dikter var uppsatta på fönsterrutorna så att alla kunde se och läsa. Under hela samlingen höll två barn den fina boken “Två av allt” av Rose och Rebecka Lagercrantz. Två av allt är grunden till de tankar som tillsammans med kunskap om de 17 globala målen, med fokus på nr 16, mynnade ut i elevernas dikter. Två av allt handlar om en stark vänskap i en svår tid, andra världskriget. Om Förintelsen. Om antisemitism. Om det som aldrig får glömmas. Om människors lika värde. Inspiration till undervisning som har lett fram till elevernas dikter har vi fått från läraren, författaren och handledaren Anne-Marie Körling. 

Vår rektor Carina Irvefors och skoladministratören Malin Ingwall kom till vår samling. Carina grattade alla barnen till fina dikter och gav Eman en blombukett som grattis till att hon skrev en av 17 bidrag som vann poesitävlingen, 2021. Hurra så fantastiskt roligt! Vilken härlig fest det blev!  Eman högläste sin dikt, både på svenska och arabiska. Modersmålsläraren Narimane Elkari deltog också. Hon är en stor del i Emans framgång, att kunna uttrycka sig både på svenska och arabiska. Mycket värdefullt! 

Emans dikt blir ett av bidragen i e-poesiantologin “Drömmar för en hållbar framtid – av barn och unga”

Dagen jag fick reda på att Emans dikt vunnit pris, påminde mig om den dagen jag för första gången träffade Eman. Vilket inte var för länge sedan, endast 2 år sedan. Då kunde hon inte ett enda ord på svenska. Jag är glad, stolt och lycklig. När jag läste dikten kunde jag inte låta bli att fälla en tår. Den är fylld med känslor, samt blev till och med vackrare översatt till arabiska. När Eman läste upp den framför alla och fick ett diplom blev jag lika stolt över henne som jag hade blivit över mina barn. Jag vill även tacka hennes duktiga lärare, som hjälpte henne otroligt mycket. Samt vill jag önska henne en ljus framtid. 

Narimane Elkari, modersmålslärare i arabiska i Mullsjö Kommun 

Text och bilder: Anki Källman och Anneli Wahlsten, lärare i ABC-huset, åk 2, Mullsjö F-3.

Läs och lyssna vidare om undervisningen:

Poesi för en hållbar framtid – Mullsjö Kommun

Förintelsens minnesdag – Barnperspektivet

Det kommer att beröra oss alla

Silent Books som grund för poesiskapande

Silent Books är ordlösa böcker som blivit alltmer populära de senaste åren. Det är bildernas berättarkraft som sammanlänkar den kulturella och språkliga mångfalden.

Alla, oavsett modersmål, kan ta del av samma berättelser och utifrån samtal kring olika erfarenheter och tolkningar få syn på sina egna och andras tankar. Böckerna kan användas på många olika sätt, bland annat som grund för poesiskapande. I boken Skönlitteratur i värdegrundsarbetet av Jenny Edvardsson presenteras olika böcker som kan kopplas till hållbarhetsfrågor och värdegrundsarbetet som förväntas genomsyra all undervisning i skolan. Förutom Silent Books, exempelvis Ankomsten av Shaun Tan, Dörren av JiHyeon Lee och Hundpromenaden av Sven Nordqvist som uppmärksammas i slutet av boken, så finns tips på olika skönlitterära böcker indelade efter stadierna F-3, 4-6, 7-9 och gymnasiet.

Poetiska ingångar till värdegrundsarbetet

Edvardsson resonerar kring vad skönlitteraturen kan bidra med i undervisningen och hänvisar bland annat till läsforskaren Judith Langers tankar i Litterära föreställningsvärldar, 2005, sid. 17;

All litteratur, både de historier vi läser och de vi berättar, låter oss se människans potential. När den är som bäst är litteraturen intellektuellt provocerande samtidigt som den gör saker mer mänskliga, den låter oss se på tankar, tro och handlingar ur en mängd olika vinklar.

Sid. 23

Hon lyfter också den teoribildning som Sustainable Poetry bland annat vilar på, dvs. critical literacy, vilket innebär att inte bara läsa och skriva i traditionell mening utan om att ingå i en social praktik där det är möjligt att också uttrycka sig genom andra modaliteter och medier. Perspektivet riktar dessutom fokus på att utveckla elevernas kritiska blick genom att synliggöra sociokulturella faktorer som makt, kön, klass, etnicitet, funktionsvariation etc. Syftet är dels att utveckla elevernas omvärldsförståelse, dels att stärka deras kritiska förhållningssätt till olika beskrivningar av världen och dels att möjliggöra för deras röster att höras (se Edvardsson, 2020; Janks, 2010; Bergöö & Jönsson, 2012). I boken finns Janks fem begrepp som stöd för lärares planering av undervisning förklarade. Design handlar om elevernas skapande. Edvardsson skriver;

Som lärare har man ett ansvar att alla elever kan göra sin röst hörd. Design är nära förknippat med re- och dekonstruktion.

sid. 39

Genom ett medskapande i Sustainable Poetry och arbetet med poesi och hållbarhet i undervisningen får eleverna verktyg och strategier för att analysera och rekonstruera texter samt även dekonstruera texter efter nya mönster. De ges också möjligheter att skapa texter som bygger på olika modaliteter samt skapande utifrån helt andra uttryck. Bland annat genom att inkludera Silent Books i undervisningen kan elevernas nyfikenhet väckas för att kritiskt analysera bilder. Det är något Edvardsson betonar som viktigare än någonsin eftersom bildflödet är så stort i vårt samhälle. Att vara visuellt läskunnig är en en betydande medborgerlig grundkompetens, så skolan har ett viktigt uppdrag att möjliggöra för denna kompetens att utvecklas genom hela skoltiden;

I bilder kan man signalera makt, brist på makt, avstånd, närhet, utanförskap, gemenskap och så vidare och läser man bilder okritiskt låter man bara rådande normer stå oemotsagda. Det vill vi inte.

sid. 128

Lyssna till Jenny Edvardsson som berättar hur Silent Books kan användas som utgångspunkt för poesiskapande tillsammans med eleverna. Kanske vill eleverna med avstamp i värdegrundsfrågorna och skönlitteraturen dela sina tankar och idéer om demokratins utveckling och framtid? Mer information om poesiutmnaingen finns här: Tankar om demokratins framtid – av 100 barn och unga. Alla kan vara med – förskola, grundskola och gymnasium.

Läs mer:

Bergöö, K & Jänsson, K (2012). Glädjen i att förstå. Språk och textarbete med barn. Lund: Studentlitteratur.

Edvardsson, J (2020). Skönlitteratur i värdegrundsarbetet. Lund: Studentlitteratur.

Janks, H (2010). Literacy and power. London: Routledge.

Sida 2 av 133

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén