Hur ges unga möjlighet att bidra till Det öppna Skåne 2030?

Enligt FN:s barnkonvention har barn och ungas röster rätt att höras i frågor som rör dem. Ungas delaktighet i regionala utvecklingsfrågor är därför en självklarhet – framtiden är deras. Utöver rätten att höras är ungas delaktighet avgörande för att lösa Skånes utmaningar. – Region Skåne – Skånska lärdomar om ungas delaktighet

Den 11 november kl 9-12 presenterar olika aktörer i och utanför Skåne hur unga medborgare inkluderas och gör skillnad i utvecklingsarbetet. Bland annat presenterar Sustainable Poetry hur barns och ungas poesiskapande är ett modernt och framtidsinriktat sätt att skapa ung medborgardialog kring hållbar samhällsutveckling. Barns och ungas tankar och åsikter behöver bli lyssnade till, tas till vara och ges verklig betydelse.

Ta del av programmet och anmäl dig via länken. Sista dagen att anmäla sig den 8 november.