Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

Mål 4 – God utbildning för alla

Utbildning och lärande för hållbar utveckling

För att ge barn och unga goda förutsättningar att nå så långt som är möjligt i sin kunskapsutveckling och ha en fungerande utbildning ska skolans verksamhet vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Sustainable Poetry bygger på ett designteoretiskt perspektiv där samskapande (co-creation) möjliggör ett kollektiv lärande utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det är genom ett långsiktigt fokus och samskapande vi kan hålla projektet levande hela vägen fram till 2030. Pedagogisk personal i skolan, bibliotekarier, museipedagoger, IKT-pedagoger, ideella organisationer och omgivande samhällsaktörer utforskar nya sätt att arbeta och samarbeta för att stödja arbetet med att 1) lyfta barns och ungas röster för en hållbar framtid, 2) ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i undervisningen, och 3) stärka genomförandet av Agenda 2030 och i synnerhet mål 4 och delmål 4.7.

Digitalisering och globalt samskapande för att stärka barns och ungas lärande

Projektsidan är en digital mötesplats och lärportal där vi inspirerar och inspireras, där vi bygger broar och suddar ut gränser, där vi tillvaratar mångfalden och synliggör att det finns många vägar till målet, där vi visar att vi tar barns och ungas röster på allvar och stärker deras aktiva medskapande i demokratin. Det är nyckeln till en hållbar framtid.

Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

Delmål 4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap

Projektets ramverk utgår från forskningsresultat och den beprövade erfarenheten kan förstås som professionell erfarenhet; designad, prövad och dokumenterad under en tid av flera (Skolverket).