#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin

Sida 2 av 29

Nu ökar vi takten för att nå de globala målen

Jag har skrivit en egen dikt som handlar om de globala målen som är satta fram till år 2030. Det måste till en förändring för att vi ska få en ljusare framtid på jorden. Vi sätter alla våra ekologiska fotavtryck på vår jord. Vad kan du göra? Vad kan jag göra? Jag tror att vi alla kan och måste bidra till en hållbar utveckling. För att få en ljusare framtid för alla människor på denna jord. 

The World Poetry day – Världspoesidagen den 21 mars, ska vi tillsammans inspirera och uppmuntra till att läsa, skriva egna dikter och publicera.

Hannes

Hållbar framtid – av Hannes

Mina mål i livet där jag tar ingenting för givet.

Ett eget ansvar för ett fredligt samhälle vi alla bär.

Både här och där.

Vår hälsa och välbefinnande går hand i hand.

Så nu hoppas jag att vi klimatmålen ror i hamn.

Hållbar energi åt oss alla och att våra röster ska skalla.

Skallar för en jämställd värld.

Havet och vår marina skall blomstra och ingen skall gå hungrig eller utan skolgång.

Nej, nu ökar vi takten för att nå de 17 globala målen.

Vi tar upp jakten och behåller makten.

Makten och ansvaret för moder Jord.

Och framför allt mat på allas bord.

Jag hoppas att ni har fått lite inspiration genom min dikt om de globala målen. Det känns viktigt att vi alla pratar och diskutera kring vår framtid. En framtid där vi alla gör vårt bästa för att leva så miljövänligt som möjligt. Makthavarna har satt sina mål genom Parisavtalet så kan även vi. Du och jag. Vi kan skapa ett intresse genom att skriva egna dikter och sedan dela och sprida dessa dikter ut till världen via internet. Om du vill så kan ni också dela era dikter med oss på vår blogg. Det hade varit jättespännande.

Hannes

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen

På Söderslättsgymnasiet arbetar bibliotekarie Magdalena Ivarsson och bibliotekarieassistent Sten Ivarsson inkluderande med lärarna i undervisningen. De har för tredje året rad fått utmärkelsen “Skolbibliotek i världsklass.”

Kreativ lärmiljö i skolbiblioteket

I det kreativa skolbiblioteket (till skillnad från det traditionella bokrummet) erbjuds alla elever skapande aktiviteter. I projektet Sustainable Poetry, där skolbiblioteket är aktiva medskapare, erbjuds nya roliga sätt att närma sig poesi på exempelvis Black Out Poetry, Cut Out Poetry, Bokryggspoesi, färgbandspoesi, De sju dödssynderna och många fler moderna poesimetoder. Det finns också en skattkista fylld med poesiböcker att låna; allt från antikens Sapfo till instapoeten Rupi Kaur. Dessutom finns det fina poesiträdet där designat av Kenan som är medskapare i ungdomsgruppen Magora i Trelleborg. Dikterna är resultatet av ett samskapande mellan elever från olika gymnasieprogram, elever i grundskolan och barn i förskolan. I trädets rötter finns dikter som är skapade av kända poeter från olika tidsepoker.

Viktig pedagogisk samarbetspartner för lärare och elever

Tillsammans med lärare i olika ämnen och årskurser har de med sin värdefulla kompetens inspirerat både elever och lärare att skapa poesi för en hållbar framtid. De har således, utifrån ett inkluderande perspektiv, visat att poesi är för alla och att skolbiblioteket kan fungera som en kulturell drivkraft och en demokratisk mötesplats. Tiderna förändras och våra skolbibliotek hänger så klart med i den dynamiska förändringsprocessen. I Sustainable Poetry synliggörs ett exempel på hur skolbiblioteket kan knytas samman med lärarnas pedagogiska uppdrag för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Det tycker vi om! Så har jag (Maria Glawe) arbetat framgångsrikt sedan 2005, först i grundskolan och nu på gymnasiet. Det är således ett vinnande koncept att inkludera skolbiblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen.

Forskning visar att skolbiblioteket kan utgöra en betydelsefull pedagogisk resurs som bidrar till elevers lärande.

