Vi står minst sagt inför stora utmaningar; himlen brinner, jorden störtar, vattnet stiger, torkan tilltar … Mänskligheten har gått vilse. Hur kan livsviktiga frågor formuleras så att det känns och berör och kanske till och med förändrar? Jag är övertygad om att en dikt som stor rot i hjärtat, ett musikstycke som gör en på gott humör eller en film som speglar människans komplexitet är viktiga delar i ett hållbart samhälle där de sociala dimensionerna utvecklas. Kan vi dessutom gå från konsumtion av kultur till skapande av kultur, ja då är kraften ännu starkare. 

Det handen skapar påverkar hjärnan, känslor och vår kunskap. För att finna vägar till ett hållbart samhälle måste både hjärta och hjärna vara med. Det är här poesin har en viktig roll att fylla. Poesin är en direkt länk till våra känslor. Det finns också en frihet inom poesin; en arena för reflektioner och tolkningar. Poesi är som gjord för de unga som ska ta över världen och göra jorden hel, som Laleh sjunger. I tider när det dunkla, det outtryckliga  och drömmarna ska fångas och beskrivas kort och snabbt har poesin en plats.

Vi sa, vi ska ta över
Vi ska ta över världen
Vi ska bli stora
Vi ska bli mäktiga, ha ha
Och vi ska göra jorden hel
Ja vi ska göra vattnet rent
Och vi ska aldrig skada varandra mer
Och vi ska slåss
Ja, vi ska slåss mot Goliat
Så tro på mig
För jag vet att du är modigast

Goliat av Laleh

Germund Sellgren, WWF

Barns och ungas röst i fokus – En medskapande mötesplats för kunskap, bildning och demokrati

Sustainable Poetrys bärande idé bygger på ett normkritiskt- och demokratiskt perspektiv där alla barn och unga, oavsett förutsättningar och behov, ges möjlighet att lära sig om hållbar utveckling och samtidigt vara med och påverka samhällsutvecklingen; vår gemensamma väg mot en hållbar framtid. Genom samskapande (Co-Creation) skapas en global arena för barn och unga att göra sina röster hörda kring viktiga samhällsfrågor som berör såväl nutid som framtid.

I projektet omsätter vi tillsammans nya idéer till handling för att skapa ett verkligt, lustfyllt och meningsfullt lärande med barn och unga som medskapare under hela processen. Olika perspektiv knyts ihop genom poesi sammanlänkat med Agenda 2030 som bygger på ett holistiskt perspektiv och hela världens gemensamma vision för en hållbar utveckling. I kreativa lärmiljöer ges barn och unga möjlighet att utveckla kommunikation, interkulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer, kritiskt tänkande, kreativitet, samarbete och digital kompetens, vilket alla är nyckelkompetenser för livslångt lärande. Tillsammans genom demokratiska arbetssätt ger vi barn och unga möjlighet att inte bara läsa och skriva om världen utan också bli medskapare till en annorlunda och hållbar värld.

Globalt samskapande (Co-Creation) – Ett dynamiskt inkluderingsnätverk

World Poetry Day firar en av mänsklighetens mest värdefulla former av kulturellt och språkligt uttryck och identitet. Praktiserad genom historien – i varje kultur och på alla kontinenter – talar poesi om vår gemensamma mänsklighet och våra gemensamma värderingar, förvandling av de enklaste dikterna till en kraftfull katalysator för dialog och fred.

UNESCO

Leave no one behind” – Alla kan vara med i Sustainable Poetry!

Sustainable Poetry är samstämmigt med andemeningen i Agenda 2030, vilket innebär att ingen ska lämnas utanför. Projektet, som är ett inkluderande globalt språk- och kulturprojekt, föddes i ett kreativt upplevelserum på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg där elever från olika gymnasieprogram skapade poesi för en hållbar framtid i samband med World Poetry Day 2018. Poesin delades i sociala medier med följande hashtag; #sustainablepoetry vilket blev en omedelbar succé och därmed startskottet för den globala poesigemenskapen vi med stolthet och glädje inkluderar alla i. En hållbar framtid händer bara inte – den skapas av oss tillsammans!

Dynamisk design – pedagogiskt och socialt nätverk för kollegialt samskapande och lärande

Projektet bygger på dynamisk design med ett globalt pedagogiskt nätverk som möjliggör kollegialt lärande och samskapande utifrån ett långsiktigt perspektiv. Pedagogisk personal, skolbibliotekarier, museepedagoger, IKT-pedagoger, ideella organisationer och flera omgivande samhällsaktörer samarbetar för att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i undervisningen och samtidigt låta barns och ungas röster höras för en hållbar framtid. Poesibloggen är en digital mötesplats och lärportal där vi inspirerar och inspireras, där vi bygger broar och suddar ut gränser, där vi tillvaratar mångfalden och synliggör att det finns många vägar till målet, där vi visar att vi tar barns och ungas röster på allvar och stärker deras aktiva medskapande i demokratin. Det är nyckeln till en hållbar framtid.

World Poetry Day – #sustainablepoetry Worldwide!

Varje år, i samband med World Poetry Day den 21 mars, delar vi alla dikter digitalt med följande hashtag: #sustainablepoetry

Varmt välkommen att bli medskapare i Sustainable Poetry!

Projektledare och team: Maria, Eva, Magdalena och Sten

Sanningen är att vi inte klarar oss utan den. Våga använda den. Våga provocera med den. Våga illustrera med den. Våga låta den tala i ditt ställe!

Mats Söderlund, Poet
Länk till globala målen