#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin

Kategori: Poesifestival 2019

Poesi från vänskolan i Italien

Poesihälsning från Valentina och hennes elever på “Istituto d’istruzione Superiore Enzo Ferrari” i Chiaravalle C.le (Kalabrien, Italien). Valentina undervisar i engelska som andraspråk och eleverna deltar i skolan för jordbruk, mat och landsbygdsutveckling är mellan 14-18 år. Valentina är mycket entusiastisk över vårt samskapande i Sustainable Poetry, eftersom det gör eleverna medvetna om målen för hållbar utveckling. “Våra studenter är framtiden”, förmedlar Valentina.

Vi är så glada och stolta över ett väldigt inspirerande samarbete som vi ser fram emot att fortsätta med under kommande läsår. Nu har vi siktet inställt på en ny fantastisk poesifestival i samband med firandet av World Poetry Day 2020!

Vi firar Världspoesidagen tillsammans!
Eleverna skapar poesi tillsammans utifrån Black Out Poetry – metoden
Eleverna utforskar mål 14
Eleverna utforskar mål 13
Eleverna utforskar mål 6
Eleverna läser och genomför Cambridge Advance English

Poesi som språkutvecklande kraft

Poesin är en av de få uttrycksformer som är tillgänglig för alla och en kraft som ger styrka till förändring förmedlar poeten Mats Söderlund som uppmuntrar till att uppmärksamma den internationella poesidagen som infaller varje är den 21 mars. Dagen instiftades av Unesco (1999) för att stödja språklig mångfald genom poetiskt uttryck. Det är en dag då vi i synnerhet främjar läsning, kreativt skapande och undervisning av poesi.

I år gick startskottet för den årliga poesifestivalen i Trelleborg som bygger på ett dynamiskt samarbete mellan förskolan, grundskolan och gymnasiet med stöd av omgivande samhällsaktörer. Projektet Sustainable Poetry är en del av kommunens arbete för att genomföra Agenda 2030 och samtidigt en kraft för att stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling. I projektet inbjuds hela världen till ett globalt samskapande där barns och ungas röster för en hållbar framtid är i fokus. I filmen berättar lärare och skolbibliotekarier i Trelleborg om ett aktivt medskapande som bygger på jämlikhet, mångfald och tillgänglighet.

Så bryter vi den enspråkiga normen

“Kort sagt kommer det kulturella, språkliga och intellektuella kapitalet i våra samhällen att öka dramatiskt när vi slutar se barn med kulturella och språkliga olikheter som ‘ett problem som ska lösas’ och istället öppnar våra ögon för de språkliga, kulturella och intellektuella tillgångar de för med sig från sina hem till våra skolor och samhällen.”

Jim Cummins, professor i språkvetenskap och föregångare inom forskning kring flerspråkighet (Ur bokenSpråklig mångfald i Klassrummet)

Under lång tid har den språkliga normen i svensk skola varit enspråkig. Den normen utmanar vi genom ett globalt samskapande där olika språkliga resurser tas till vara och berikar i lärandet. I projektet Sustainable Poetry arbetar vi framgångsrikt med transspråkande (Translanguaging), vilket är en metod där elevernas flerspråkighet ses som en resurs i undervisningen och lärandet. I filmen om Trelleborgs första poesifestival, som arrangerades i samband med World Poetry Day, berättar Dagmara från grundskolan och Alice och Riitta från gymnasiet att de arbetat med flerspråkighet som resurs i lärandet. När eleverna skapat poesi har de således utgått från sitt starkaste språk och egna erfarenheter samtidigt som de utmanats i tänkandet kring komplexa hållbarhetsfrågor. Undervisningssekvenserna har gjort eleverna språkligt aktiva och genom autentiska mottagare har ett meningsfullt lärande skapats. Modersmålsläraren Dagmara Dosz Nyberg berättar om det värdefulla arbetet med transspråkande:

Flerspråkig kompetens, fantasi och kreativitet, intresse och engagemang skapar konstverk målat med ord och bilder. Eleverna bygger upp medvetenhet om hållbar utveckling samtidigt som de inspireras och inspirerar, reflekterar och välkomnar alla läsare in i en egen skönlitterär värld. Modersmål är elevernas styrka och identitet. Poesi är deras frihet.

