Co-creation med barn och unga som medskapare

Tillsammans med barn och unga, pedagogisk personal och aktörer i det omgivande samhället; över ämnesgränser och skolformer, landsgränser och världsdelar skapar vi poesi för en hållbar framtid. Projektet syftar till att ge barn och unga nya lärandeupplevelser och en röst i skolan och i samhället. Barn och unga ska känna att de kan vara med och förändra världen!

Ord och tankar förändrar världen

I kreativa lärmiljöer ges de möjlighet att utveckla kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer, vilket är en nyckelkompetens för livslångt lärande. Projektet syftar till att ge barn och unga goda förutsättningar för språk- och kunskapsutveckling, digital kompetens och ökad medvetenhet om hållbar utveckling. Med ökad medvetenhet kan vi alla göra bättre val för att leva hållbara liv och ta hand om vår gemensamma framtid.

Barn och unga kan skapa poesi i undervisningen på skolan men kan också bli medskapare i projektet på egen hand, dvs. utanför skolans ram. Det har Liam 20 år gjort och inspirerar med dikten “Jag kunde flyga”.

Projektet tar sin utgångspunkt i framgångskonceptet Real Case – värdeskapande lärande för hållbar utveckling.  Det handlar om verkliga uppdrag med samhällsförankring där barn och unga, genom samarbete, bygger kunskap tillsammans och skapar verkliga lösningar för hållbar utveckling. I arbetssättet förenas språk- och kunskapsutveckling, digital kompetens och andra viktiga framtidskompetenser (21st Century Competencies) samt samverkan mellan skolan och det omgivande samhället utifrån ett inkluderande perspektiv.

Allt började med en idé och en vision – vi har 12 år på oss…

I samband med World Poetry Day 2018 skapade elever på Söderslättsgymnasiet poesi för en hållbar framtid. Det blev startskottet för poesigemenskapen Poesi för en hållbar framtid som växer fram lokalt, nationellt som internationellt. #sustainablepoetry När vi arbetar tillsammans stärker vi genomförandet av Agenda 2030. 

Flera vägar mot målet och en långsiktig plan

Syftet med projektet är att skapa en lärande gemenskap där alla, oavsett behov och förutsättningar,  kan vara medskapare till en mer hållbar framtid. Det är upp till varje lärare/lärarteam att tillsammans med barn och unga designa vägen fram till målet. Vi arbetar tillsammans för att främja inkluderande lärmiljöer där språklig mångfald och olika kulturella uttryck är en tillgång.

Bloggen är en mötesplats där inspiration samlas för att berika poesiskapandet. Vi uppmuntrar lärare att samarbeta över ämnesgränser, åldersgrupper, skolor, landsgränser osv. Innehållet i Agenda 2030 förenar alla skolans ämnen. Lärare uppmanas också att inkludera skolbiblioteket och digital kompetens som en naturlig del i undervisningen. 

Låt oss bli goda förebilder för varandra och för våra elever! Använd kontaktformuläret för att dela din undervisning och elevernas poesimästerverk på bloggen. Sharing is caring! De bästa idéerna föds ur och frambringas av samarbete. Tillsammans når vi längre!

Bästa hälsningar Poesi för en hållbar framtid – teamet

Maria GlaweInitiativtagare, projektledare och kontaktperson. Förstelärare och speciallärare inriktning språk- läs- och skrivutveckling. Projektledare för arbetet med Glokala Sverige i Trelleborgs kommun.

Eva Chelbat –  Kontaktperson samverkan skola, näringsliv och omgivande samhälle 

Magdalena och Sten Ivarsson – skolbibliotekarie och skolbibliotekarieassistent

Vid poesiträdet i skolans bibliotek: Sten, Magdalena, Eva och Maria
Bild: Yana Broberg