Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Dikter – Förskola

Mål 15 i sikte – utforska zoologipoesi med barnen

Barns meningsskapande kring ekosystem och biologisk mångfald – Om att lära med alla sinnen

Samla 3-6 åringarna i förskolans utemiljö och utforska det globala målet 15 genom att läsa, samtala och skapa utifrån zoologipoesi. I boken “Zoologipoesi – små djur i toner” av Laura Ruohonen och Erika Kallasmaa väntar ett poesiäventyr där barnen dels får möta dikter som fångar djurens olika karaktärer dels kort faktabaserad beskrivningar. Ha också mobilen nära till hands för att optimera upplevelsen genom att lyssna till musik om djuren av Petri Kumela. Musiken har varit inspiration för diktskapandet. I boken finns en QR kod där vi får tillgång till hans gitarrstycken, men även här: Petri Kumela.

Fånga in barnens nyfikna frågor som underlag för samtal. Lär er mer om djuren tillsammans och utforska hur vi kan hjälpas åt att ta hand om och värna djur och natur. Humlan kanske kommer förbi medan ni läser och samtalar och vips så bygger ni en dikt tillsammans om våra bästa pollinerare. Dela på förskolan och skicka in till poesitävlingen 2021!

In i blommans mjuka bädd

tumlar humlan sammetsklädd.

Korgen full av blomstergull

glansig päls

runt humlans hull.

I varje tunnel väntar det

en klibbig härlig

hemlighet.

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Läroplan för förskolan – Lpfö18, s 9

Språklig mångfald som resurs i undervisningen

Dikterna i boken har översatts från finska till svenska av barnboksförfattaren Annika Sandelin. Om det finns barn i gruppen som har finska som modersmål är det all idé att använda boken på båda språk och arbeta transspråkande så att den språkliga mångfalden kan blomma ut.

Utforska mer

Fakta om humlan kan exempelvis utforskas via följande lärresurser:

WWF – Humlor

UR – Brita Bi och Hanna Humla

Samskapande mellan skolstadier

Boken öppnar också upp för samskapande mellan barn och unga i olika skolstadier. Exempelvis kan elever i grundskolan eller gymnasiet lära sig mer om ekosystem och biologisk mångfald och berätta för de yngre barnen. De får troligen många nyfikna frågor att besvara. Därefter kan de läsa och samtala om dikterna och slutligen använda kunskaper och kreativitet för att tillsammans skapa poesi för en hållbar framtid.

Projektets yngsta poeter gick i Lennart Hellsings fotspår och prisades

Det är i förskolan vi lägger grunden för det livslånga lärandet; glädjen över att utforska, experimentera och lära tillsammans. Där främjas god tilltro till den egna språkliga förmågan och ger barnen en röst i verksamheten och i samhällsutvecklingen.

Häromdagen var jag inbjuden till Österlids förskola för att lyssna till barnen som arbetat engagerat under läsåret för att skapa poesi och konst för en hållbar framtid. Vilket fantastiskt arbete! Jag blev rörd när barnen så inlevelsefullt förmedlade två nya verser i Lennart Hellsings visa Annabell Olsson. Deras verser handlar om nedskräpning och vitvalens utsatthet. Bidraget skulle ha förmedlats på scen under poesifestivalen, men blev framflyttat (som så mycket annat) på grund av coronakrisen. 

Vi firade med poesitårta, diplom och överraskning i strålande solsken. Tack till barnen och kollegor för fint samskapande och tack till lokala näringsidkare för priserna i poesitävlingen. Tillsammans gör vi skillnad! 

Till hösten fortsätter poesiäventyret och givetvis har vi siktet inställt på poesifestival 2021. Läs verserna och inspireras av deras fantastiska arbete; Barnen på Österlids förskola räddar vitvalen

Maria Glawe, projektledare för Sustainable Poetry

Barnen på Österlids förskola räddar vitvalen

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.

Ur läroplanen för förskolan

Pedagogerna Cecilia och Ulrika på avdelningen Aspen på Österlids förskola i Trelleborg har utifrån ett jämställt och demokratiskt arbetssätt gett barnen möjlighet att inte bara läsa och skriva om världen utan också att läsa, samtala, skapa och skriva fram en förändrad värld på hållbar väg.

Deras fantastiska arbete påminner om ett liknande kritiskt språk- och kunskapsutvecklande arbete som skildras i boken Glädjen i att förstå – språk och textarbete med barn av Kerstin Bergöö och Karin Jönsson. Läsaren får följa en pedagog och förskolebarn som undersöker ett för barnen relevant innehåll, nämligen vitvalen. Pedagogen visar, precis som pedagogerna Cecilia och Ulrika på Österlids förskola, förmågan att i praktiken hålla samman språk-, kunskaps-, identitets, och demokratiuppdragen. I boken beskriver Bergöö och Jönsson (2012) hur pedagogen tar såväl innehållet som barnens initiativ på allvar. […] Barnen får finna nya sätt att uttrycka sig och allas röster blir hörda.

Barnen på avdelningen Aspen satt vid frukosten och samtalade om valar i havet som hittats med plast i magen. För att spinna vidare på detta, fick barnen ett brev från tomtenissen Julius om att han hade sett en vitval på sin resa hem till Nordpolen. Vitvalen skulle finnas på Östra stranden i Trelleborg och barnen fick i uppgift att lyssna efter valens sång.

Östra stranden i Trelleborg

Vitvalen fick sedan följa med till förskolan, där de skapade ett eget hav till den.

Barnen tillverkade en stomme av hönsnät.

De använde material av återbruk. Här klär de stommen med hjälp av dagstidningar.

Vitvalens käkar blev tillverkad med papier maiche och stjärtfenan med mjölkkorkar.

De sökte fakta om vitvalen på olika sätt, bland annat genom att använda I-pad, sedan lånades olika faktaböcker på biblioteket. Barnen upplevde således olika lärandesituationer, bland annat fick de skriva fakta om vitvalen med hjälp av datorn.

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

Utdrag ur läroplanen för förskolan

Det pågick ett stort engagemang bland barnen, vårdnadshavare, vänner och släktingar när materialet skulle samlas in till vitvalen.

De jobbade med FN:s globala mål för hållbar utveckling och samtalade mycket om nedskräpning i havet. De såg också filmer om plastens konsekvenser för djur och växtlighet i havet.

Utifrån Lennart Hellsings sång Annabell Olsson skapade barnen dessutom två nya verser som handlar om nedskräpning och vitvalens utsatthet. Vitvalen och dikten är ett av de fantastiska bidragen i årets poesifestival som är framflyttad på grund av coronakrisen.

Barnens dikt;

Annabell, Annabell

Annabell Olsson

Hon vandrar på stranden

och skriker just nu.

Hon skriker om skräpen och plasten i haven

som människor kastar, hit och dit.

Annabell, Annabell 

Annabell Olsson

Hon sitter på stranden

och gråter just nu.

Hon gråter för fisken och valen i haven

som slutat att simma och kommer att dö.

Vi har jobbat hårt under terminen med den stora Poesiresan mot FNs Globala mål 14, så det har varit en fantastisk undervisningssituation både för barn och pedagoger.

Cecilia, Pedagog

Läs också om deras arbete med Sustainable Poetry under läsåret 2018-2019; I skogen är sig inget likt.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén