Lärardriven innovation för hållbar skolutveckling

Hur kan lärare genom samskapande ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i förskolans och skolans undervisning och lyfta barns och ungas röster för en hållbar framtid? Och hur kan skoledning främja och stödja en sådan lärardriven innovation?

Sustainable Poetrys årshjul – Klicka på länken Årshjul för att ta del av presentationen.

Hela skolan för hållbar utveckling

Att skapa en skola för framtiden handlar om att ge alla barn och unga en utbildning som genomsyras av ett lärande för hållbar utveckling. Sustainable Poetry syftar bland annat till att främja och stärka förskolans och skolans arbete för att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i undervisningen och lyfta barns och ungas röster för en hållbar framtid. Projektet öppnar således för att pedagoger i förskola och lärare i grundskola och gymnasieskola tar ett gemensamt ansvar för att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i förskolans/skolans undervisning. Det sker bland annat i samverkan med skolans olika professioner, exempelvis skolbibliotekarier och elevhälsan och i samverkan med omgivande samhällsaktörer.

Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter skapas samarbetsytor och utbyten av kunskaper och erfarenheter bortom tid och rum. Det är således möjligt för förskolor och skolor i hela landet att vara en del av en större gemenskap, inspireras av varandras arbete, utbyta idéer och samskapa. Den gemensamma nämnaren är praktikutveckling – pedagoger och lärare som utforskar och delar den egna praktiken kring lärande för hållbar utveckling och arbetet med Sustainable Poetry. Det öppnar således för många olika perspektiv. Genom ett multiprofessionellt samskapande kan hållbarhetsfrågorna få en naturlig plats i förskolans och skolans undervisning. Sustainable Poetry öppnar således för att samskapa ett “hela skolan – perspektiv” där professionella tar ett gemensamt ansvar för utveckling av undervisningen och bygger därmed en samarbetande kultur kring lärande för hållbar utveckling. I ett sådant utvecklingsarbete är det centralt att fånga in barns och ungas röster – som är en grund och självklar del i hållbar skolutveckling. Forskning pekar på att ett “välfungerande arbete med lärande för hållbar utveckling kännetecknas av att hela skolan arbetar i samma riktning och rektorns roll är central för att skapa strukturer och en kultur som stödjer arbetet med lärande för hållbar utveckling” (Skolinspektionen (2023) Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling – Att ge elever handlingskompetens för de stora utmaningarna. s. 18).

Rektors roll i lärardriven innovation – Kapacitetsbyggare för en samskapande kultur

Rektor verkar som “kapacitetsbyggare” inom projektet, vilket betyder att skapa förutsättningar för kollektivt samskapande och bidra till att skala upp arbetet med hållbarhetsfrågor så att det kan omfatta hela förskolan eller skolan. Projektet bygger på innovativ didaktisk design, vilket ger varje förskola eller skola möjlighet att ingå i en global gemenskap för hållbar utveckling och samtidigt “skräddarsy” upplägget efter förskolans eller skolans lokala förutsättningar och behov. Sustainable Poetry – som bygger på ett ‘delat ägandeskap’ – är ett initiativ som möjliggör att skapa engagemang för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete på hela förskolan eller skolan och inte bara i vissa klassrum (Läs mer om det i Glawe, M. & Selander, S. (2021) Innovativ design för lärande; Jfr. Håkansson, J. & Sundberg, D. (2018) Utmärkt skolutveckling. Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse; Dufour, R. & Marzano, R. (2017) Leda lärande i team; Fullan, M. (2013) Professionellt kapital – att utveckla undervisning i alla skolor).

Organisera för professionella gemenskaper för lärande – Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Lärande för hållbar utveckling innebär att ta ett helhetsgrepp i undervisningen som rör samtliga dimensioner av hållbar utveckling. Skolutvecklingsarbetet som möjliggörs genom ett medskapande i Sustainable Poetry kopplas ihop med vetenskapliga studier kring god undervisning och elevers lärande, utveckling och välbefinnande. Det betyder med andra ord att kunskap från relevanta forskningsresultat ligger till grund för arbetet både vad gäller innehållet i och formen för utbildningen. Den beprövade erfarenheten (de professionellas kunskap om vad som fungerar och som kan stärka barn och ungas möjligheter att lära och utvecklas) består av kunskap som växer fram inom projektet i det vardagliga arbetet i olika förskolor och skolor såväl lokalt som nationellt och internationellt. Den beprövade kunskapen handlar om hur verksamma pedagoger och lärare i nära samverkan med till exempel skolbibliotekarier och elevhälsan prövar och omprövar, problematiserar, diskuterar och kritiskt granskar och utvecklar undervisning. Det är således professionens egen, gemensamma, kunskap som växer fram över tid. Genom projektets öppenhet och transparens är det möjligt att få syn på det som genomförs i olika verksamheter och vad det leder till. Kontinuerlig dokumentation som delas publikt via projektsidan, via projektets Facebook-sida och i förskolors och skolorna egna digitala kanaler gör också att arbetet kan diskuteras med andra och spridas vidare. Den beprövade erfarenheten (i likhet med forskningsresultat) är således allmängiltig, generaliserbar och därför överförbar mellan olika skolor. (Läs mer: Skolverket “Det här är vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”).

Läs mer om Lärande för hållbar utveckling

Arbetar du som rektor? Kontakta oss gärna för att få veta mer och få stöd i att komma igång med Sustainable Poetry i din verksamhet.