#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin

Kategori: Agenda 2030

Gör din röst hörd för en hållbar värld! – Global Goals Week

Det har gått tre år sedan världens ledare antog världens mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling – Globala målen. De 17 målen och 169 delmålen har tagits fram för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet till år 2030. I alla länder. För alla människor.

UNDP

Under Global Goals Week uppmärksammas att hela världen har en gemensam plan för en bättre framtid – Agenda 2030. Genom kreativa och innovativa lösningar och ett dynamiskt samarbete kan vi förändra världen på hållbar väg. Om vi ska nå målen måste ALLA vara med!

Utmana eleverna att skapa poesi med utgångspunkt i de globala målen!

Sustainable Poetry utmanar barn och unga, från förskolan till gymnasiet, att genom poesi berätta hur de vill se framtiden. Det är också ett projekt som verkar för att pedagogisk personal samarbetar över ämnesgränser och tillsammans med barn och unga för att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolans undervisning och stärka lärande för hållbar utveckling. (LHU: delmål 4.7 i Agenda 2030 och även inskrivet i skolans styrdokument.)

Sustainable Poetry bjuder in alla till ett kreativt globalt samskapande för att frambringa världens största digitala poesisamling som kopplas till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Ett dynamiskt partnerskap ger oss således såväl karta som skattkista för att förändra världen. Häng på äventyret! Er medverkan kan förslagsvis bli ett kick off event under Global Goals Week…Berätta för oss!

Ingen är för liten för att göra en förändring.

Greta Thunberg
Under Global Goals Week arrangerar vi guidade poesivandringar i Trelleborg!

Nu är den äntligen här!

I februari fick jag den stora glädjen att vara en av 19 utvalda lärare från Örnsköldsvik i norr till Trelleborg i söder som fick påverka kvaliteten på Skolverkets nya lärmodul Hållbar utveckling i gymnasieskolan. Syftet var att ge kreativa och kritiska synpunkter kring hur modulen passar in i gymnasieskolans verksamhet. Nu är modulen äntligen här! Sedan tidigare finns modulen om hållbar utveckling som riktar sig till grundskolan Hållbar utveckling åk 7-9.

I modulernas innehåll påtalas utbildningens viktiga roll (mål 4 och delmål 4:7 i Agenda 2030) för att möta de utmaningar världen står inför. Modulen tar upp det allra viktigaste av uppdrag skolan har att hantera, som är att undervisa för hållbar utveckling. Det är ingen överdrift att hävda att de elever vi möter i skolan i dag växer in i en värld i accelererande förändring och stora utmaningar. 

Del 7 tar i synnerhet upp hur lärare kan arbeta med Agenda 2030 och de globala målen i undervisningen. Genom att göra det synligt för eleverna att globala målen finns, vad de står för och att de är ett sätt att representera världens gemensamma utmaningar på, kan vi skapa en grund för diskussion, där även kritiska perspektiv är viktiga.

Globala målen och poesi – hur hänger det ihop?

Ett medskapande i Sustainable Poetry ger eleverna möjlighet att utforska Agenda 2030 och de globala målen samtidigt som de blir medskapare till en annorlunda och förändrad värld. I deras dikter förmedlas komplexa frågor, tankar och känslor som vi behöver lyssna till och agera utifrån. Det är upp till oss som goda förebilder att skapa förutsättningar för ungas medskapande i samhällsutvecklingen, ta deras tankar och känslor på allvar, lyfta deras röster och skapa en inkluderande gemenskap som leder oss i en hållbar riktning. Ett mycket talande exempel som visar att unga vill engagera sig i hållbar utveckling är den 15:e mars 2019, då ungdomar i 125 länder skolstrejkade för klimatet, inspirerade av svenska Greta Thunberg. Strejken visar att ungdomar känner oro för framtiden, men också handlingskraft (Hållbar utveckling gymnasieskolan, del 7 Globala målen i undervisningen).

Kritiskt, kreativt och medskapande

Att skapa poesi för en hållbar framtid handlar om att ge hållbarhetsfrågorna en central plats i skolan och samtidigt “förvandla” ungdomars oro till framtidstro och göra deras röster hörda för en hållbar framtid. Ett minst sagt angeläget, utmanande, spännande och lärorikt äventyr för alla medskapare! Följer du med på äventyret?

Maria Glawe, Initiativtagare och projektledare för Sustainable Poetry

Skapad av elever i grundskolan till utställningen under Trelleborgs första poesifestival 2019. Västervångskolan, Trelleborgs kommun.

Engagera dina elever i livsviktig poesi

En ny syn på barn och unga som en viktig resurs, värda att lyssna på i kraft av att de har något att tillföra samhället, växer fram.