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs (2018) – Skolinspektionen

Trots viktiga forskningsresultat har det visat sig, i olika granskningar (se bland annat Skolinspektionen och Skolverket), att skolbiblioteken har svårt att bli en integrerad del av skolans pedagogiska arbete. Samarbetet är viktigt för att öka elevernas förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och för att utveckla kompetenser som behövs för att vara aktiva samhällsmedborgare som värnar om det demokratiska samhället (ibid). Genom ett medskapande i Sustainable Poetry kan broar byggas som öppnar upp för ett berikande samarbete mellan lärare, skolbibliotek och elever.

Läs mer om skolbiblioteket i världsklass: Mediateket utsett till skolbibliotek i Världsklass för tredje året i rad.

Besök också Magdalenas blogg för mer inspiration.

Poesi från vänskolan i Italien

Poesihälsning från Valentina och hennes elever på “Istituto d’istruzione Superiore Enzo Ferrari” i Chiaravalle C.le (Kalabrien, Italien). Valentina undervisar i engelska som andraspråk och eleverna deltar i skolan för jordbruk, mat och landsbygdsutveckling är mellan 14-18 år. Valentina är mycket entusiastisk över vårt samskapande i Sustainable Poetry, eftersom det gör eleverna medvetna om målen för hållbar utveckling. “Våra studenter är framtiden”, förmedlar Valentina.

Vi är så glada och stolta över ett väldigt inspirerande samarbete som vi ser fram emot att fortsätta med under kommande läsår. Nu har vi siktet inställt på en ny fantastisk poesifestival i samband med firandet av World Poetry Day 2020!

Vi firar Världspoesidagen tillsammans!
Eleverna skapar poesi tillsammans utifrån Black Out Poetry – metoden
Eleverna utforskar mål 14
Eleverna utforskar mål 13
Eleverna utforskar mål 6
Eleverna läser och genomför Cambridge Advance English

Poesi som språkutvecklande kraft

Poesin är en av de få uttrycksformer som är tillgänglig för alla och en kraft som ger styrka till förändring förmedlar poeten Mats Söderlund som uppmuntrar till att uppmärksamma den internationella poesidagen som infaller varje är den 21 mars. Dagen instiftades av Unesco (1999) för att stödja språklig mångfald genom poetiskt uttryck. Det är en dag då vi i synnerhet främjar läsning, kreativt skapande och undervisning av poesi.

I år gick startskottet för den årliga poesifestivalen i Trelleborg som bygger på ett dynamiskt samarbete mellan förskolan, grundskolan och gymnasiet med stöd av omgivande samhällsaktörer. Projektet Sustainable Poetry är en del av kommunens arbete för att genomföra Agenda 2030 och samtidigt en kraft för att stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling. I projektet inbjuds hela världen till ett globalt samskapande där barns och ungas röster för en hållbar framtid är i fokus. I filmen berättar lärare och skolbibliotekarier i Trelleborg om ett aktivt medskapande som bygger på jämlikhet, mångfald och tillgänglighet.

Så bryter vi den enspråkiga normen

“Kort sagt kommer det kulturella, språkliga och intellektuella kapitalet i våra samhällen att öka dramatiskt när vi slutar se barn med kulturella och språkliga olikheter som ‘ett problem som ska lösas’ och istället öppnar våra ögon för de språkliga, kulturella och intellektuella tillgångar de för med sig från sina hem till våra skolor och samhällen.”

Jim Cummins, professor i språkvetenskap och föregångare inom forskning kring flerspråkighet (Ur bokenSpråklig mångfald i Klassrummet)

Under lång tid har den språkliga normen i svensk skola varit enspråkig. Den normen utmanar vi genom ett globalt samskapande där olika språkliga resurser tas till vara och berikar i lärandet. I projektet Sustainable Poetry arbetar vi framgångsrikt med transspråkande (Translanguaging), vilket är en metod där elevernas flerspråkighet ses som en resurs i undervisningen och lärandet. I filmen om Trelleborgs första poesifestival, som arrangerades i samband med World Poetry Day, berättar Dagmara från grundskolan och Alice och Riitta från gymnasiet att de arbetat med flerspråkighet som resurs i lärandet. När eleverna skapat poesi har de således utgått från sitt starkaste språk och egna erfarenheter samtidigt som de utmanats i tänkandet kring komplexa hållbarhetsfrågor. Undervisningssekvenserna har gjort eleverna språkligt aktiva och genom autentiska mottagare har ett meningsfullt lärande skapats. Modersmålsläraren Dagmara Dosz Nyberg berättar om det värdefulla arbetet med transspråkande:

Flerspråkig kompetens, fantasi och kreativitet, intresse och engagemang skapar konstverk målat med ord och bilder. Eleverna bygger upp medvetenhet om hållbar utveckling samtidigt som de inspireras och inspirerar, reflekterar och välkomnar alla läsare in i en egen skönlitterär värld. Modersmål är elevernas styrka och identitet. Poesi är deras frihet.

