Kunskap och värden hänger ihop

Ett bra värdegrundsarbete främjar barn och ungas lärande och utveckling. Genom att arbeta med Sustainable Poetry i undervisningen kopplas värdegrundsarbetet samman med kunskapsuppdraget och blir en helhet.

Lära OM= Genom arbetet lär sig barn och unga om demokrati, mänskliga rättigheter och om allt annat som ryms inom Agenda 2030

Lära GENOM= Lärandet sker genom demokratiska arbetsformer där barn och unga ges möjlighet att utveckla förmågor för att aktivt delta i demokratin. I undervisningen är barn och unga medskapande i ett tryggt klimat med tillitsfulla relationer. Olikheter är en tillgång och mångfald bejakas.

Lära FÖR= Barn och unga utvecklar värdefulla och betydande förmågor för att aktivt ta del i demokratin. Exempelvis utvecklar de sin kommunikativa förmåga – att uttrycka en egen åsikt och lyssna på andras. Att tänka kritiskt – granska information och ha ett kritiskt förhållningssätt.

Enligt läroplanerna är språk, lärande och identitetsutveckling nära sammanlänkade. Vi vill, genom projektet, bidra till utveckling av tillitsfulla lärmiljöer där olikheter är en tillgång, där barn och unga motiveras och engageras att vilja lära och aktivt delta i skolarbetet och i samhällslivet både här och nu samt i framtiden.

Ta del av Skolverkets film; ”Skolans värdegrund – om, genom och för”

Att se utbildningens uppdrag kring kunskaper och värden som en helhet är enligt utbildningsvetenskaplig forskning en generell framgångsfaktor och bidrar till att öka måluppfyllelsen (Skolverket).

Bild: Söderström , Å. (2016) Att förstå det främjande uppdraget. Skolverket. Lärportalen. Skolans värdegrund –Grundskola och gymnasieskola Modul: Främja likabehandling
Del 1: Ett sammanhållet uppdrag