Psykisk hälsa på schemat

God hälsa är en förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Det globala målet 3 God hälsa och välbefinnande

Den psykiska ohälsan ökar bland unga och är en angelägen samhällsfråga att informera om, samtala om och skapa utifrån tillsammans med ungdomar i skolan. Initiativet “For A Better Day” där representanter för Tim Bergling Foundation, Mind, Suicide Zero och Bris har samlat in ungdomars tankar om en bättre framtid är en bra utgångspunkt. I boken uttrycker ungdomar olika faktorer som skapar stress, exempelvis betygshets, vårdköer och oro för framtiden samtidigt som de förmedlar idéer och lösningar för en bättre morgondag. Unga vill exempelvis ha utbildning om psykisk hälsa i skolan; få kunskap och verktyg för att förstå sig själv och andra samt för att hantera motgångar och relationer på ett hållbart sätt. De vill också att vi sätter psykisk hälsa på schemat för att minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa.

LÄS, SAMTALA och SKAPA KÄNSLOPOESI

Ett förslag är att bjuda in representanter från elevhälsan, koppla ihop flera av skolans ämnen och gemensamt utforska och samtala om det globala målet 3 God hälsa och välbefinnande och därefter läsa och samtala utifrån berättelserna i boken “Det här behöver vi, for a better day” Berättelserna kan exempelvis inspirera unga till att skapa känslopoesi – att klä sina tankar och känslor i ord – uttrycka svåra, djupa och starka känslor.

Elever som har svårt att komma igång kan få inledningsfraser som exemplevis; Jag känner mig arg/ledsen/lycklig när…Jag blir upprörd när…När jag är lycklig…Jag bryr mig om…Jag gråter när… Ett annat sätt är att välja ett ord/en mening ur någon av texterna i boken och skriva/skapa utifrån det. Det finns många vägar mot det gemensamma målet att lyfta ungas röster för en hållbar framtid.

Jag lever i ständig skam för min psykiska ohälsa. Rädsla att inte få hjälp, att inte tas på allvar, att se självmord som den enda utvägen. Jag vill inte dö. Jag vill få hjälp. Förbättra den psykiska vården för unga, avdramatisera! Innan gymnasiet visste jag knappt var psykisk ohälsa var. Gör det obligatoriskt i grundskolan, starta dialogen och lär oss. Kunskap är makt, även mot hjärnspöken.

– “Det här behöver vi, for a better day”, s. 35

Inspireras av exempel där lärare inom ramen av Sustainable Poetry infört psykisk hälsa i skolans undervisning:

Hälsa och lärande hänger ihop

Att vara en hållbar människa är att ha makten att påverka

Poesi för hälsa och välbefinnande

Sustainable Poetry: Ungdomar uppmärksammas för dina dikter

Poesi för psykisk hälsa och välbefinnande

Bara få va mig själv – Ett poetiskt möte med elevhälsan