Samverkan mellan skolan och föreningslivet

Barns och ungas röster är en kraft att räkna med!

Projektet Sustainable Poetry synliggör att barn och unga är betydelsefulla medborgare som kan bidra till samhällsutvecklingen på hållbar väg. Genom poesiskapandet kan de upptäcka sin egen röst, uttrycka sina tankar och idéer och ta plats i det offentliga rummet. Vuxna såväl i som utanför skolan är viktiga förebilder och möjliggörare för barn och unga. Genom samskapande över skolgränser, kommungränser och landsgränser lyfter vi tillsammans barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin och samhällsutvecklingen.

Att vara delaktig och att ha inflytande har stor betydelse för en persons utveckling. Möjlighet att kunna påverka ger ett större självförtroende och en känsla av att man som människa är värd något, att man har en åsikt att tillföra och att det går att förändra. Att vara delaktig ger också en känsla av att bli tagen i anspråk och av att vara respekterad. Detta är inte minst viktigt i barn- och ungdomsåren. När unga är aktiva och därmed delaktiga utvecklas de som människor. För att demokratin ska fortleva måste barn och unga få känna sig delaktiga i samhället och kunna ta aktiv del i det politiska livet. Genom att delta i demokratiska arbetsformer lär sig barn och unga att inhämta fakta och lyssna på andras argument. Delaktigheten ger dem på så sätt en viktig livskompetens.

Barnombudsmannen

Poesivandring i staden – 17 mål, 17 dikter i 17 skyltfönster