Lärande för hållbar utveckling

Ett lärande för hållbar utveckling kännetecknas av att arbeta kreativt och nära verkligheten med komplexa samhällsfrågor utan ett givet svar. Det är ett förhållningssätt som ska genomsyra all utbildning, dvs. integreras i alla ämnen och ge eleverna möjlighet att bli inkluderade, delaktiga och medskapande i undervisningen. Undervisningen ska utformas så att ekonomiska, sociala, ekologiska perspektiv ges utrymme, likaså etiska och estetiska. De komplexa problemen ska sättas in i ett lokalt och globalt sammanhang och beröra dåtid, nutid och framtid.

Vad säger styrdokumenten?

Ta del av Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för skola och förskola som handlar om vad som kännetecknar hållbar utveckling och hur skolans styrdokument förhåller sig till lärandet inom området.

Bildkälla: (Den globala skolan i samarbete med Universitets- och högskolerådet.)Kollegialt lärande – utveckla undervisningen tillsammans med kollegorna

Via Lärportalen (Skolverket) finns material för att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i undervisningen och material för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegorna. Klicka på länkarna för att ta del av underlaget.

Modul för Årskurs 7-9

Modul för Gymnasiet

Ta del av forskaren Per Sunds presentation (WWF) om lärande för hållbar utveckling.