Lokalt samskapande

I Trelleborgs kommun samarbetar förskolan, grundskolan och gymnasiet utifrån bildningsförvaltningens vision som är gemensam för alla.

Trelleborg – En skolkommun att räkna med

Mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar.

Visionen som kopplas till Sustainable Poetry länkas också samman med i synnerhet ett av kommunens prioriterade inriktningsmål för perioden 2020-2023; barns och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter: kommunen ska verka för att alla barn och unga stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.

Trelleborgs första poesifestival 2019 – Resultatet av ett lokalt samskapande mellan förskola, grundskola och gymnasium

Genom ett dynamiskt samskapande mellan barn och unga, pedagogisk personal i förskolan, grundskolan och gymnasiet, bibliotekarier, musiepedagoger och andra omgivande samhällsaktörer frambringades Trelleborgs första poesifestival. Den 21 mars i samband World Poetry Day öppnades dörrarna till den poetiska festivalen som innehöll poesiutställningar i olika hållbarhetsteman, spännande möten, kreativa workshops, poesitävling, poesimaraton på scen med mera. I filmen delar lärare, skolbibliotekarier och koordinator med sig av sina tankar kring arbetet med Sustainable Poetry och Trelleborgs första poesifestival.

Translanguaging – språklig mångfald berikar och bygger broar

I Sustainable Poetry utgår vi från tanken att flerspråkighet är en tillgång, både för individen, gruppen och skapandet av ett hållbart samhälle. Translanguaging innebär att lärare medvetet använder elevers flerspråkighet som resurs i undervisningen och på det sättet utvecklas elevernas språk, kunskaper och identitet. Genom att ta till vara på den språkliga och kulturella mångfald som finns bland både elever och pedagogisk personal har poesi på ett 20-tal olika språk skapats av barn och unga i Trelleborg.


”Kort sagt kommer det kulturella, språkliga och intellektuella kapitalet i våra samhällen att öka dramatiskt när vi slutar se barn med kulturella och språkliga olikheter som ’ett problem som ska lösas’ och i stället öppnar våra ögon för de /…/ tillgångar de för med sig.”

Jim Cummins, professor i språkvetenskap (Ur boken: Språklig mångfald i Klassrummet)