Professionella lärande gemenskaper – samskapande visar vägen

Projektet syftar även till att främja och stärka kollektivt lärande inom förskolan och skolan med syftet att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i undervisningen – med fokus på tillgänglighet, språklig mångfald och hälsa och välbefinnande. Genom ett dynamiskt samskapande mellan förskolor och skolor samt i samverkan med omgivande samhällsaktörer kan kommunernas arbete med tillgänglig utbildning och lärande för hållbar utveckling främjas och stärkas.

Kunskap från relevanta forskningsresultat ligger till grund för arbetet både gällande innehållet i och formen för undervisningen. Undervisningen designas med förankring i följande tre relevanta forskningsgrundade perspektiv: critical literacy, lärande för hållbar utveckling och designorienterat perspektiv på lärande. Genom att lärare gemensamt (över tid) bygger en positiv dela-kultur (dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyte och samskapande aktiviteter) har poesiutmaningen således fått ringar på vattnet och engagerat barn och unga i flera förskolor och skolor i olika kommuner.

Genom att arbeta med poesiutmaningen i undervisningen är således lärare medskapare till att utveckla beprövad erfarenhet. Skollagen slår som bekant fast att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därtill nyttjas digitaliseringens möjligheter för att möjliggöra utveckling av beprövad erfarenhet bortom skolgränser och kommungränser. Genom digitala nätverk (Teaching Learning Community) kan lärare mötas över skolgränser och kommungränser (och även nationsgränser för de som önskar det) och bygga ett gemensamt forum där praktikens frågor står i centrum.

Skolledningen kan följa och stödja arbetet genom att skapa förutsättningar för kollektivt samskapande och skala upp arbetet till att omfatta hela förskolan eller skolan. Sustainable Poetry – som bygger på ett ‘delat ägandeskap’ – är ett exempel på hur man kan bygga engagemang för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete över hela förskolan/skolan och inte bara i vissa klassrum (Läs Glawe & Selander (2021) Innovativ design för lärande; Jfr. Håkansson & Sundberg (2018) Utmärkt skolutveckling. Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse.)

Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle (Mål 4 – God utbildning för alla). Förskolan och skolan har således en betydande roll för att främja och stärka alla barns och ungas delaktighet i demokratiska processer och därigenom utveckla kunskaper och kompetenser som behövs för att bidra till hållbar samhällsutveckling. Genom poesiutmaningen når barns och ungas röster långt utanför förskolans och skolans väggar, vilket öppnar upp för politiker och tjänstepersoner i kommuner att ta till vara på deras tankar och idéer som resurser i de demokratiska processerna – för en hållbar framtid.

Projektet ger också möjligheter för förskolan och skolan att samarbeta med hemmet och vårdnadshavarna för att stärka barns och ungas personliga utveckling till att bli aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.