Co-creation och barn och unga som medskapare

Tillsammans med barn och unga, pedagogisk personal och olika aktörer i det omgivande samhället; över ämnesgränser och skolformer, landsgränser och världsdelar samskapar vi poesi för en hållbar framtid. Projektet syftar till att ge barn och unga nya lärandeupplevelser och en röst i samhället. Det syftar också till att ge barn och unga förutsättningar för god språk- och kunskapsutveckling, digital kompetens och ökad medvetenhet om de globala målen och hållbar utveckling. Med ökad medvetenhet kan vi göra bättre val för vår gemensamma framtid.

Projektet tar sin utgångspunkt i framgångskonceptet Real Case – värdeskapande lärande för hållbar utveckling.  Det handlar om verkliga uppdrag med samhällsförankring där barn och unga, genom samarbete, bygger kunskap tillsammans och skapar verkliga lösningar för hållbar utveckling. I arbetssättet förenas språk- och kunskapsutveckling, digital kompetens och andra viktiga framtidskompetenser (21st Century Skills) samt samverkan mellan skolan och det omgivande samhället utifrån ett inkluderande perspektiv.

Hela världen i klassrummet

I samband med World Poetry Day 2018 skapade elever på Söderslättsgymnasiet poesi med fokus på en hållbar framtid. Skapandeprocessen och resultatet väckte tanken om att i år göra om samma sak, men istället för att endast ha ett lokalt fokus, öppnar vi upp för ett globalt samarbete. Tanken om att inkludera hela världen i en global poesifestival i samband med World Poetry Day 2019 där vårt gemensamma bästa är i fokus är nu på väg att bli verklighet, vilket är helt fantastiskt. Det magiska ordet är samarbete! Tillsammans når vi längre.

Många vägar mot målet

Tanken med projektet är att skapa en lärande gemenskap där alla kan vara medskapare oavsett behov och förutsättningar. Det är upp till varje lärare/lärarteam att tillsammans med barn och unga designa vägen fram till målet. Vi arbetar tillsammans för att främja inkluderande lärmiljöer där språklig mångfald och olikheter är en tillgång.

Bloggen är en mötesplats där inspiration samlas för att berika poesiskapandet. Vi uppmuntrar lärare att samarbeta över ämnesgränser, åldersgrupper, landsgränser osv. Innehållet i Agenda 2030 förenar alla skolans ämnen. Vi vill också uppmuntra lärare till att inkludera skolbiblioteket som en naturlig del i undervisningen, likaså digital kompetens.

Låt oss bli goda förebilder för varandra och för våra elever! Använd kontaktformuläret för att dela din undervisning och elevernas poesimästerverk på bloggen!

Samarbete är nyckeln till hållbar skolutveckling och en hållbar framtid

Projektet fokuserar på samtliga 17 globala mål där extra fokus riktas mot mål 4 och mål 17. Mål 4 – God utbildning för alla och delmål 4.7 lärande för hållbar utveckling och globalt medborgarskap som handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för allaDelmål 4.7 innebär att förbättra utbildning och lärande så att alla får möjlighet att tillgodose sig de kunskaper, kompetenser och värderingar som krävs för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap handlar om att genom teamwork och samarbete, både lokalt och globalt, skapa förändring tillsammans. Agenda 2030 visar vägen mot en hållbar värld. Vi vill sudda ut gränser och skapa möjligheter för människor att mötas; över landsgränser och över världsdelar för att skapa en inspirerande hållbar framtid tillsammans.

De bästa idéerna föds ur och frambringas av samarbete. Tillsammans når vi längre!

Bästa hälsningar

Poetry for a Sustainable Future- Teamet

Maria Glawe, Initiativtagare, projektledare och kontaktperson. Förstelärare och speciallärare inriktning språk-läs- och skrivutveckling.

Eva Chelbat –  Kontaktperson samverkan skola, näringsliv och omgivande samhälle (SSA)

Magdalena och Sten Ivarsson – skolbibliotekarie och skolbibliotekarieassistent