Poesi är en fantastiskt språkgenre som ger nyanlända elever möjlighet att uttrycka sina idéer. Poesi ger eleverna chans att förmedla djupare mening med relativt få ord.

Jim Cummins, världens ledande forskare om flerspråkig undervisning. (Flerspråkiga elever – Effektiv undervisning i en utmannade tid, 2017:271)

Genom att arbeta med Sustainable Poetry i undervisningen bejakas och erkänns den språkliga och kulturella mångfald som skolan präglas av. Det bekräftar nyanlända och flerspråkiga elevers identitet och skapar inkluderande möjligheter att lära och utvecklas utifrån egna erfarenheter kring ett vardagsnära och samtidigt aktuellt ämnesinnehåll som berör såväl det lokala som det globala samhället samt skolans alla ämnen. Alla språk blir en tillgång som får växa och blomma ut. Det ger eleverna möjligheter att använda språk effektivt för att nå såväl kunskapsmässiga som personliga mål (jfr. Jim Cummins, (2017) Flerspråkiga elever, effektiv undervisning i en utmanande tid).

Lyssna till lärare i förskolan, grundskolan och gymnasiet som arbetat framgångsrikt med poesi och de globala målen i undervisningen tillsammans med med nyanlända och flerspråkiga elever:


I en värld av växande kunskap, ökad internationalisering och migration och med en arbetsmarknad som blir allt öppnare, är språkkunskaper viktigare än någonsin förut för att värna den egna identiteten och för att kunna förstå och respektera andras identitet. Dessutom är språkkunskaper avgörande för samarbete och utveckling. Språk är möjlighet.

HANSEN, WAGNER, STRÖMQVIST & UPPSTAD (2010) DEN FLERSPRÅKIGA MÄNNSIKAN.

Förutom att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling handlar Sustainable Poetry om att stärka inkludering och möjliggöra för alla elever, oavsett förutsättningar och behov, att bli medskapare i en lärande gemenskap på lika villkor. Vi bygger broar mellan skolan och det omgivande samhället genom att samarbeta med aktörer både i och utanför skolan som delar med sig av sina erfarenheter och som i sin tur tar till vara på barns och ungas drivkrafter för att tillsammans samskapa en hållbar framtid. Läs mer om hur du/ni kan skapa en internationell dimension i undervisningen genom att samarbeta med elever och lärare på andra platser i världen: Internationalisering i skolan