#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin

Kategori: Happenings Sida 1 av 3

“Språk och rum – att skapa möten för tillgänglig läsning”

Årets stora konferens om tillgänglig läsning äger rum på Börshuset i Malmö i dag och arrangeras i samarbete mellan Svenska Daisykonsortiet och Region Skåne. Representanter från Söderslättsgymnasiet medverkar och kommer bland annat att mottaga MTM:s tillgänglighetspris “Läsguldet” som tilldelas det globala projektet Sustainable Poetry. Alla medskapare i Sustainable Poetry arbetar engagerat för att skapa möten för litteraturen, språket och tillgänglig läsning.

Ny kunskap och inspiration till vårt fortsatta arbete

Under konferensen undersöks bland annat former för att skapa ett inkluderande biblioteksrum, läsa högt tillsammans och att mötas mellan generationer och kulturer. Allt för att möjliggöra läsning för fler.

Fira FN-dagen med Sustainble Poetry!

Fira FN-dagen, bli målmedveten och skapa poesi för en hållbar framtid

Den 24 oktober uppmärksammas och firas FN-dagen som en nationell högtidsdag för alla medlemsländer. Inled förslagsvis dagen med något av följande filmklipp och att samtala med eleverna om FN (Information om FN) och de globala målen för hållbar utveckling.

Jag är en siffra att räkna med – UNDP, Sweden

Sjung för sjutton – Bröderna Norberg tillsammans med Norrköpings kommun

We The People – The global Goals

FN:s nya målsättning – TV4 Nyheterna

Korten på bordet – #Blimålmedveten

Dela in eleverna i grupper och introducera de globala målen för hållbar utveckling genom att använda en kortlek som illustrerar samtliga 17 mål. Materialet och instruktionen finns på www.globalamalen.se. Uppgiften går ut på att eleverna ska bekanta sig med målen, välja ut ett mål och samtala om hur de i sin vardag kan hjälpa till att uppnå målet. 

Skapa poesi för en hållbar framtid

Inled därefter poesiskapandet med att visa filmklippet Poetry for a Sustainbale Future. Berätta att projektet bygger på ett globalt samskapande där vi tillsammans använder fantasi, kreativitet, kunskap och språk för att frambringa världens största digitala poesisamling som handlar om hållbar utveckling. Prata om vad en dikt är, om elevernas erfarenheter av dikter och att dikter kan handla om precis vad som helst.

Förslagsvis kan eleverna utgå från målet de valde ut i övningen Korten på bordet och skapa en dikt. Eleverna kan exempelvis göra namndikter, rimdikter, anafordikter, fri dikt, Cut Up, BlackOut, bilddikt, seriedikt eller Haiku. Avsluta med att läsa dikter högt och prata vidare om de globala målen och barns och ungas känslor och tankar om framtiden. Låt elevernas poesimästerverk bli ett poesiträd i skolans bibliotek och vid ett bra tillfälle bjud in föräldrarna till poesimaraton och Afternoon Tea.

Dela digitalt – Sharing is Caring

Var med och sprid #nätkärlek och förmedla framtidshopp! Dela dikterna i sociala medier med följande hashtag #sustainblepoetry. Inspirera gärna i FB-gruppen med både dikter och hur ni arbetat kreativt med diktskapandet. Här följer tre exempel på dikter som kopplas till Agenda 2030:

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
Mål 14 – Hav och Marina resurser
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Poesiträd i skolans bibliotek

“Att vara en hållbar människa är att ha makten att påverka”

Veckan för psykisk hälsa avslutades med en berikande föreläsning för gymnasieelever på Söderslättsgymnasiet. Hållbar människa, av Catarina Rolfsdotter- Jansson handlade om hur man kan ta hand om sig själv och planeten samtidigt. Hon talade mycket om hållbar utveckling och kognitiv dissonans; alltså glappet mellan våra värderingar och handlingar och hur det glappet kan minska genom att gå från det yttre till det inre. Det handlar om att stärka den inneboende kraften som får oss att reflektera och göra medvetna val. Catarina berättade också om sitt möte med Greta Thunberg, som upplevt den psykiska ohälsan. Under föreläsningen fick eleverna också göra mindfulnessövning och pausyoga. Det är två övningar vi ska fortsätta med i undervisningen.

Förutom elever var lärare i olika ämnen på plats; bland annat idrottslärare och språklärare, bibliotekarie och inbjudna VIP-gäster.

Utifrån föreläsningen Hållbar människa, The Woman Project – konst skapad med koppling till identitet, genus och hållbarhet samt textutdrag ur både skönlitteratur och sakprosa fick eleverna använda sin fantasi, kreativitet, språk och kunskap för att skapa poesi.

Några testade Black Out Poetry och några skrev fri form. Det skapades såväl individuellt som parvis. Runt borden pågick reflekterande samtal om föreläsningen, psykisk ohälsa och i synnerhet reflektion kring dikterna de skapat. Många elever tog ut svängarna och skapade konstverk av sina dikter.

