Lärande för hållbar utveckling, LHU

Att utforska olika framtider leder till insikt om olika vägar till hållbara lösningar. Ett gemensamt mål inom projektet Sustainable Poetry är att alla barn och unga ska få likvärdiga möjligheter att bygga kunskaper och utveckla värderingar och kompetenser så att de kan och vill bli medskapare till en hållbar framtid.

Pedagoger och lärare undervisar genom att dels iscensätta olika situationer och sammanhang där barn och unga ges möjlighet att kritiskt reflektera över olika sätt att tänka och agera, dels ge poesi en naturlig plats i undervisningen så att de kan göra sina röster hörda och ta plats i det offentliga samtalet. En betydande del i projektet är att arbeta med kritisk litteracitet, vilket stärker barns och ungas förmåga att förstå och ifrågasätta maktförhållanden och ojämlikhet.

Hela skolan för hållbar utveckling

Sustainable Poetry är ett projekt som skapar möjligheter för förskolor och skolor att arbeta systematiskt och långsiktigt med lärande för hållbar utveckling tillsammans med barn och unga som aktiva medskapare. Ett medskapande i projektet öppnar också för att pedagoger och lärare oavsett skola eller kommun kan utveckla undervisningen på hållbar väg. I förskolans och skolans styrdokumenten framgår vikten av en utbildning som genomsyras av hållbar utveckling.

En undervisning som genomsyras av ett lärande för hållbar utveckling kännetecknas av demokratiska arbetssätt, kritiskt förhållningssätt, ämnesövergripande samarbeten, en mångfald av pedagogiska metoder, delaktighet och inflytande från eleverna (Skolverkets beskrivning). Perspektivet har till skillnad mot den klassiska miljöundervisningen fokus på att utveckla barns och ungas handlingskompetens. Det innebär att elever kan kritiskt värdera olika alternativa perspektiv, vilket gör att de kan välja sin bästa väg mot en mer hållbar framtid, både som individ och som samhällsmedborgare (Läs mer i Sund, P. & Sund, L. (2017) Hållbar utveckling – ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan).