Utdrag ur Mitt språk av Ghiath (elev på Söderslättsgymnasiet). Dikten finns att lyssna på i LHU-podden, avsnitt 1 som handlar om svenska, metod och poesi. I avsnittet läser poeten och läraren Ida Olofsson bland annat Ghiaths dikt.

Poesi – “en fantastisk språkgenre”

Poesi ger eleverna chans att förmedla djupare mening med relativt få ord.” Jim Cummins, ledande forskare inom flerspråkig undervisning, lyfter fram flerspråkiga projektarbeten som ett sätt att designa undervisning med “flerspråkiga glasögon” på. Han nämner poesi som en “fantastisk språkgenre” som ger nyanlända och flerspråkiga elever möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer. Ett förslag som presenteras i boken Flerspråkiga elever – Effektiv undervisning i en utmanande tid är att ge elever möjlighet att skriva dikter på både svenska och på sitt modersmål.

Elever som läser kursen svenska som andraspråk 1 på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg har engagerats i projektet Sustainable Poetry och i en undervisning där flerspråkighet ses som en resurs i undervisningen. De har lärt sig om FN:s globala mål för hållbar utveckling och genom att skapa dikter på flera språk gjort sina röster hörda för en hållbar framtid. Två av dikterna belyser, såsom den inledande dikten Mitt språk, värdet av språklig mångfald. Eleverna uppmuntrades att bidra med sina kunskaper i olika språk genom att skriva dikter. Det var minst sagt ett dynamiskt språk- och kunskapsutvecklande uppdrag som engagerade eleverna. Genom att nyttja digitala resurser i undervisningen var det också möjligt för eleverna att använda tillgängliga översättningsstöd, men även att kontakta föräldrar, släktingar och modersmålslärare för stöd i processen. “Jag har fått reflektera och skriva på kyrilliska. Det gick bättre än vad jag trodde. Jag fick hjälp av min mamma också. Det har varit kul att arbeta med sitt modersmål i svenskan också.” – Elevcitat

Modersmålslärare i grundskolan (i Trelleborg) har också engagerat elever i projektet och i undervisning där de uppmuntras att använda sig av alla sina språkliga resurser lärandet; se bilder. Dikten “Låt oss prata om fred” på två språk berör det globala målet 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Nationell satsning för att stärka utbildningens kvalitet

Trelleborgs kommun är en av flera kommuner som medverkar (under tre år) i Skolverkets satsning för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. Bland annat handlar det om kompetenshöjande insatser för pedagogisk personal från förskola till vuxenutbildning för att förbättra studieresultaten för alla flerspråkiga barn och elever. Sustainable Poetry finns med som ett inspirerande exempel i en av fortbildningsmodulerna för personalen i Trelleborg.

“Hittills har poesi kring framtidsdrömmar skapas på fler än 20 språk. Satsningen innebär bland annat att förskolor och skolor kan skicka in poesibidrag till poesitävlingen som anordnas varje år. De vinnande bidragen publiceras i en digital antologi, såsom årets “Drömmar för en hållbar framtid – av barn och unga”. – Utdrag ur fortbildningsmodulen

Språket – främsta redskapet för att tänka, kommunicera och lära

“Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. […] Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.” – Utdrag ur kursplanen för svenska som andraspråk och kursplanen för modersmål i grundskolan

Förutom att producera texter med transspråkande (dikter) har eleverna i gymnasiet reflekterat och samtalat om hur flerspråkighet är en tillgång för såväl individen som samhället. De har också delat olika språkliga erfarenheter med varandra för att stärka förståelsen kring språkets funktion för tänkande, lärande och kommunikation. En spännande och lärorik utmaning var också analysuppgiften kring den transspråkande processen; Vad tillför språklig mångfald i diktskapandet? Vad gör det med känslan i dikten? Finns det ord/meningar i dikten som kan översättas rakt av och finns det ord/meningar som är svåra att översätta till andra språk? Hur löste du det?

Genom att arbeta med flera språk som resurser i undervisningen kan fler röster göras hörda i skolan och genom att engagera eleverna i Sustainable Poetry kan rösterna även lyftas fram i det omgivande samhället. “Att ta till vara elevernas flerspråkighet genom transspråkande kan bidra till att tona ner de språkliga hierarkier som finns i samhället och istället försöka ge språk en mer likvärdig status i undervisningen.”(Läs: Transspråkande i ett flerspråkigt och interkulturellt klassrum av Carla Jonsson. Ingår i Skolverkets Modul: Språk och interkulturalitet. Del 3: Transspråkande, sid. 13).

Mer information finns här:

Bred satsning ska ge bättre studieresultat för nyanlända och flerspråkiga – Trelleborgs kommun

Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning – Skolverket