Lärande för hållbar utveckling – från förskolan till gymnasiet utifrån ett inkluderande perspektiv

I en värld av växande kunskap, ökad internationalisering och migration och med en arbetsmarknad som blir allt öppnare, är språkkunskaper viktigare än någonsin förut för att värna den egna identiteten och för att kunna förstå och respektera andras identitet. Dessutom är språkkunskaper avgörande för samarbete och utveckling. Språk är möjlighet.

hansen, Wagner, Strömqvist & Uppstad (2010) Den flerspråkiga männsikan.

Projektet som inkluderar barn och unga, från förskolan till gymnasiet, i en lärande gemenskap stärker och utvecklar ett ämnesövergripande förhållningssätt där språkutvecklingen och hållbarhetsfrågorna är navet. Cecilia berättar i filmen att de arbetat med Sustainable Poetry i förskolan och därmed förenat språk- och kunskapsutvecklingen och värdegrundsuppdraget i det vardagliga arbetet.

Ytterligare ett viktigt perspektiv i projektet är samarbetet kring specialpedagogiken i förebyggande och hälsofrämjande syfte så att alla elever, utifrån olika förutsättningar och behov, kan bli medskapare och inkluderande i gemenskapen.

Inclusion is not bringing people into what already exists; it is making a new space, a better space for everyone.

Ett citat av George Dei, en i Kanada välkänd utbildningsforskare, antidiskriminerings- och likvärdighetsförespråkare (Ur inkludering och skolans kultur, Skolverkets modul Specialpedagogik

Skolbibliotek som pedagogisk resurs i undervisningen

I filmen berättar Sten och Magdalena om betydelsen av samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. I Sustainable Poetry arbetar vi inkluderande med skolbiblioteket som pedagogiska resurs i undervisningen; från förskolan till gymnasiet.

Skolbiblioteket har en utpekad roll i den reviderade läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet både när det gäller att stärka elevernas språkliga förmåga och den digitala kompetensen. Detta är viktigt för att öka elevernas förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Men också för att det är kompetenser och förmågor som behövs för att eleverna ska kunna vara aktiva samhällsmedborgare som värnar om det demokratiska samhället.

Skolverket

Globalt samskapande för en hållbar framtid – Digitaliseringen möjliggör den pedagogiska idén

Eftersom världen är mer sammankopplad än någonsin tidigare skapas möjligheter för ett dynamiskt globalt samarbete som stärker barns och ungas medskapande, kunskapande och meningsskapande. Sustainable Poetry utmanar genom att:

  • ge hållbarhetsfrågorna en central plats i skolans undervisning
  • koppla samman undervisningen med det omgivande samhället och bjuda in hela världen till ett kreativt samskapande där språklig och kulturell mångfald är i fokus
  • ge barn och unga en medskapande roll i undervisningen och en betydelsefull röst i skapandet av en hållbar framtid

Föreställ dig hur vi öppnar våra ögon, bekräftar de språkliga, kulturella och intellektuella tillgångar eleverna för med sig till undervisningen och hur vi genom samarbete skapar möjligheter för kreativt poesiskapande som bidrar till en hållbar framtid. Det frambringar, som poeten Mats Söderlund poängterar, en kraft som ger styrka till förändring. Välkommen att bli medskapare tillsammans med elever och kollegor! Inspirera och bli inspirerad #sustainablepoetry #Agenda2030 #WorldPoetryDay

Unga gör poesi för sin framtid – Trelleborgs Allehanda

Poesifestival med fokus på hållbar utveckling – Trelleborgs kommun

Poetisk torsdag väntar Trelleborgarna – Lokaltidningen

Unga höll poesimaraton – Trelleborgs Allehanda

Världspoesidagen med vikingar – Trelleborgs kommun

Sustainable Poetry gemenskapen växer

Genom ett globalt samskapande kan vi gemensamt bidra med tankar och idéer kring vår tids globala utmaningar och bli aktiva medskapare till en hållbar framtid.

Låt oss tillsammans göra världen lite bättre varje dag! #sustainablepoetry

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén