Vi står minst sagt inför stora utmaningar; himlen brinner, jorden störtar, vattnet stiger, torkan tilltar … Mänskligheten har gått vilse. Hur kan livsviktiga frågor formuleras så att det känns och berör och kanske till och med förändrar? Jag är övertygad om att en dikt som stor rot i hjärtat, ett musikstycke som gör en på gott humör eller en film som speglar människans komplexitet är viktiga delar i ett hållbart samhälle där de sociala dimensionerna utvecklas. Kan vi dessutom gå från konsumtion av kultur till skapande av kultur, ja då är kraften ännu starkare. 

Det handen skapar påverkar hjärnan, känslor och vår kunskap. För att finna vägar till ett hållbart samhälle måste både hjärta och hjärna vara med. Det är här poesin har en viktig roll att fylla. Poesin är en direkt länk till våra känslor. Det finns också en frihet inom poesin; en arena för reflektioner och tolkningar. Poesi är som gjord för de unga som ska ta över världen och göra jorden hel, som Laleh sjunger. I tider när det dunkla, det outtryckliga  och drömmarna ska fångas och beskrivas kort och snabbt har poesin en plats.

Vi sa, vi ska ta över
Vi ska ta över världen
Vi ska bli stora
Vi ska bli mäktiga, ha ha
Och vi ska göra jorden hel
Ja vi ska göra vattnet rent
Och vi ska aldrig skada varandra mer
Och vi ska slåss
Ja, vi ska slåss mot Goliat
Så tro på mig
För jag vet att du är modigast

Goliat av Laleh

Inledning av Germund Sellgren, WWF

Barns och ungas röst i fokus – En medskapande mötesplats för kunskap, bildning och demokrati

Sustainable Poetry är ett globalt samskapande språk- och kulturprojekt som ger hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolan och lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid. Projektets bärande idé bygger på ett normkritiskt- och demokratiskt perspektiv där alla barn och unga, oavsett förutsättningar och behov, ges möjlighet att utveckla bland annat språk-, läs och skrivförmågan, kulturell medvetenhet och interkulturell förståelse, kreativitet, lära sig om hållbar utveckling och vara med och påverka samhällsutvecklingen på hållbar väg. Ett betydande inslag är alla människors lika värde och vårt gemensamt fokus på att värna om det demokratiska samtalet och genom poesin få nätkärleken att blomstra. Poesin är kärlekens språk…

Genom ett digitalt och kreativt samskapande (Co-Creation) skapas en global arena för barn och unga att göra sina röster hörda kring viktiga samhällsfrågor som berör såväl nutid som framtid. Genom att arbeta ämnesövergripande verkar vi tillsammans för alla barns och ungas möjlighet till kulturupplevelser, eget skapande och medskapande i kulturlivet.

I projektet omsätter vi tillsammans nya idéer till handling för att skapa ett verkligt, lustfyllt och meningsfullt lärande med barn och unga som medskapare under hela processen. Olika perspektiv knyts ihop genom poesi sammanlänkat med Agenda 2030 som bygger på ett holistiskt perspektiv och hela världens gemensamma vision för en hållbar utveckling. I kreativa lärmiljöer ges barn och unga möjlighet att utveckla kommunikation, interkulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer, kritiskt tänkande, kreativitet, samarbete och digital kompetens, vilket alla är nyckelkompetenser för livslångt lärande. Tillsammans genom demokratiska arbetssätt ger vi barn och unga, möjlighet att inte bara läsa och skriva om världen utan också bli medskapare till en annorlunda och hållbar värld.

Ingen är för liten för att göra en förändring.

Greta Thunberg

Leave no one behind” – Tillsammans skapar vi världens största digitala poesisamling

Sustainable Poetry är samstämmigt med andemeningen i Agenda 2030, vilket innebär att ingen ska lämnas utanför. Projektet föddes i ett kreativt upplevelserum på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg där elever från olika gymnasieprogram läste och skapade poesi för en hållbar framtid i samband med World Poetry Day 2018. Poesin delades i sociala medier med följande hashtag; #sustainablepoetry vilket blev en omedelbar succé och därmed startskottet för den globala poesigemenskapen vi med stolthet och glädje inkluderar alla i – En hållbar framtid skapas av oss tillsammans!

Dynamisk design – pedagogiskt och socialt nätverk för kollegialt samskapande och lärande

Projektet bygger på dynamisk design med ett globalt och digitalt pedagogiskt nätverk som möjliggör kollegialt lärande och samskapande utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det är genom ett långsiktigt fokus och samskapande (Co-Creation) vi kan hålla projektet levande hela vägen fram till 2030. Pedagogisk personal, skolbibliotekarier, museepedagoger, IKT-pedagoger, ideella organisationer och flera omgivande samhällsaktörer samarbetar för att stödja arbetet med att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i undervisningen, stärka språk- och kunskapsutvecklingen med läsningen i fokus och samtidigt låta barns och ungas röster höras för en hållbar framtid. Bloggen är en digital mötesplats och lärportal där vi inspirerar och inspireras, där vi bygger broar och suddar ut gränser, där vi tillvaratar mångfalden och synliggör att det finns många vägar till målet, där vi visar att vi tar barns och ungas röster på allvar och stärker deras aktiva medskapande i demokratin. Det är nyckeln till en hållbar framtid.

World Poetry Day – #sustainablepoetry Worldwide!

Varje år, infaller World Poetry Day; dagen då alla uppmuntras att läsa, skriva, undervisa och publicera poesi (Unesco). Världspoesidagen är också Sustainable Poetrys födelsedag så vi firar med poesifestival och delar barns och ungas visioner om framtiden med hela världen. I digitala medier använder vi oss av följande hashtag: #sustainablepoetry

World Poetry Day firar en av mänsklighetens mest värdefulla former av kulturellt och språkligt uttryck och identitet. Praktiserad genom historien – i varje kultur och på alla kontinenter – talar poesi om vår gemensamma mänsklighet och våra gemensamma värderingar, förvandling av de enklaste dikterna till en kraftfull katalysator för dialog och fred.

Unesco

Alla kan bli medskapare i Sustainable Poetry, så varmt välkomna!

Projektledare och team: Maria, Eva, Magdalena och Sten