Inspiration – utbildning och lärande för hållbar utveckling

Bild: Den Globala Skolan

Ett lärande för hållbar utveckling kännetecknas av att arbeta kreativt och nära verkligheten med komplexa samhällsfrågor utan ett givet svar. Det är ett förhållningssätt som ska genomsyra all utbildning, dvs. integreras i alla ämnen och ge eleverna möjlighet att bli inkluderade, delaktiga och medskapande i undervisningen. Undervisningen ska utformas så att ekonomiska, sociala, ekologiska perspektiv ges utrymme, likaså etiska och estetiska. De komplexa problemen ska sättas in i ett lokalt och globalt sammanhang och beröra dåtid, nutid och framtid.

Övningsmaterial

UNDP – Övningar för att arbeta med hållbar utveckling och de globala målen i undervisningen, från förskolan till gymnasiet.

Rädda Barnen – Livets Lotteri Skolmaterial
Var skulle du hamna om du föddes på nytt och hur skulle ditt liv se ut?

WWF – Skola och utbildning 

WWF – Kreativitet på hållbar väg: Bland annat lärarhandledning för pedagoger hur man kan arbeta kreativt och skapande med hållbar utveckling.

Håll Sverige Rent – Inspiration och material för förskola och skola.

FN-förbundet – Material om FN:s utvecklingsarbete samt Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Boka föreläsning eller workshop med FN-ambassadör.

Unicef Släpp in Barnkonventionen i Klassrummet.

Glokala Sverige – Webbutbildning i Agenda 2030.

Council of Europe – Undervisa I kontroversiella frågor.

Skolverket – Undervisa i kontroversiella frågor.

Utbyten.se – Om globala målen på lätt svenska.

Naturskyddsföreningen – Rösta på framtiden.

Den globala Skolan/Utbyten.se – 17 etiska dilemman.

Den Globala Skolan/Utbyten.se – Övningar för förskolan o Hållbar utveckling.

Gapminder.se – Gapmindertestet och annat material för undervisningen.

Ladda ner e-boken

UNDP – Blir världen bättre?

Björneloo. I (2011) Hållbar utveckling – att undervisa utifrån helheter och sammanhang.

Björklund. S (2014) Lärande för hållbar utveckling i förskolan.

Sund. L & Sund. L (2017) Hållbar utveckling – ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan.