Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. I läroplanen för gymnasiet framgår tydligt hur skolan ska förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser. Det innebär bland annat att bygga kunskaper gemensamt och utveckla förståelse för mångfalden. Gy11

I det här inlägget framgår hur man kan skapa förutsättningar för ett internationellt samarbete som utvecklar elevernas kunskaper och förmågor samtidigt som skolans verksamhetsutveckling och ungas engagemang i samhällsutvecklingen främjas.

I en föränderlig globaliserad värld med alltmer komplexa utmaningar behöver vi arbeta strategiskt med internationalisering i skolan. Sustainable Poetry möjliggör en sådan dimension i undervisningen, vilket handlar om en dynamisk process där varje lärare tillsammans med sina elever har stor frihet och handlingsutrymme att designa sin egen väg mot det gemensamma målet som är att lära sig om hållbar utveckling och FN:s 17 globala mål och läsa, samtala, skapa och dela poesi med hela världen i samband med Världspoesidagen varje år.

Samtliga medskapare förenas således kring det som kännetecknar ett lärande för hållbar utveckling: ett helhetsgrepp på frågor som rör hållbar utveckling, mångfald av pedagogiska metoder och demokratiska arbetssätt, kritiskt förhållningssätt, tvärfunktionella samarbeten och ett aktivt medskapande från barn och unga i skolan och i det omgivande samhället. Via e-Twiining (som är en gemensam digital samarbetsyta och nätverk för skolor i Europa) möts elever kring det gemensamma firandet av Världspoesidagen. Det här läsåret var temat demokrati – ungas röster för demokratins utveckling och framtid. Här följer en beskrivning av hur vänortsskolan Uzicka gimnazija engagerade sig i det gemensamma firandet.

World Poetry Day 2022 in Uzice, Serbia

About thirty eTwinners from Uzicka gimnazija, Serbia, young writers, performers and artists, celebrated World Poetry Day 2022 in several different ways. We first agreed that we would walk around the city of Uzice, making stops at culturally and historically important sights and reciting poetry there, in public. We made a selection of poems: students’ work (Serendipity by Mina Cusin, Dreams by Ana Stankovic and Djurdjina Radosevic, Taxi Driver and Create by Aleksandra Milojkovic), and poems by renowned authors such as Edna St. Vincent Millay, Djura Jaksic, Eduardo de Filippo, Emily Dickinson and Lucio Battisti. Another idea was to create bookmarks and fridge badges inspired by our own and famous authors’ poetry and distribute them to the citizens of Uzice during the walk.

The walk began at noon on 21st March in front of our school, and then continued through the city to the old Jokanovica House, the City Library, the main square, the river, and the old hydroelectric power plant. We recited poetry in Serbian, English and Italian. The day was as beautiful as ever, the poetry performers were excellent and our co-citizens were happy to receive a little poetic gift from us. 

Finally, the material created on this day was posted on Sustainable Poetry Facebook page, our school’s website, and Instagram profile

Teacher Svetlana Gavrilovic, Uzicka gimnazija, Uzice, Serbia

(Inför Världspoesidagen har eleverna delat kunskaper, dikter och skolerfarenheter med varandra.)

Ta reda på mer om hur du och dina elever kan samarbeta digitalt i internationella partnerskap: Så fungerar det – eTwinning