I Trelleborgs kommun samarbetar förskola, grundskola och gymnasium utifrån bildningsförvaltningens vision för samtliga förskolor och skolor.

Trelleborg – En skolkommun att räkna med, mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar.

Visionen som kopplas till Sustainable Poetry länkas också samman med ett av kommunens prioriterade inriktningsmål för perioden 2020-2023; barns och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter: kommunen ska verka för att alla barn och unga stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.