Co-creation med barn och unga som medskapare

Tillsammans med barn och unga, pedagogisk personal och aktörer i det omgivande samhället; över ämnesgränser och skolformer, landsgränser och världsdelar skapar vi poesi för en hållbar framtid. Projektet är skapat utifrån ett designteoretiskt perspektiv för att erbjuda modern tillgänglig utbildning för alla. Många aktuella undersökningar visar ett behov av nya och mer holistiskt designade lärmiljöer och undervisningssekvenser som utgår från barns och ungas livsvärldar och kopplar ihop skolan med omgivande samhälle. Dessutom är behovet stort av nytänkande närmiljöer för språk, läs- och skrivutveckling.

Meningsfullhet, medskapande och kunskapande

I kreativa lärmiljöer barn och unga de möjlighet att utveckla kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer, vilket är en nyckelkompetens för livslångt lärande. Projektet syftar till att ge barn och unga goda förutsättningar för språk- och kunskapsutveckling, digital kompetens och ökad medvetenhet om hållbar utveckling. Med ökad medvetenhet kan vi alla göra bättre val för att leva hållbara liv och ta hand om vår gemensamma framtid. Det ryms inom det som kallas global kompetens.

Sustainable Stories – 21 Century Competencies

Projektet tar sin utgångspunkt i framgångskonceptet Sustainable Stories. Det handlar om entreprenöriellt och värdeskapande lärande där verkliga uppdrag med samhällsförankring är i fokus. Barn och unga, genom samarbete, bygger kunskap tillsammans och skapar verkliga lösningar för hållbar utveckling. I arbetssättet, som genomsyras av lärande för hållbar utveckling, förenas språk- och kunskapsutveckling, digital kompetens och andra viktiga framtidskompetenser (21st Century Competencies) samt samverkan mellan skolan och det omgivande samhället utifrån ett inkluderande perspektiv.

Allt började med en idé och en vision; genom utbildning och lärande för hållbar utveckling kan vi förändra världen. När vi arbetar tillsammans med poesi för en hållbar framtid stärker vi genomförandet av Agenda 2030. Win-win för ALLA!

Flera vägar mot målet, en långsiktig plan och stark vi-känsla

Syftet med projektet är att skapa en lärande gemenskap där alla, oavsett behov och förutsättningar,  kan bli medskapare till en mer hållbar framtid. Det är upp till varje lärare/lärarteam att tillsammans med barn och unga designa vägen fram till målet. Vi arbetar tillsammans för att främja inkluderande lärmiljöer där språklig mångfald och olika kulturella uttryck är en tillgång.

Barn och unga kan skapa poesi i undervisningen på skolan men kan också bli medskapare i projektet på egen hand, dvs. utanför skolans ram. Det har Liam 20 år gjort och inspirerar med dikten “Jag kunde flyga”.

Låt oss bli goda förebilder för varandra och för våra elever! Använd kontaktformuläret för att dela din undervisning och elevernas poesimästerverk på bloggen. Sharing is Caring! De bästa idéerna föds ur och frambringas av samarbete. Tillsammans når vi längre! Genom att arbeta med Poesi för en hållbar framtid kan viktiga kunskaper och kompetenser, som behövs nu och i framtiden, utvecklas.

Vad kännetecknar lärmiljöer som genomsyras av lärande för hållbar utveckling?

 • Det är inget skolämne utan ett förhållningssätt som ska genomsyra alla ämnen.
 • Det handlar inte om en pedagogisk uppgift i skolan utan ett livslångt lärande som pågår inom samhällets alla områden
 • Ämnesintegrerat arbete
 • Holistisk utgångspunkt
 • Verkliga uppdrag
 • Kunskaper och 21 st Century Competencies
 • Demokrati i undervisningen
 • Läraren är experten som vågar lära tillsammans med elever och kollegor
 • Undervisningen är processorienterad
 • Utforskande, komplexa frågeställningar och förändring är en tillgång i undervisningen
 • Samarbete med kollegor och omgivande samhällsaktörer är en förutsättning för att arbeta framgångsrikt med komplexa frågor

För en hållbar digitaliserad värld

I projektet har vi ett gemensamt fokus på att nyttja digitaliseringens möjligheter för att riva murar och bygga broar så att vi kan nå de globala målen tillsammans. Genom att stärka barns och ungas digitala kompetens och låta allas röster höras kan vi värna om det demokratiska samtalet och bland annat främja ett snällare internet och samhälle. Vi tror att poesi för en hållbar framtid kan bidra med berättelser som förändrar världen i hållbar inriktning.