Nu ska medborgare och besökare i Trelleborg få hjälp att göra rätt och bidra till en stad ren från fimpar och snus på marken och i havet. Det är kommunens vision med projektet Fimpfritt Trelleborg. Elever på Söderslättsgymnasiet och förskolebarn på Gertrudsgården har varit medskapare till 30 väl synliga askkoppar som finns på olika platser i stadens centrum.

Haiku av elever på Söderslättsgymnasiet

Bygga kunskaper och skapa drömmarSamla gemensamma krafter

“Unga i Trelleborg vill kunna bidra mer till den lokala demokratin. Det visar gjorda enkäter.” – Trelleborgs kommun

Under hösten lyssnade elever på Söderslättsgymnasiet till olika tjänstepersoner inom kommunen för att få veta mer om kommunens viktigaste utvecklingsområden och pågående hållbarhetsarbete. Eleverna, som är medskapare i det globala projektet Sustainable Poetry, fick inblick i vad det innebär att bli delaktig i den lokala demokratin och samhällsutvecklingen samt hur det är att arbeta med visioner för en hållbar framtid. Bildningsförvaltningens vision är att Trelleborg ska bli en skolkommun att räkna med – “Mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar” och kommunens vision är att “Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.”

Genom föreläsningarna och olika workshops fick eleverna således kännedom om kommunens inriktningsmål, med en extra fördjupning kring två mål; ett tryggt och säkert samhälle och barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter. Resultatet i LUPP-enkäten (som innehåller ungas tankar om hälsa, skola, fritid, delaktighet och inflytande, trygghet och utsatthet och framtidstro) var också underlag för att urskilja teman som är viktiga för ungdomar i Trelleborg. Trygghet, hållbarhet, ungas delaktighet med fokus på jämlikhet och psykisk hälsa blev de teman vi arbetade vidare med:

Eleverna träffade bland annat tjänstepersoner som arbetar med:

  • Tryggare Trelleborg – ett utvecklingsarbete som syftar till att skapa ett tryggt och säkert samhälle med extra fokus på barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter. Eleverna träffade trygghetssamordnare, säkerhets- och beredskapssamordanare samt några av kommunens trygghetsvärdar.
  • Förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga – bland annat fick eleverna utbildning om barnkonventionen och mer information om kommunens arbete med barnrättsfrågor och folkhälsa. De var även delaktiga i poesiworkshops tillsammans med representanter för skolans och kommunens elevhälsa.
  • Hållbarhetsarbete gällande miljö och klimat – bland annat lyssnade eleverna till miljö och kvalitetsutvecklare och miljöinspektörer och blev medskapare i projektet “Visionen om ett fimpfritt Trelleborg.”

Runt en miljard fimpar på gatorna i Sverige per år!Faktakollen

Genom föreläsningar med Carina Eklund (miljö- och kvalitetsutvecklare) och Lilian Flygare Ivarsson (miljöinspektör) informerades eleverna om kommunens två handlingsplaner som knyts till “Visionen om ett fimpfritt Trelleborg”, dels handlingsplanen för att minska spridningen av mikroplaster, dels Kretsloppsplanen som arbetats fram tillsammans med Sysav och 10 ägarkommuner i Sysavregionen. Med utgångspunkt i deras föreläsningar inleddes en utforskande sekvens där eleverna fick bygga kunskaper gemensamt genom att läsa, samla, sovra och sammanställa information om nedskräpning och i synnerhet om fimpar. I processen blev det naturligt med övning i att värdera och ganska källor som eleverna själva valde ut. Vi samlade all information i en gemensam digital samarbetsyta, dels sammanfattningar som eleverna gjorde i samband med föreläsningarna, dels från texter vi läst och lyssnat på samt från källor som eleverna själva valt ut. Det samskapande perspektivet och det multimodala och mångsidiga sättet att bygga kunskaper är värdefullt och frigörande – eleverna kan bidra till kunskapsbygget på olika sätt, har full insyn i allt som sker och kan påverka innehållet som är i fokus såväl på egen hand som tillsammans med andra.

Poetisk nudging – En haiku-påminnelse för att fimpa rätt

Kommunens miljö- och kvalitetsutvecklare Carina Eklund berättade om en tidigare nudge-kampanj som gjorts i Ystads, Trelleborgs och Lunds kommun, vilket inspirerade eleverna. Frågan de funderade vidare på var huruvida de skulle kunna få människor att fimpa rätt genom haiku? Kan tre diktrader få fram en bild som gör att fler människor fimpar rätt? Orden ska vara enkla, vardagliga och få – men säga mycket. Utforskandet av poetisk nudging startades och den flerfaldigt prisbelönade haikupoeten Anna Maris bjöds in till undervisningen. Här kan ni få inblick i den samskapande processen som mynnade ut i 30 dikter skapade av elever på olika gymnasieprogram. Bland annat lyssnade eleverna till haikudikter förmedlade av Anna Maris på svenska, engelska och japanska, därefter samtal om innehållet och formen samt möjlighet att skapa en dikt gemensamt. Efter författarbesöket skrev eleverna egna haikudikter och fick respons av Anna Maris under skrivprocessen. Det blev väldigt uppskattat av eleverna.

Samskapande mellan gymnasiet och förskolan

I nästa sekvens inkluderades barnen i förskolan på Gertrudsgården i Trelleborg. De lyssnade till gymnasieelevernas dikter och skapade konstverk som skulle inspirera och ligga till grund för motiven på askopparna. Motiven på askopparna skapades därefter av illustratören Nikki Schmidt från Big Brain Agency.  Barnens konstverk och elevernas haikudikter ställdes ut på Trelleborgs bibliotek när det var poesifestival den 21 mars.

Barnens konstverk

Närmiljö som lärmiljö – ungas medskapande i kommunens hållbara utvecklingsarbete

“I grunden handlar kritiskt textarbete om att möjliggöra för unga människor att kunna läsa både texten och världen i relation till makt, identitet och mångfald och att kunna få tillgång till kunskap, utbildning och olika resurser. Det handlar också om att skriva och om att om-skriva världen.” (Janks 2013, s. 227; Översättning gjord av Gunilla Molloy i artikeln Makt och demokrati – kritiskt textarbete med bild. Lärportalen, Skolverket.

Enkäter som gjorts med unga i kommunen visar att de vill bidra mer till den lokala demokratin och det är här ett sätt att lyssna till deras idéer och tankar och bjuda in dem till ett dynamiskt samskapande som gör skillnad på riktigt. Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med hållbarhetsfrågor i undervisningen och i nära samverkan med det omgivande samhället synliggör för eleverna hur deras kunskaper, kreativitet och kommunikation är viktiga i ett större sammanhang. Genom projektet “Visionen för ett fimpfritt Trelleborg” fick således barn och unga bli lyssnade på och aktivt delta i förändring och utveckling av kommunens hållbarhetsarbete, vilket främjar och stärker deras handlingskompetens och framtidstro samtidigt som det berikar samskapandet av en hållbar framtid.

Illustration: Nikki Schmidt, Big Brain Agency
Centralstationen i Trelleborg

Mer information finns här:

Visionen om ett fimpfritt Trelleborg – Trelleborgs kommun

De vill få trelleborgarna att fimpa rätt – med haiku -dikter – Trelleborgs Allehanda

En snillrik idé – Trelleborgs Allehanda