Barnombudsmannen

Sustainable Poetry och barnkonventionen

2011 blev det inskrivet i svensk läroplan att alla barn och unga ska ges möjlighet att lära sig om barnkonventionen i skolan. Sustainable Poetry är ett initiativ som ökar möjligheten för barn och unga att lära sig om barns rättigheter och i synnerhet bli stärkta i sin rätt att göra sina röster hörda och bli medskapare i viktiga frågor som rör deras samtid och framtid. I samband med att barnkonventionen blir svensk lag 2020 innebär det en ökad skyldighet och möjlighet för lärare att arbeta med barnkonventionen i undervisningen. Det innebär också en ökad skyldighet och möjlighet för kommuner att sätta barns och ungas rättigheter i fokus och involvera dem i viktiga frågor och beslutsfattande.

Vad är viktigt för barn och unga idag?

Genom Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet framgår det tydligt att alltfler unga världen över vill göra sina röster hörda och agera för att bekämpa klimatförändringarna. I Sustainable Poetry framgår samma mönster, barn och unga som vill ge röst kring olika komplexa hållbarhetsutmaningar (inte bara klimatfrågan) och ingå i en lärande gemenskap där de ges möjlighet att aktivt vara med och påverka framtiden. Sustainable Poetry vill möjliggöra deras önskan, men utan skolstrejk, genom att ge hållbarhetsfrågorna större utrymme i svensk skola. Forskaren Maria Ojala har genomfört studier som visar att det kollektiva engagemanget ger en känsla av gemenskap och blir meningsfullt för var och en i vardagen. I arbetet med Sustainable Poetry märks det tydligt hur arbetet med poesi sammanlänkat med Agenda 2030 skapar mening och ökade kunskaper samtidigt som det stärker elevernas självförtroende och gemenskapen kring något som är så mycket större än oss själva – vår gemensamma framtid. Vi delar en gemensam vision och det innebär att alla är på väg mot samma mål – en hållbar framtid för alla.

– Att finna något att engagera sig inför som är viktigt för det egna jaget men också för det större samhället är något som är viktigt för alla människor, inte minst unga, och är förknippat med utökat välmående.
Vi pratar mycket om klimatångest men det handlar också om gemenskap, man kämpar mot ett gemensamt mål – att rädda världen?

Maria Ojala, SVT (2019) Greta Thunbergs väg från skolstrejkande tonåring till ikon

“Allt verkar omöjligt innan man har klarat av det” – Mandela

Det är tydligt inskrivet i skolans styrdokument att alla lärare ska få in hållbar utveckling i sina ämnen, men i praktiken är det lättare sagt än gjort. Sustainable Poetry har bland annat skapats utifrån tanken att stärka lärares lärande så att hållbarhetsfrågorna får en central plats i skolan, i alla ämnen, genom alla skolstadier och inkluderar alla elever oavsett förutsättningar. Det är ett samskapande projekt där varje lärare eller lärarteam, tillsammans med sina elever, utforskar och designar sin väg fram mot det gemensamma målet och är medskapare i en stor lärande gemenskap som firas varje år i samband med World Poetry Day. I projektet vävs språkutveckling samman med ämneskunskaper och värdegrundsfrågor.

Hoppas du blir nyfiken och vill anta en ny utmaning tillsammans med dina elever och kollegor under kommande läsår.

Poesi för en hållbar framtid ute i världen

Lokalt och nationellt

I samband med World Poetry Day utmanande vi barn och unga tillsammans med sina lärare i Trelleborg att läsa, skapa och dela poesi för en hållbar framtid. Det mynnade ut i Trelleborgs första poesifestival. Projektet letade sig också utanför den lokala kontexten. På några skolor i Sverige skapades och delades också poesi för en hållbar framtid under World Poetry Day.

Internationellt via bland annat eTwinning

Utmaningen antogs också utanför Sveriges gränser och än så länge vet vi att skolor i följande länder varit med i utmaningen: Polen, Slovenien, Rumänien, Portugal, Spanien, Serbien, Grekland, Turkiet, Georgien, Albanien, Jordanien, Italien, Nordmakedonien och Frankrike, vilket är jättespännande. Våra skolbibliotekarier ringade också in poesiskapande i Berlin. I Trelleborg skapades poesi för en hållbar framtid på ett 20 tal olika språk.

Vi har dessutom inlett samarbete med en skola i Ghana, så håll utkik på bloggen för att följa äventyret. Nu har vi siktet inställt på Poesi för en hållbar framtid under World Poetry Day 2020! Hoppas du också vill bli medskapare…


Driven av WordPress & Tema av Anders Norén