Hälsa och lärande går hand i hand!

Forskning visar entydigt att det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. När barn och unga mår bra är det lättare att lära sig och när barn och unga lär sig stimuleras välmående. Lärande och hälsa går således hand i hand (Skolverket (2019) Hälsa för lärande – lärande för hälsa). I Mål 3 i Agenda 2030 framgår även hälsans betydelse för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Årets tema i poesiutmaningen Ömsesidighet – lärande, hälsa och välbefinnande som drivkraft för hållbar samhällsutveckling handlar om barns och ungas perspektiv på lärande, hälsa och välbefinnande i hållbara städer och samhällen. Hur vill barn och unga att deras stad eller landsbygd ska utvecklas för att bli inkluderande, trygg och hälsofrämjande? Hur ser en god livsmiljö ut? Vilka tankar har barn och unga om hur ett gott liv kan skapas inom planetens gränser?

Den 15 september i samband med den internationella demokratidagen (demokratidagen uppmärksammar att det är lika viktigt nu som alltid att demokratin värnas och främjas) är det kick off för läsårets samskapande i Sustainable Poetry. Håll utkik för mer information och inspiration som delas här på projektsidan och i projektets Facebook-grupp. Genom ett medskapande i Sustainable Poetry kan du/ni skapa förutsättningar i undervisningen för att främja och stärka barns och ungas inre hållbarhet, dvs. lärande, hälsa och välbefinnande och engagera dem i att skapa poesi för att göra sina röster hörda för en hållbar framtid.

[…]

Många möjligheter motiverar oss

att vara kreativa medskapare

med kunskap och framtidstro.

Kunskap är lätt att bära, men väger tungt

en sol går upp, en möjlighet, en utmaning

att rädda vår planet. 

[…]

Diktrader av Germund Sellgren

Illustration av Nikki Schmidt