Lärande för hållbar utveckling – från förskolan till gymnasiet utifrån ett inkluderande perspektiv

I en värld av växande kunskap, ökad internationalisering och migration och med en arbetsmarknad som blir allt öppnare, är språkkunskaper viktigare än någonsin förut för att värna den egna identiteten och för att kunna förstå och respektera andras identitet. Dessutom är språkkunskaper avgörande för samarbete och utveckling. Språk är möjlighet.

hansen, Wagner, Strömqvist & Uppstad (2010) Den flerspråkiga männsikan.

Projektet som inkluderar barn och unga, från förskolan till gymnasiet, i en lärande gemenskap stärker och utvecklar ett ämnesövergripande förhållningssätt där språkutvecklingen och hållbarhetsfrågorna är navet. Cecilia berättar i filmen att de arbetat med Sustainable Poetry i förskolan och därmed förenat språk- och kunskapsutvecklingen och värdegrundsuppdraget i det vardagliga arbetet.

Ytterligare ett viktigt perspektiv i projektet är samarbetet kring specialpedagogiken i förebyggande och hälsofrämjande syfte så att alla elever, utifrån olika förutsättningar och behov, kan bli medskapare och inkluderande i gemenskapen.

Inclusion is not bringing people into what already exists; it is making a new space, a better space for everyone.

Ett citat av George Dei, en i Kanada välkänd utbildningsforskare, antidiskriminerings- och likvärdighetsförespråkare (Ur inkludering och skolans kultur, Skolverkets modul Specialpedagogik

Skolbibliotek som pedagogisk resurs i undervisningen

I filmen berättar Sten och Magdalena om betydelsen av samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. I Sustainable Poetry arbetar vi inkluderande med skolbiblioteket som pedagogiska resurs i undervisningen; från förskolan till gymnasiet.

Skolbiblioteket har en utpekad roll i den reviderade läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet både när det gäller att stärka elevernas språkliga förmåga och den digitala kompetensen. Detta är viktigt för att öka elevernas förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Men också för att det är kompetenser och förmågor som behövs för att eleverna ska kunna vara aktiva samhällsmedborgare som värnar om det demokratiska samhället.

Skolverket

Globalt samskapande för en hållbar framtid – Digitaliseringen möjliggör den pedagogiska idén

Eftersom världen är mer sammankopplad än någonsin tidigare skapas möjligheter för ett dynamiskt globalt samarbete som stärker barns och ungas medskapande, kunskapande och meningsskapande. Sustainable Poetry utmanar genom att:

  • ge hållbarhetsfrågorna en central plats i skolans undervisning
  • koppla samman undervisningen med det omgivande samhället och bjuda in hela världen till ett kreativt samskapande där språklig och kulturell mångfald är i fokus
  • ge barn och unga en medskapande roll i undervisningen och en betydelsefull röst i skapandet av en hållbar framtid

Föreställ dig hur vi öppnar våra ögon, bekräftar de språkliga, kulturella och intellektuella tillgångar eleverna för med sig till undervisningen och hur vi genom samarbete skapar möjligheter för kreativt poesiskapande som bidrar till en hållbar framtid. Det frambringar, som poeten Mats Söderlund poängterar, en kraft som ger styrka till förändring. Välkommen att bli medskapare tillsammans med elever och kollegor! Inspirera och bli inspirerad #sustainablepoetry #Agenda2030 #WorldPoetryDay

Unga gör poesi för sin framtid – Trelleborgs Allehanda

Poesifestival med fokus på hållbar utveckling – Trelleborgs kommun

Poetisk torsdag väntar Trelleborgarna – Lokaltidningen

Unga höll poesimaraton – Trelleborgs Allehanda

Världspoesidagen med vikingar – Trelleborgs kommun

Poesi från vänskolan i Rumänien

“Mihail Kogalniceanu” Economic College Focsani, Romania

Special for World Poetry Day, 21 March 2019, a gift from Romanian students.

Also read our poetry:  https://sofiaittu.wixsite.com/poetry/poetry

All the best

Corina

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén