Lärare, bibliotekarier m. fl. delar med sig av inspiration, kunskap och erfarenheter

Arbetar du med Sustainable Poetry i din undervisning och vill dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter? Använd kontaktformuläret för att anmäla intresse. Du kan förslagsvis bidra med ett blogginlägg, spela in en presentation eller inspirera under ett TeachMeet.

En bärande komponent i Sustainable Poetry är det samskapande – det gränsöverskridande samarbetet där pedagoger och lärare i samarbete med skolans olika professioner och aktörer i samhället utforskar och delar den egna praktiken för att gynna barns och ungas lärande, utveckling och välbefinnande på hållbar väg. Genom samskapande kan vi tillsammans lyfta barns och ungas röster för en hållbar framtid och ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i förskolans och skolans undervisning. Sustainable Poetry öppnar således för att skapa ett “hela skolan – perspektiv” där professionella tar ett gemensamt ansvar för undervisningsutveckling med ett gemensamt fokus på poesi och lärande för hållbar utveckling. Att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter är en viktig del i ett sådant utvecklingsarbete. Det bidrar bland annat till beprövad erfarenhet.

Här kan du ta del av några lärare och skolbibliotekarier som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter:

Undervisning, grundskola åk 1-3

Ända sedan eleverna gick i åk 1 har vi undervisat om de 17 globala målen ochskrivit dikter, Sustainable Poetry, både tillsammans och enskilt om de tankar som bubblar inom oss. Kärleken och kraften i poesin är magisk! Vi ser hur alla elever får en chans att uttrycka sig. Dikten är fri! Sustainable Poetry är med och skapar elever som både vill läsa och skriva i sitt liv. Vår stora inspiratör till dessa framgångsrika idéer är Anne-Marie Körling; lärare, författare och ständig läsfrämjare.

Anneli Wahlsten & Anki Källman, ABC-huset, Mullsjö kommun

Undervisning, grundskola åk 4-6

Hur hänger poesi och programmering ihop? Elever i Sollentunas skolor har genom samarbete med Makerzone skapat poesi och animerat dikterna animerat med visuell programmering i scratch. 

Maria Franzén och Lisa Eriksson, Makerzone i Sollentuna kommun

Undervisning, grundskola åk 7-9

Det bästa med att få engagera elever i Sustainable Poetry är att de bjuds på att vara en del av ett större sammanhang. När vi läser andras poesi om samma tema så blir det ett tillfälle att ta del av andras tankar och känslor i ord och inspireras. Det bästa för mig som lärare är att även jag får ta del av ett större sammanhang och att de teman som är aktuella inspirerar och väcker min kreativitet. Jag blir utmanad i min lärarroll – att skapa sammanhang för temat som Sustainable Poetry berör. Jag vågar vara modig och ta ut svängarna för att väcka elevernas kreativitet och diktskapande. Tillsammans med eleverna vidgar vi vår värld och samtidigt skapas känslan av att vara en del av den.

Sara Wollin, Lärare Västervångsskolan, Trelleborgs kommun

Undervisning, gymnasieskola 

Dikter är en fantastisk ingång i språket för nyanlända och genom att arbeta med Sustainable Poetry ges eleverna möjlighet att uttrycka sina tankar kring de komplexa ämnen som de Globala målen handlar om. De teman som Sustainable Poetry lyfter fram är också otroligt tacksamma att integrera i undervisningen. 

I dikter kan eleverna vara friare i sitt skapande och att deras tankar får ett språk som blir texter som betyder något för andra är viktiga byggstenar i erövrandet av ett nytt språk. Att eleverna trots ett begränsat språk kan delta i ett större samtal och ta del av andra elevers tankar i dessa viktiga frågor är oerhört värdefullt för deras tilltro till sin egen förmåga att uttrycka sig och till möjligheterna att kunna påverka.

Johan Sköld, Lärare Forshaga Akademin, Forshaga kommun

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen