Barns och ungas samhällsengagemang

Sveriges ungdomspolitiska mål: Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Genom Sustainable Poetry kan kommuner skapa förutsättningar för ung medborgardialog kring hållbar utveckling.

Projektet möjliggör för kommuner att nå barn och unga för att delge information om den lokala demokratin och arbetet med hållbar utveckling på ett begripligt och meningsfullt sätt. Det möjliggör också för exemplevis politiker, beslutsfattare och tjänstepersoner att ta del av och lyssna till barn och ungas röster och stärka deras medskapande i demokratin och i samhällsutvecklingen på hållbar väg.

Genom att använda poesin som verktyg för kommunikation utmanas traditionella maktstrukturer (vems röster får höras?) som ofta kan försvåra möten mellan exempelvis förtroendevalda och unga medborgare. Poesin kring hållbarhet väcker nyfikenhet och intresse och inbjuder till engagerande och kreativa möten som främjar och stärker samskapandet för en hållbar framtid.

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

Sveriges kommuner och regioner

2019 nominerades Sustainable Poetry till kommunstyrelsens pris “Tångräkan” för goda insatser inom hållbarhetsområdet i Trelleborgs kommun. Med utgångspunkt i poesi, hållbar utveckling och kommunikation skapas möjligheter för ung medborgardialog. När barn och unga gör sina röster hörda och tar plats i demokratin – i det offentliga rummet – synliggörs deras deras kunskaper och idéer för hållbar samhällsutveckling.

I alla kommuner ska barnkonventionen vara vägledande så att beslut och verksamheter utformas för barns bästa. Barns och ungas diktande är således ett modernt och framtidsinriktat sätt att värna om deras medskapande kring hållbar samhällsutveckling. Deras tankar och åsikter behöver bli lyssnade till, tas till vara och ges reell betydelse i det omgivande samhället. Inspireras av olika sätt att skapa förutsättningar för ung medborgardialog:

Visionen om ett Fimpfritt Trelleborg

Poesiutställning för medborgare “Sjöstaden 2025”

Poesivandring i staden – “Walk and talk”

Poesifestival – Världspoesidagen