Nästa vecka ska vi inleda undervisningen med poesimaraton och ett kreativt samtal om dikterna. Ett sådant samtal kännetecknas av nyfikenhet och öppenhet. Vi ska prata om hur dikten berör oss på olika sätt samt prata om följande påstående;

Att vara en hållbar människa är att ha makten att påverka.

Catarina Rolfsdotter-Jansson

Ny poesifestival i Trelleborg – Trelleborgs kommun

Eventet arrangerades av Sustainable Poetry Teamet i Söderslättsgymnasiets mediatek. Ett dynamiskt och kreativt bibliotek som fått utmärkelserna skolbibliotek i världsklass tre år i rad och den nationella utmärkelsen årets bibliotek 2019.

Hållbar människa

Världsdagen och Skåneveckan för psykisk hälsa

Enligt resultat i Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? känner varannan tjej och var tredje kille ängslan, oro eller ångest varav 10 procent av unga kvinnor och 5 procent av unga män uppger att de har svåra besvär. Det innebär alltså att i en grupp med 30 elever så finns, statistisk sett, minst tre elever som lider av svår ångest. Det vill vi samtala om och tillsammans med unga främja god hälsa och motverka och förebygga ohälsa. Det är angeläget att lyfta fram en fråga som många gånger skambelagts och skapat lidande.

Främja hälsa och förebygga ohälsa

I samband med världsdagen för psykisk hälsa och Skåneveckan för psykisk hälsa arrangerar Sustainable Poetry en unik föreläsning, kreativ poesiworkshop och Afternoon Tea för gymnasieelever, lärare, bibliotekarier m.fl. på Söderslättsgymnasiet. Det blir en eftermiddag i gemenskapens tecken där vi tillsammans vill öka kunskapen, hoppet och stärka samtalet kring psykisk hälsa. (Under veckan, i hela Skåne, genomförs olika kulturarrangemang, informationssatsningar och mötesplatser.

Hållbar människa

Catarina Rolfsdotter-Janssons föreläsning Hållbar människa handlar om hur du kan ta hand om dig själv och planeten samtidigt.

Genom att ta hand om dig själv på djupet kan du bli bättre på att ta hand om planeten. Catarina Rolfsdotter-Janssons föreläsning bygger på hennes senaste bok och ger dig verktyg för att ta hand om din psykiska hälsa och minska glappet mellan dina djupaste värderingar och dina handlingar.

Catarina Rolfsdotter-Jansson är författare, föreläsare och programledare med hållbarhet som fokusområde. Är sedan 15 år tillbaka även yogainstruktör och i sin bok och i föreläsningen sammanfogar hon sina båda expertområden.

Kreativ poesiworkshop & Afternoon Tea

Utifrån Catarinas föreläsning, globala målen, menti-tavlan som ungdomar, unga vuxna och vuxna varit med och skapat, konstutställningen The Woman Project skapad av Wille som är elev på Söderslättsgymnasiet, skönlitteratur och mycket mer ges eleverna möjlighet att skapa poesi för en hållbar framtid. Poesin läker oss inifrån och ut och hjälper oss att sätta ord på det som många gånger är svårt att prata om. Poesin förvandlar våra känslor och tankar till ord på ett oslagbart sätt. Poesin förändrar, talar sitt eget språk och lämnar avtryck. För att unga ska må bra är det viktigt att känna delaktighet, inflytande och medskapande; att få ge röst, bli tagen på allvar och inkluderas i meningsfulla sammanhang där vi tillsammans värnar om det demokratiska samtalet, välmående och god livskvalitet. Projektet Sustainable Poetry handlar om just det. Vi ser fram emot en berikande dag tillsammans!

Dikterna ställs ut i samband med Poesifestivalen och World Poetry Day 2020. Givetvis delar vi några på bloggen. Håll utkik!

Tips! Den 16 oktober bjuder SPSM in till frukostseminarium på webben om hur hjälper vi unga med funktionsnedsättning i skolan som inte mår bra?

Kreativ poesiworkshop i skolans bibliotek

Nu kör vi igång med höstens poesiworkshops i skolbiblioteket, inför World Poetry Day 2020. Mediateket på S:t Nicolai erbjuder fyra tillfällen att prova på kreativt skapande med både väletablerade och nydanande metoder, individuellt och samskapande. Varmt välkomna! #sustainablepoetry

Följ det kreativa skapandet på bloggen och projektets FB-sida: Sustainablepoetry

I Sustainble Poetry inkluderas skolbiblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen. Vilket öppnar upp för ett samskapande mellan lärare och bibliotekarie. Det stärker elevernas måluppfyllelse, bidrar till att främja läslust och utvecklar deras kreativa förmåga.

Maria Glawe, Projektledare

Sida 1 av 3

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén