Kollegialt lärande – Om att tillsammans bygga professionella lärandegemenskaper

Undervisning och lärande för hållbar utveckling är ett utbildningsperspektiv som öppnar upp för en rad utmaningar i undervisningen. Genom ett medskapande i Sustainable Poetry är det möjligt för pedagoger, lärare, skolbibliotekarier med flera att engagera sig i en samskapande kultur som främjar kollegialt lärande, samarbete och stärker förbättringskapaciteter kring dessa gemensamma utmaningar i undervisningen.

En samskapande skolkultur kännetecknas av att lärare vill ta ett gemensamt ansvar för undervisningspraktiken, samarbeta med andra och utifrån ett normkritiskt förhållningssätt skapa förutsättningar för gemensamt skolutvecklingsarbete utifrån läroplanernas mål och elevernas resultat.

Vidare kännetecknas en samskapande kultur av att skolledningen skapar mötesplatser för lärare m. fl. att lära av och med varandra med ett gemensamt fokus på undervisningsutveckling. Skolledningen bidrar också till att stödja och skala upp framgångsrika undervisningsexempel i organisationen (Jfr. Liljenberg, M, 2018; Harris, A, 2018; Håkansson & Sundberg, 2018; Le Fevre m.fl. 2020; Dufour & Marzano, 2017).

I projektet inriktas det professionella lärandet kring utbildning och lärande för hållbar utveckling med förankring i mål 4, vilket innebär att senast 2030 Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Ett särskilt fokus inriktas mot delmål 4.7, som handlar om att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. Vi inriktar det undersökande och kollegiala samskapandet kring följande gemensamma utmaningar och möjligheter som finns i förskolan och skolan:

Undervisning och lärande för hållbar utveckling

I projektet utforskas gemensamt hur vi kan ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolans undervisning och hur vi kan koppla samman de komplexa frågorna med det omgivande samhället i syfte att berika barns och ungas lärande och möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Vi hjälps således åt att ta ett helhetsgrepp i undervisningen kring frågor som rör hållbar utveckling. Att arbeta med de globala målen som representation i undervisningen gör att vi arbetar med samma vision och mål som lärare och elever runt om i världen (se internationalisering i skolan). Sustainable Poetry ökar således möjligheten för barn och unga att lära sig om barns rättigheter och i synnerhet bli stärkta i sin rätt att göra sina röster hörda och bli medskapare i viktiga frågor som rör deras samtid och framtid. Läs mer: Lärande för hållbar utveckling

Språklig mångfald i undervisningen

Ord kan bekräfta och lyfta, men ord kan också kränka och förminska. Ord kan öppna dörren till gemenskap och ord kan stänga ute. Därmed har språket en central roll i den inkluderande skolan som bygger på lärande och kunskapsutveckling i gemenskap och samhörighet.

(Bruce, B. (Red.) Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning, s. 17.)

I projektet utforskar vi också hur en språkligt tillgänglig undervisning kan skapas med fokus på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som genomsyrar alla skolans ämnen. Det innebär en tillgänglig undervisning där elevernas olika erfarenheter och språkliga resurser tas till vara och ses som en tillgång. Det handlar bland annat om att eleverna ska ges möjligheter att utforska och använda språket i meningsfulla sammanhang där både inslag av utmaningar och stöttning finns. Språk och kunskap hänger ihop och poesi öppnar nya möjligheter för att utveckla såväl språk- som ämneskunskaper. Läs mer: Språklig mångfald i undervisningen

Poesi är en fantastiskt språkgenre som ger nyanlända elever möjlighet att uttrycka sina idéer. Poesi ger eleverna chans att förmedla djupare mening med relativt få ord.

Jim Cummins, världens ledande forskare om flerspråkig undervisning. (Cummins, J. (2017) Flerspråkiga elever – Effektiv undervisning i en utmanande tid, s 271)

Skolbiblioteket – en pedagogisk investering i undervisningen

Hur skolbiblioteket kan användas som en pedagogisk resurs i undervisningen och i elevernas lärande är ytterligare en utmaning och möjlighet som vi tillsammans utforskar i projektet. Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men skolbibliotekarien kan fungera som en samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna. (Skolverket, 2020. Organisera för skolbibliotek i undervisningen). Läs mer om hur vi genom samskapande i Sustainable Poetry kopplar ihop lärare och skolbibliotekarier som lär av och med varandra för att stärka undervisning och elevernas lärande: Skolbiblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen.

Internationalisering i skolan

Projektet öppnar dessutom upp för att skapa en internationell dimension i undervisningen där vi tillsammans främjar kreativt samskapande kring globala utmaningar. Genom ett internationellt perspektiv i undervisningen, via eTwinning, får eleverna syn på den egna verkligheten i ett globalt sammanhang. De knyter vänskapsband och förbereds för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för kulturell och språklig mångfald.

Lästips!

Dufour, R. & Marzano, R. (2017). Leda lärande i team – Hur skolchefer, skolledare och lärare kan förbättra elevers resultat. Studentlitteratur.

Glawe, M & Selander, S (2021) Innovativ design för lärande. Liber (Tillgänglig september 2021)

Harris, A. (2018). Distribuerat ledarskap – Perspektiv, förutsättningar och möjligheter. Studentlitteratur.

Håkansson & Sundberg (2018). Utmärkt ledarskap i skolan – Forskning om att leda för elevers måluppfyllelse. Natur & Kultur.

Le Fevre, D. Timperley, H. Twyford, K. Ell, F. (2020). Leda professionellt lärande – Utifrån adaptiv kompetens. Studentlitteratur.

Liljenberg, M. (2018). Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete – Lärares och skolledares praktik. Studentlitteratur.