Lärande för hållbar utveckling

Undervisning i en föränderlig och komplex värld

Hållbar utveckling är en viktig del i utbildning och undervisning över hela världen och det finns uttryckt i våra styrdokument att vi ska arbeta med undervisning och lärande för hållbar utveckling genom alla skolstadier. Det är ett ämnesövergripande och normativt område som kommer bäst till sin rätt genom samskapande aktiviteter. Genom att arbeta över ämnesgränser tillsammans med kollegor kan vi ge elever möjlighet att förhålla sig kritiskt till information och se saker ur flera olika perspektiv. De komplexa hållbarhetsfrågorna som står i fokus i Sustainable Poetry är laddade med intressekonflikter som eleverna behöver få syn på, stöd och vägledning i att förstå och strategier för att lära sig att hantera.

De globala målen representerar den breda bilden av vad hållbarhetsfrågor handlar om; jämlikhet, ekonomisk tillväxt, fred, innovation, kommunikation, hälsofrågor, vatten, mat, utbildning och mycket mer. De representerar också hur vi kan komma överens och samskapa i demokratiska processer. Eftersom alla skolans ämnen är berörda av dessa komplexa hållbarhetsfrågor kan lärare samarbeta över ämnesgränser för att stärka elevernas kunskaper och handlingskraft. Syftet är att eleverna inte bara ska ges möjlighet att läsa om de komplexa frågorna utan också bli aktiva medskapare i det som berör deras samtid och framtid. Genom att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolans undervisning möjliggör vi för barn och unga att utveckla:

[…] kritiskt tänkande, kreativ förmåga, för det behövs kreativitet för att ta sig an de här problemen och att de får delta i demokratiska processer och utveckla det som heter agens, alltså att bli medveten om hur man kan agera på olika arenor och på olika sätt för att lösa det här problemen.

Citat ur filmen Lärande för hållbar utveckling – Skolverket

Kunskap och värden hänger ihop

Projektet skildrar hur värdegrundsarbetet kan genomsyra undervisningen och lyfter fram vikten av att barn och ungas röster hörs såväl i undervisningen som utanför; att de inkluderas, är delaktiga och medskapande. Enligt läroplanen är språk, lärande och identitetsutveckling nära sammanlänkade. Vi vill, genom projektet, bidra till utveckling av tillitsfulla lärmiljöer där olikheter ses som en resurs, där barn och unga motiveras och engageras att vilja lära och aktivt delta i skolarbetet och i samhällslivet både här och nu samt i framtiden. Ta del av Skolverkets film: Skolans värdegrund – om, genom och för

En ny väg till en hållbar framtid – Det viktiga barnperspektivet

Sustainable Poetry ökar således möjligheten för barn och unga att lära sig om barns rättigheter och i synnerhet bli stärkta i sin rätt att göra sina röster hörda och bli medskapare i viktiga frågor som rör deras samtid och framtid. I samband med att barnkonventionen blev svensk lag 2020 innebär det en ökad skyldighet och möjlighet för lärare att arbeta med barnkonventionen i utbildningen och i undervisningen. Det innebär också en ökad skyldighet och möjlighet för kommuner att sätta barns och ungas rättigheter i fokus och involvera dem i viktiga frågor och beslutsfattande.

Lästips!

Skolverkets artiklar som ingår i modulen Hållbar utveckling (Lärportalen) för grundskolan åk 7-9 och gymnasiet.

Lyssna till LHU-podden (Den globala skolan). Det första avsnittet handlar om poesi och hållbar utveckling: svenska, metod och poesi.