Läslovet börjar närma sig – Låt poesin ta plats

Vad får en dikt att lyfta i läsarens ögon? Och hur kan du vässa dina egna dikter? Det är två frågor som författaren Mats Söderlund svarar på i boken “Skriva poesi – Om diktandets hantverk”. Det är också två frågor som blir utgångspunkt för ett språk- och kunskapsutvecklande poesiäventyr i kursen svenska som andraspråk 1. Det blir även ett sätt att inspirera eleverna att läsa dikter under Läslovet.

Läslovet börjar närma sigHur engagerar du dina elever i läsning under lovet?

Hur många elever vet egentligen att skollovet vecka 44 numera kallas Läslov? Skolverket uppmanar pedagoger, lärare, bibliotekarier och andra vuxna att väcka läslusten inför läslovet. På deras sida finns tips och idéer som lärare kan inspireras av för kan motivera och engagera elever till läsning. Att uppmärksamma läslovet på skolan kan vara en del i ett gemensamt läsfrämjande arbete – som varar hela året. De lyfter bland annat fram poesin och tips för att ordna en skolmiljö som inspirerar till poesiläsning och skrivande.

Poesiutmaningen – En läsfrämjande aktivitet för barn och unga

Sustainable Poetry medverkar i den läsfrämjande satsningen Läslov med poesiutmaningen “Tankar om demokratins framtid av barn och unga” som pågår under läsåret. Barn och unga ges möjlighet (genom pedagogens/lärarnas undervisning) att lära sig mer om demokrati och om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling samt att genom diktandet ge röst kring demokratins utveckling och framtid. “Elever utvecklar identiteter som kompetenta om undervisningen gör det möjligt för dem att uträtta stora saker med hjälp av språket.” (Cummins. J. (2017) Flerspråkiga elever. Effektiv undervisning i en utmanande tid. s. 186).

Digitala poesiantologier till alla barn och unga

Sustainable Poetry bidrar med att lyfta barns och ungas röster – barns perspektiv i två poesiantologier “Poesi för en hållbar framtid av barn och unga” och “Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga”. Dessa har bland annat ett läsfrämjande syfte – den digitala poesiantologin är gratis för alla barn och unga att ladda ner och läsa i mobilen, på datorn eller i surfplattan.

Med dessa initiativ vill vi uppmuntra pedagoger, lärare, bibliotekarier, vårdnadshavare och andra vuxna att läsa dikter med barn och unga och samtala om vad barn och unga i olika åldrar tänker om stora globala utmaningar, som exempelvis klimatkrisen, extrem fattigdom eller ojämlikhet. Initiativet syftar också till att skapa rum för kreativt poesiskapande tillsammans med barn och unga.

Ytterligare ett tips är att läsa dikter ur poesiantologin “En bro av poesi” som Svenska Akademien har tagit fram. I inlägget “Angår vi varandra kanske?” finns tips på hur man kan koppla ihop några av poesiantologins dikter till läsårets poesiutmaning “Tankar om demokratins framtid av barn och unga.” I lärarhandledningen (Källman & Wahlsten) framtagen av UR finns bland annat ett undervisningsexempel – Dikten som utgångspunkt för fortsatt meningsfull undervisning – som knyter an till Sustainable Poetry.

“i rösten finns din suveränitet” – mötet med lyrikens influencers

Att få in elevernas livsvärldar och koppling till deras vardagliga erfarenheter kring frågor som är relevanta och intressanta för unga i dag skapar nyfikenhet och engagemang. Exempelvis går Instapoesi hem hos eleverna och väcker läslust. Till exempel blev det en språngbräda in i litteraturen för en elev; “Instapoesi skapar läslust“. Ett annat exempel är en grupp elever, som resonerade fram och tillbaka om det internationella fenomenets betydelse, och kom fram till att Instapoesi kan fylla ett viktigt tomrum hos unga i dag; “Instapoesi fångar eleverna.”

Under ett antal undervisningssekvenser utforskar vi gemensamt Instapoesi i kursen svenska som andraspråk 1 kopplat till läsårets poesiutmaning: “Tankar om demokratins framtid”. Vi läser, samtalar och skapar poesi utifrån boken “Home body: hemma i mig” av Rupi Kaur. Vi läser inför, under och efter läslovet – och uppmaningen lyder: läs och berikas av en dikt om dagen. Eleverna får sedan mötas i samtal där de berättar för varandra om tre dikter de själva valt ut. Inspiration för boksamtalet är hämtat på Litteraturbankens skola och handlar om att eleverna förbereder sig för samtalet genom att skriva klart följande meningar:

  • Jag tycker att dikten handlar om…
  • När jag läser dikten kommer jag att tänka på…
  • När jag läser dikten tycker jag att…
  • När jag läser dikten känner jag mig…
  • När jag läser dikten vill jag, skulle jag vilja…
  • Det här var svårt att förstå (kan vara både enstaka ord och innehåll)…

Lyft in poesin i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet

När det väl är dags för poesisamtal lite senare i veckan så inleder vi med att läsa dikter högt för varandra. Eleverna får träna på muntlig framställning där vi fokuserar på följande delar; tempo, rytm, röststyrka, artikulation och paus. Eleverna får också möjlighet att träna sig i att lyssna och fokusera. Alla röster är viktiga. När väl samtalet tar fart så får de möjlighet att träna på att göra inferenser och dra slutsatser. Dikternas få rader öppnar upp för att röra sig mellan och bortom raderna.

“i rösten finns din suveränitet” skriver Rupi Kaur. Undra vad orden skapar för tankar hos eleverna? Undra vilka dikter de har valt ut? Kanske dyker den här dikten upp;

det finns dagar

då ljuset flackar

men så påminns jag om

att det är jag som är ljuset

och går in och

sätter på det igen

-makt

eller den här dikten;

jag är vilsen

kring vart jag ska

jag glömmer att den plats jag redan är på

är rätt så magisk

Det ska bli intressant att lyssna till elevernas val av dikter och vad de tänker, upplever och känner. När dikten kommer till dig var beredd, skriver poeten Brita af Geijerstam. Precis som i mötet med eleverna vill dikter både bli hörda och sedda. I det här mötet är lärarens närvaro, öppenhet och nyfikenhet avgörande…(Jfr. Boglind, A. & Nordlund, A (2021) “Låt dikten komma till oss! Poesi och poesididaktik genom hela grundskolan.” Skolverket.

Inlägget har uppdaterats 20/10.