Lokalt samskapande

I Trelleborgs kommun samskapar förskola, grundskola och gymnasium utifrån bildningsförvaltningens vision för samtliga förskolor och skolor.

Trelleborg – En skolkommun att räkna med, mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar.

Visionen som kopplas samman med Sustainable Poetry länkas också samman med ett av kommunens prioriterade inriktningsmål för perioden 2020-2023; barns och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter: kommunen ska verka för att alla barn och unga stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.

Det lokala samskapandet inom skolan sker också i nära samverkan med omgivande samhällsaktörer. Här följer några exempel som kommuner kan inspireras av och bli medskapare i:

Barns och ungas poesifestival

Hälsofrämjande poesivandringar

Kunskapshöjande poesiutställningar