Globalt innovativt samskapande

How can education contribute to a world in which our students at all levels of education become agents for change? How can we produce students who can contribute to greater equity, who can respect difference and live in harmony with others, and who can play a part in protecting the environment? JANKS, H. (2013) “CRITICAL LITERACY IN TEACHING AND RESEARCH”

21st Century Competencies rustar barn och unga för en dynamisk samtid och framtid

Internationaliseringsprojekt i skolan ger ökade kunskaper om och förståelse för andra länder och kulturer. Genom att arbeta utifrån en internationell dimension skapas ett intresse och medvetenhet bland barn och unga om att de är en del av något större – en global gemenskap.

Att arbeta med poesi och de globala målen i undervisningen utifrån ett critical literacy- perspektiv syftar till att stärka elevernas språk, omvärldskunskaper och möjligheten att utveckla 21 Century Competencies med exempelvis förmågor som kritiskt tänkande, kreativitet, samarbete och kommunikation.

I arbetet vävs värdegrundsuppdraget och kunskapsuppdraget samman så att eleverna ges möjlighet att utvecklas till trygga personer som kan styra sitt lärande, är aktiva medskapare i undervisningen och engagerade samhällsmedborgare.

Ett internationaliseringsprojekt som kopplas till eTwinning

En allmänbildad person är inte endast bok-smart, utan behöver också ha utvecklat demokratiska värderingar och attityder, samt förmågan att göra saker och ting väl, till nytta och gagn också för andra. – VICTOR LIM FEI, PHD I PEDAGOGIK & ASSISTANT PROFESSOR VID NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION, NANYANG, SINGAPORE

Sustainable Poetry kopplas bland annat samman med eTwinning som är en digital samarbetsplattform för samman skolor, elever och lärare i Europa. Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter knyts världen nära undervisningen och undervisningen nära världen. Lärare, skolbibliotekarier och elever delar projektets gemensamma vision med inriktning på alla barns och elevers lärande.

I det globala projektet lär sig alla medskapare av och med varandra såväl på den egna skolan som genom kollegialt nätverkande över skol- och landsgränser. Genom de samskapande aktiviteterna har en frågebaserad, innovativ och undersökande kultur etablerats. Det handlar bland annat om medskapare som är nyfikna, vågar testa nya idéer och metoder i undervisningen och delar sina erfarenheter med andra i projektet.